Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 795/TTg-CN 2020 bổ sung danh mục dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực

Số hiệu: 795/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Trịnh Đình Dũng
Ngày ban hành: 25/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 795/TTg-CN
V/v bổ sung danh mục các dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực.

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Bộ Công Thương.

Xét báo cáo và đề nghị của Bộ Công Thương tại các công văn số 1931/BCT-ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2020 và số 3299/BCT-ĐL ngày 08 tháng 5 năm 2020 về việc xem xét bổ sung quy hoạch các dự án điện gió; căn cứ kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về phát triển năng lượng tái tạo và những vấn đề liên quan an ninh kinh tế (Thông báo số 14/TB-VPCP ngày 07 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ); căn cứ Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về việc ban hành Danh mục các quy hoạch tích hợp vào quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch; căn cứ yêu cầu đảm bảo cung ứng điện giai đoạn 2021 - 2023 trong điều kiện nhiều nguồn điện lớn đang triển khai bị chậm tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương bổ sung quy hoạch điện gió như đề nghị của Bộ Công Thương tại các văn bản nêu trên trong đó có kèm theo danh mục quy hoạch của từng địa phương (Văn bản số 693/TTg-CN ngày 09 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ). Tuy nhiên, một số địa phương vẫn đề nghị Thủ tướng Chính phủ quyết định rõ từng dự án để thực hiện đầu tư xây dựng.

1. Để sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đưa các dự án điện gió vào vận hành, bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước và chống thiếu điện, kiên quyết không để xảy ra tình trạng “xin - cho” các dự án; Thủ tướng Chính phủ thông báo cụ thể danh mục các dự án điện gió và lưới điện đấu nối bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều chỉnh kèm theo văn bản này, như đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 1931/BCT-ĐL ngày 19 tháng 3 năm 2020, để làm cơ sở triển khai quản lý thực hiện đầu tư xây dựng theo quy định.

Bộ Công Thương chịu trách nhiệm toàn diện về các dự án điện gió và lưới điện đấu nối vào hệ thống điện quốc gia trong danh mục nêu trên đã được thẩm định đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật, phù hợp với các quy hoạch có liên quan, cũng như các yêu cầu khả thi, công khai, minh bạch, đồng bộ và hiệu quả kinh tế chung.

2. Bộ Công Thương chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn chặt chẽ việc triển khai các dự án điện gió được bổ sung quy hoạch nêu trên theo đúng quy định của pháp luật, đúng cơ chế hỗ trợ phát triển điện gió đã được ban hành và các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ có liên quan, bảo đảm phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, an ninh quốc phòng, an ninh kinh tế, đồng bộ giữa nguồn với lưới điện, không để xảy ra tình trạng quá tải lưới điện khi đưa vào vận hành; chỉ đạo kiên quyết chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình thực hiện các dự án.

3. Ủy ban nhân dân các tỉnh có các dự án điện gió và lưới điện đấu nối được bổ sung quy hoạch có trách nhiệm quản lý chặt chẽ quá trình đầu tư xây dựng các dự án theo đúng quy định của pháp luật, các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Công Thương; kịp thời giải quyết vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết vướng mắc đối với các dự án đã được quy hoạch, đang triển khai thực hiện để sớm đưa vào vận hành, bổ sung nguồn cung ứng điện cho đất nước./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, KH&CN, GTVT, CA, QP;
- UBQLV nhà nước tại doanh nghiệp;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NN, KGVX;
- Lưu: VT, CN (2). nvq

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng

PHỤ LỤC I

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC BẮC TRUNG BỘ
(Kèm theo Công văn số: 795/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Công suất (MW)

Huyện

Tỉnh

Phương án đấu nối

Điều kiện giải tỏa công suất

1

Hướng Linh 5

30

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu nối vào thanh cái 22 kV trạm biến áp 22/110 kV Nhà máy điện gió Hướng Linh 4

Trong chế độ vận hanh bình thường (N-0)

2

Hướng Hiệp 2

30

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu nối vào thanh cái 110 kV Trạm biến áp 110/220 kV Hướng Linh (trạm gom công suất khu vực Hướng Linh và lân cận), sau đó truyền tải thông qua đường dây 220 kV đến thanh cái 220 kV Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

3

Hướng Hiệp 3

30

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu nối vào thanh cái 22 kV Trạm biến áp 22/110 kV Nhà máy điện gió Hướng Hiệp 2, sau đó truyền tải công suất trên đường dây 110 kV đến thanh cái 110 kV Trạm biến áp 110/220 kV Hướng Linh (trạm gom công suất khu vực Hướng Linh)

4

TNC Quảng Trị 1

50

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu 220 kV từ trạm 220 kV Hướng Tân mạch đơn, dây 300 mm2, dài 7 km

5

TNC Quảng Trị 2

50

Hướng Hóa

Quảng Trị

6

Hướng Linh 7

30

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu vào thanh cái 22/110 kV Nhà máy điện gió Gelex 3

