Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6531/STP-VP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 6531/STP-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Ung Thị Xuân Hương
Ngày ban hành: 28/12/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ TƯ PHÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6531/STP-VP
V/v triển khai thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các tổ chức hành nghề luật sư;
- Luật sư hành nghề với tư cách cá nhân.

 

Ngày 14 tháng 10 năm 2011, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 17/2011/TT-BTP hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư, Nghị định hướng dẫn thi hành các quy định của Luật Luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư. Thông tư 17/2011/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 12 năm 2011 và thay thế Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư.

Thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP, Sở Tư pháp Thành phố yêu cầu các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định tại Thông tư 17/2011/TT-BTP, trong đó tập trung thực hiện tốt một số nội dung như sau:

1. Về chế độ báo cáo và lập hồ sơ sổ sách:

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm và đột xuất theo đúng nội dung và thời gian quy định của Luật Luật sư, Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Thông tư số 08/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp. Nội dung báo cáo gồm 02 phần: phần báo cáo thông tin thống kê và phần thuyết minh, giải thích các thông tin có liên quan đến thông tin thống kê nêu trong phần báo cáo thông tin thống kê. Báo cáo 6 tháng phải gửi trước ngày 05 tháng 4 hàng năm và báo cáo năm phải gửi trước ngày 05 tháng 10 hàng năm.

- Lập hồ sơ, sổ sách theo các mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 17/2011/TT-BTP (Sổ theo dõi văn bản đi/văn bản đến - Mẫu TP-LS-23; Sổ theo dõi việc sử dụng lao động - Mẫu TP-LS-24; Sổ theo dõi hợp đồng dịch vụ pháp lý/phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý - Mẫu TP-LS-25; Sổ theo dõi việc tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng/thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí -Mẫu TP-LS-26).

2. Về thực hiện dịch vụ pháp lý của luật sư:

- Đối với vụ, việc có mức thù lao từ 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) trở lên, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý bằng văn bản.

Hợp đồng dịch vụ pháp lý phải bao gồm các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 26 của Luật Luật sư. Khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập hóa đơn giao cho khách hàng theo quy định tại Điều 15 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ và các quy định khác của pháp luật về tài chính, kế toán.

- Đối với vụ, việc có mức thù lao dưới 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng), tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân lập phiếu thỏa thuận thực hiện dịch vụ pháp lý với khách hàng theo mẫu quy định tại khoản 22 Điều 36 của Thông tư 17/2011/TT-BTP và lập hóa đơn theo quy định tại Điều 16 của Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ và các quy định khác của pháp luật về tài chính, kế toán.

3. Về gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài:

Tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam có sử dụng luật sư nước ngoài phải chấp hành nghiêm chỉnh các quy định liên quan đến trình tự, thủ tục gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của luật sư nước ngoài, cụ thể:

- Luật sư nước ngoài muốn gia hạn Giấy phép hành nghề tại Việt Nam thì chậm nhất ba mươi ngày trước khi hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy phép, gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp.

- Thành phần hồ sơ được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 23 Thông tư 17/2011/TT-BTP.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân kịp thời báo cáo về Sở Tư pháp./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đoàn Luật sư Thành phố;
- Hội Luật gia Thành phố;
- Phòng Tư pháp quận, huyện;
- Lưu (VT, BTTP/Ta.).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ung Thị Xuân Hương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6531/STP-VP thực hiện Thông tư 17/2011/TT-BTP do Sở Tư pháp thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.066

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.223