Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 8729/BKHĐT-LĐVX năm 2015 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 8729/BKHĐT-LĐVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Thế Phương
Ngày ban hành: 29/10/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8729/BKHĐT-LĐVX
V/v: thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn.

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được Hồ sơ thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án cải tạo, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn (Dự án) tại công văn số 966/UBND-KTN ngày 29/9/2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đề xuất.

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Chỉ thị s 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020; Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngun ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020; Căn cứ các văn bản hướng dn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư có liên quan;

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án nói trên của tỉnh như sau:

I. Hồ sơ, tài liệu trình thẩm định:

- Văn bản số 966/UBND-KTN ngày 29/9/2015 do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đ nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án ci tạo, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn.

- Văn bản số 246/HĐND-VP ngày 28/9/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn nhất trí chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn.

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hi tỉnh Lạng Sơn kèm theo Tờ trình số 89/TTr-SLĐTBXH ngày 24/9/2015 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.

- Văn bản thẩm định số 837/SKHĐT-ĐTXD ngày 25/9/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn và văn bản số 446/BC-HĐTĐ ngày 25/9/2015 ca Hội đồng thẩm định v việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án ci tạo, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn.

II. Mô tả thông tin chung của Dự án:

- Tên dự án: ci tạo, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn.

- Chủ đầu tư: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.

- Địa điểm: xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

- Tổng mức đầu tư dự kiến: 57 tỷ đồng (trong đó: NSTW: 57 tỷ đồng).

- Tiến độ thực hiện dự án: 3 năm.

- Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách Trung ương (Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội).

III. Tổng hợp ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính (tại công văn số 15241/BTC-ĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính):

1. Về nội dung báo cáo:

Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã tiến hành trình tự, thủ tục theo đúng quy định tại Điều 27 Luật Đầu tư công Điểm 2 Mục II văn bản số 1101/BKHĐT-TH ngày 02/3/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dn phê duyệt chủ trương và quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư.

2. Về phạm vi, đối tượng hỗ trợ vốn:

- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đã có Tờ trình số 62/TTr-LĐTBXH ngày 19/8/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ s trợ giúp xã hi giai đoạn 2016-2025. Tại văn bản số 7265/VPCP-KGVX ca Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã giao Bộ trưởng Bộ LĐTBXH phê duyệt quy hoạch nêu trên theo đúng các quy định của Pháp luật. Tuy nhiên, đến nay Bộ trưởng LĐTBXH chưa phê duyệt quy hoạch nêu trên.

- Theo phụ lục 4 của Báo cáo Tổng hợp kèm theo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ số 62/TTr-LĐTBXH ngày 19/8/2015 của Bộ LĐTBXH, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn với s đối tượng đang được chăm sóc tại cơ s là 94 người, được quy hoạch nâng cấp, mở rộng và quy mô quản lý dự kiến từ 300 đến 500 ngưi theo hình thức công lập trong giai đoạn 2016-2020.

- Đề nghị Tỉnh rà soát quy mô Dự án phù hợp với các nội dung quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp Dự án thuộc quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì có th xem xét ưu tiên hỗ trợ từ Chương trình Mục tiêu Phát triển hệ thng trợ giúp xã hội theo quy định tại Quyết định s40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Về quy mô và tổng mức đầu tư Dự án:

Đề nghị tỉnh Lạng Sơn rà soát nội dung, quy mô đầu tư, bố trí đất đai, cơ sở h tầng để nâng cấp, mở rộng cơ sở trợ giúp xã hội; về tiêu chuẩn, quy chun xây dựng, đầu tư cơ s vật chất và trang thiết bị,... theo đúng quy định hiện hành ca Nhà nước; đồng thời rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo theo đúng quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

4. Về hỗ trợ vốn:

- Dư án đã được dự kiến trong danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (tại văn bản số 69/KH-UBND ngày 16/7/2015 của y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về kế hoạch đầu tư công trung hạn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2016-2020).

- Căn cứ quy định tại Nghị quyết số 1023/NQ-UBTVQH13 ngày 28/8/2015 của Ủy ban thường vụ Quốc hội và Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị s 23/CT-TTg ngày 05/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Nghị quyết số 62/NQ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ, Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tưng Chính phủ về phê duyệt Đề án củng c, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 và các quy định hiện hành khác có liên quan; đề nghị BKế hoạch và Đầu tư xem xét khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trong thời gian tới để xác định khả năng hỗ trợ vốn cho tỉnh Lạng Sơn thực hiện Dự án từ Chương trình Mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 theo đúng quy định.

- Trên cơ sở tổng số vốn ngân sách trung ương hỗ trợ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và hàng năm cho Chương trình Mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn rà soát, sắp xếp theo th tự ưu tiên các dự án đầu tư để xem xét b trí vn cho dự án trên đảm bảo đúng quy định và phù hợp với khả năng cân đối vốn trong giai đoạn 2016-2020.