7

Hướng Linh 8

25,2

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu vào thanh cái 22/110 kV Nhà máy điện gió Gelex 3

8

AMACCAO Quảng Trị 1

50

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu nối vào thanh cái 110 kV Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

9

Tân Hợp

38

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu nối vào thanh cái 110 kV Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

10

LIG Hướng Hóa 1

48

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu nối Nhà máy điện gió LIG Hướng Hóa 1 bằng cấp điện áp 220 kV vào thanh cái 220 kV trạm biến áp 220 kV Lao Bảo, dây dẫn ACSR300, dài khoảng 3,5 km. Mở rộng và đầu tư xây dựng 01 ngăn xuất tuyến 220kV tại Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

Trong chế độ vận hành bình thường (N-0)

11

LIG Hướng Hóa 2

48

Hướng Hóa

Quảng Trị

12

Hải Anh

40

Lao Bảo

Quảng Trị

Đường dây 110 kV mạch đơn đấu về thanh cái 110 kV Trạm 220 kV Lao Bảo, dây 240 mm2, dài 2 km

13

Tài Tâm

50

Hướng Hóa

Quảng Trị

Đấu nối bằng đường dây 220 kV về Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

14

Hoàng Hải

50

Hướng Hóa

Quảng Trị

Xây dựng Trạm biến áp 22/220kV đấu nối vào thanh cái 220 kV Trạm biến áp 220 kV Lao Bảo

15

Trang trại phong điện HBRE Hà Tĩnh

120

Huyện Kỳ Anh và Thị xã Hà Tĩnh

Hà Tình

Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 110 kV Kỳ Anh - Hà Tĩnh

16

Cụm trang trại điện gió B&T

252

Quảng Ninh, Lệ Thủy

Quảng Bình

Đấu nối chuyển tiếp vào đường dây 220 kV Đồng Hới - Đông Hà thông qua 02 trạm nâng áp 220 kV

Tng cộng

941,2

PHỤ LỤC II

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC NAM TRUNG BỘ
(Kèm theo Công văn số: 975/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Công suất (MW)

Huyện

Tỉnh

Phương án đấu nối

Điều kiện giải tỏa công suất

1

Điện gió 7A

50

Thuận Nam

Ninh Thuận

Đường dây 110kV mạch kép về thanh cái 110kV Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước, dây dẫn AC300, chiều dài 12 km

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0)

- Sau khi các công trình lưới điện giải tỏa công suất năng lượng tái tạo đã được bổ sung quy hoạch vào vận hành, đặc biệt là Trạm biến áp 500 kV Thuận Nam và Đường dây 500 kV Thuận Nam - Vĩnh Tân

- Vận hành tách đường dây 220 kV Di Linh - Đức Trọng

2

Đầm Nại 4

27,6

Thuận Bắc

Ninh Thuận

Đấu nối về thanh cái 110 kV Trạm biến áp 220 kV Tháp Chàm, dây AC300 dài 2 km

3

Lợi Hải 2

28,9

Thuận Bắc

Ninh Thuận

Đấu nối chuyển tiếp trên đường Tháp Chàm - Cam Thịnh Đông, mạch kép chiều dài 25 m, tiết diện AC240

4

Đầm Nại 3

39,4

Thuận Bắc

Ninh Thuận

Đấu nối về thanh cái 110 kV Trạm biến áp Điện gió Đầm Nại 4, dây dẫn AC240, chiều dài 1.8km

5

Điện gió số 5 Ninh Thuận

46,2

Ninh Phước

Ninh Thuận

Đường dây 220 kV mạch đơn đấu nối về thanh cái 220kV Trạm biến áp 220 kV Ninh Phước, dây dẫn AC330, chiều dài 2 km

6

Công Hải 1 giai đoạn 2

25

Thuận Bắc

Ninh Thuận

Chuyển tiếp 110 kV Ninh Hải - Nam Cam Ranh bằng đường dây mạch kép chiều dài 800 m, dây phân pha 2xAC240

7

Phước Hữu - Duyên Hải 1

30

Ninh Phước

Ninh Thuận

Chuyển tiếp trên mạch 2 Tháp Chàm - Ninh Phước

8

Việt Nam Power số 1

30

Thuận Nam

Ninh Thuận

Đấu vào Nhà máy điện gió 7A

9

Điện gió BIM

88

Thuận Nam

Ninh Thuận

Đấu nối về thanh cái 220 kV Trạm biến áp 500 kV Vĩnh Tân bằng đường dây 220 kV mạch đơn dây dẫn 2xACSR300, chiều dài 22 km

Tổng cộng

336,2

PHỤ LỤC III

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC TÂY NGUYÊN
(Kèm theo Công văn số: 975/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Công suất (MW)

