Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 8034/BTC-TCNH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Hoàng Dương
Ngày ban hành: 12/07/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8034/BTC-TCNH
V/v thoái vốn góp của Quỹ ĐTPT Quảng Nam tại doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam.

Trả lời Công văn số 108/QĐT-KHTĐ ngày 05/6/2019 của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Quảng Nam đề nghị hướng dẫn việc thoái vốn góp của Quỹ tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Quy định của pháp luật về hoạt động góp vốn thành lập doanh nghiệp của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương

- Theo quy định tại Nghị định 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (Quỹ ĐTPTĐP) và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương:

+ Quỹ ĐTPTĐP là một tchức tài chính Nhà nước của địa phương; thực hiện chức năng đầu tư tài chính và đầu tư phát triển (Khoản 1 Điều 3).

+ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP do tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập (Điều 1).

+ Phạm vi hoạt động của Quỹ ĐTPTĐP bao gồm góp vốn thành lập doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội (Khoản 2 Điều 4).

- Theo Điều 2 Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, đi tượng áp dụng của Nghị định bao gồm cơ quan đại diện chủ sở hữu, doanh nghiệp nhà nước, người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại công ty cổ phn, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp nhà nước.

2. Theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Quỹ ĐTPTĐP được thành lập theo quy định của Nghị định 138/2007/NĐ-CP và Nghị định 37/2013/NĐ-CP, thực hiện theo quy định về tổ chức và hoạt động tại các Nghị định này và các văn bản hướng dẫn, bao gồm góp vốn thành lập doanh nghiệp. Quỹ ĐTPTĐP không thuộc đối tượng áp dụng của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

3. Về quy trình thoái vốn góp của Quỹ ĐTPTĐP tại doanh nghiệp

- Theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 28/2014/TT-BTC ngày 25/2/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính của Quỹ ĐTPTĐP:

+ Quỹ xây dựng và trình Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp để quản lý các khoản góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 138/2007/NĐ-CP, Nghị định số 37/2013/NĐ-CP và quy định khác của pháp luật.

+ Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp bao gồm các nội dung cơ bản sau: lĩnh vực, đối tượng, điều kiện, hình thức, giới hạn góp vốn; quy trình xây dựng, thẩm định, thẩm quyền quyết định phương án góp vốn; quy trình góp vốn, góp vốn bổ sung và chuyển nhượng một phn hoặc toàn bộ vốn góp; quy trình quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả góp vốn; trong đó bao gồm cả việc cử cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm tham gia quản lý doanh nghiệp.

- Như vậy, Quỹ thực hiện quy trình thoái vốn quy định tại Quy chế góp vốn thành lập doanh nghiệp đã được Hội đồng quản lý Quỹ phê duyệt.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài chính về việc Quỹ ĐTPT tỉnh Quảng Nam thoái vốn tại doanh nghiệp. Đnghị Quỹ ĐTPT tỉnh Quảng Nam thực hiện theo đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VPCP (Cổng TTĐTCP);

- Cục TCDN; Vụ PC;
- Lưu VT, TCNH (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI CHÍNH
CÁC NGÂN HÀNG VÀ TỔ CHỨC TÀI CHÍNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hoàng Dương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 8034/BTC-TCNH ngày 12/07/2019 về thoái vốn góp của Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam tại doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


583

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.24.209