Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 885/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể Công ty do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 885/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/02/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 885/TCT-CS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 25 tháng 2 năm 2008

 

Kính gửi: Ban thanh lý Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT Việt Nam.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 51/2007/CV-HTS ngày 18/12/2007 của Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT về việc giải quyết thanh lý Công ty liên doanh, trong đó có nội dung về hoàn thuế GTGT khi giải thể Công ty. Về việc này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tổng cục Thuế đã có công văn số 4880/TCT-CS ngày 21/11/2007 trả lời Công ty về việc hoàn thuế GTGT và đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế tỉnh Nghệ An để được giải quyết.

Trên cơ sở báo cáo của Cục thuế tỉnh Nghệ An đối với trường hợp của Công ty, căn cứ quyết định số 757/QĐ-BKH ngày 9/8/2005 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc chấm dứt hoạt động trước thời hạn của Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT; Quyết định số 582/QĐ-BKH ngày 01/11/2006 của Bộ Kế hoạch Đầu tư về việc thu hồi giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT; Điều 69 Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định về thời hạn hoạt động của Ban thanh lý thì đã quá thời hạn hoạt động của Ban thanh lý Công ty theo quy định của pháp luật, do đó Ban thanh lý không còn tư cách đại diện cho Công ty, do đó Công ty không được xét hoàn thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Ban thanh lý Công ty liên doanh Hồng Thái-SIT được biết.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Nghệ An;
- Vụ PC;
- Ban PC, HT;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 885/TCT-CS về việc hoàn thuế giá trị gia tăng khi giải thể Công ty do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.081
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.38.35