IV. Tổng hp ý kiến thẩm định của Bộ LĐTBXH (tại công văn số 4357/LĐTBXH-BTXH ngày 27/10/2015 của Bộ LĐTBXH):

1. Về chủ trương đầu tư: Trung tâm bảo trợ xã hội được đầu tư xây dựng từ năm 2002, trên khu đất có tổng diện tích là 7.703 m2, gồm 03 khối nhà nuôi dưỡng đối tượng, các hạng mục công trình và trang triết bị của trung tâm được đầu tư và xây dựng đã lâu, không đồng bộ, hệ thống nhà, cấp thoát nước, nhà vệ sinh... hầu hết đã xuống cấp, không đáp ứng được nhu cầu tiếp nhận, trợ giúp các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt nhà nuôi dưỡng trẻ mồ côi, khuyết tật; không phù hợp với việc chăm sóc các đối tượng, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội. Vì vậy, việc đầu tư nâng cấp, mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn là cn thiết.

2. Về quy hoạch: Dự án nâng cấp, mở rộng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn phù hợp với Quy hoạch phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025 của Bộ LĐTBXH.

3. Về mục tiêu đầu tư: Nâng cấp, mở rộng trung tâm, bảo đảm điều kiện tốt cho việc chăm sóc, ăn, ở, học tập, phục hồi chức năng cho các đối tượng và thực hiện cung cấp các dịch vụ công tác xã hội người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh đặc bit, người khuyết tật, đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp, góp phần phát triển nghề công tác xã hội trên địa bàn tỉnh.

4. Các hạng mục và công năng: Phù hợp với quy định tại Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phvề quy định điều kiện thủ tục thành lập tổ chức hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội, Nghị định s 81/2012/NĐ-CP ngày 8/10/2012 ca Chính phủ về sửa đổi, b sung một số điều ca Nghị định s 68/2008/NĐ-CP ; Thông tư s09/2013/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/6/2013 của Liên Bộ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyn hn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm cung cp dịch vụ công tác xã hi công lp và Thông tư số 04/2011/TT-BLĐTBXH ngày 25/2/2011 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về quy định tiêu chuẩn chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

5. Về nguồn vốn đầu tư: Tổng mức đầu tư của dự án là 57 tỷ đồng, phù hợp vơi dự kiến và khả năng cân đối vốn trung hạn giai đoạn 2016-2020.

V. Ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

1. Về Hồ sơ và thủ tục thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định của y ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn đầy đủ và tuân theo thủ tục quy định.

2. Về nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn bổ sung nội dung xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành theo quy định tại Điều 36 của Luật Đầu tư công.

3. Về quy hoạch: Dự án phù hợp với Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 20/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025, Quyết định s 1520/QĐ-LĐTBXH ngày 20/10/2015 của Bộ LĐTBXH phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các cơ sở trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2025.

4. Về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn:

- Dư án dự kiến sử dụng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội để đầu tư là phù hợp với quy định tại Tiết 9, Điểm 2, Mục VI của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân b vn đầu tư phát triển ngun ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.

- Dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc Chương trình mục tiêu phát triển hệ thng trợ giúp xã hi của tỉnh tối đa là 55 tỷ đồng. Đ nghị tỉnh rà soát tng mức đầu tư của Dự án đ đảm bảo phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách trung ương, đng thời đm bảo các mục tiêu hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu phát trin hệ thng trợ giúp xã hội. Trong trường hp cần thiết và có khả năng cân đi được ngân sách, tỉnh có thể bố trí vốn cân đi ngân sách địa phương hoặc các ngun vn hợp pháp khác cho Dự án.

- Trên cơ sở khả năng cân đối từ ngân sách trung ương hỗ trợ cho địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 được giao, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn thực hiện phân bổ vốn theo đúng các nguyên tc v phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 được quy định tại Quyết định 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ; rà soát, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đối với danh mục các dự án khi công mới giai đoạn 2016-2020.

- Đề nghị tỉnh rà soát và chịu trách nhiệm về nội dung, quy mô đầu tư, bố trí đất đai, cơ sở hạ tầng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, định mức theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời rà soát các chi phí trong tổng mức đầu tư đảm bảo theo đúng quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn Dự án cải tạo, mở rộng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn hoàn chỉnh Dự án và Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư trên cơ sở ý kiến thẩm định của các Bộ trước khi phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư Dự án theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ TC;
- B LĐTBXH;
- Vụ: TH, KTĐP<
- Lưu: VT, Vụ LĐVX(2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thế Phương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8729/BKHĐT-LĐVX năm 2015 về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Lạng Sơn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


512
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.24.41