Huyện

Tỉnh

Đấu nối

Điều kiện giải tỏa công suất

1

Ea H’leo 1,2

57

Ea H’leo

Đắk Lk

Đấu 110 kV mạch đơn về Trạm biến áp 110 kV Ea H’leo; AC240; dài 13 km

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

- Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông và Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 thành (2x900) MVA trong năm 2021

2

Ea Nam

400

Ea H'leo

Đắk Lắk

Xây dựng mới Trạm biến áp 500 kV - 450 MVA đấu chuyển tiếp trên đường dây 500 kV Pleiku - Di Linh

3

Đăk Hòa

50

Đăk Song

Đắk Nông

Đường dây 220 kV đấu transit trên đường dây 220 kV Đăk Nông - Buôn Kướp, AC2x330, chiều dài 2 km

4

Cu An

46,2

An Khê

Gia Lai

Xây trạm nâng áp 110 kV và tuyến đường dây 110 kV dây dẫn AC185, đấu nối chuyển tiếp trên An Khê - Kbang, 0,5km

5

Song An

46,2

An Khê

Gia Lai

Trạm 110kV Điện gió Song An 2x52 MVA đấu chuyển tiếp trên 01 mạch 110kV An Khê - K'Bang

6

Chơ Long

155

Kong Chro

Gia Lai

Xây dựng trạm nâng áp 220kV đặt tại Nhà máy điện gió Yang Trung, đấu nối chuyển tiếp trên tuyến 220kV Pleiku 2- Thủy điện An Khê (đầu tư chung với điện gió Yang Trung

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

- Đường dây mạch 2 220 kV Dốc Sỏi - Quảng Ngãi vận hành đồng bộ với các nguồn điện gió này

- Nâng công suất Trạm biến áp 500 kV Đắk Nông và Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 thành (2x900) MVA trong năm 2021

7

Yang Trung

145

Kong Chro

Gia Lai

Xây dựng trạm nâng áp 35/220 kV điện gió Yang Trung đấu nối chuyển tiếp trên 01 mạch đường dây 220 kV Thủy điện An Khê - Trạm 500 kV Pleiku 2

8

Hưng Hải Gia Lai

100

Kong Chro

Gia Lai

Đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Pleiku 2 - TĐ An Khê (chuyển đấu nối về Phước An)

9

Cư Né 1

50

Krông Búk

Đắk Lắk

Gom công suất các nhà máy điện gió Cư Né 1,2+ Krong Buk 1,2 về trạm nâng áp 22/220kV nhà máy điện gió Krong Buk 2x125 MVA, đấu nối chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Krong Buk - Pleiku 2

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

- Đường dây mạch 2 220 kV Pleiku 2 - Chư Sê vào vận hành

- Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Đắk Nông và Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2 thành (2x900) MVA trong năm 2021

10

Cư Né 2

50

Krông Búk

Đắk Lắk

11

Krông Búk 1

50

Krông Búk

Đắk Lắk

12

Krông Búk 2

50

Krông Búk

Đắk Lắk

13

Ia Le

100

Chư Pưh

Gia Lai

Xây dựng trạm nâng áp 220 kV công suất 2x125 MVA và đường dây mạch kép AC500 6km về Trạm biến áp 220 kV Chư Sê

14

Nhơn Hòa 1, 2

100

Chư Pưh

Gia Lai

Trạm 35/220 kV Điện gió Nhơn Hòa 1 đấu nối chuyển tiếp vào 01 mạch đường dây 220 kV Krông Buk - 500kV Pleiku 2

15

Asia Đăk Song 1

50

Đăk Song

Đắk Nông

Đường dây 110 kV mạch kép đấu chuyển tiếp trên Đường dây 110 kV Đăk Mil - Đăk Song; dây AC240; chiều dài 0,5km

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

- Nâng công suất Trạm biến áp 500kV Đắk Nông và Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 thành (2x900) MVA trong năm 2021

16

Chế biến Tây Nguyên

50

Chư Prông

Gia Lai

Đấu bằng đường dây 22 kV về Nhà máy điện gió Phát triển miền núi

17

Phát triển miền núi

50

Chư Prông

Gia Lai

Đấu transit trên Đường dây 110 kV Diên Hồng - Chư Sê; dây phân pha 2xAC185; chiều dài 5,2 km

18

la Pech

50

la Grai

Gia Lai

Chuyển tiếp trên đường dây 110kV la Grai - Pleiku, chiều dài 4km

19

la Pech 2

50

la Grai

Gia Lai

20

la Pết Đắk Đoa

200

Đắk Đoa

Gia Lai

Máy biến áp 500 kV riêng, đấu về Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2

21

Kon Plong

103,5

Kon Plong

Kon Tum

Trạm 220 kV ĐG Kon Plong công suất 150 MVA- 35/220 kV, đấu nối bằng đường dây 220 kV mạch kép dây dẫn ACSR 330, dài 19 km chuyển tiếp trên đường dây 220 kV TĐ Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi

22

Tân Tấn Nhật

50

Đăk Glei

Kon Tum

Đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Bờ Y

23

Đắk ND'rung 1

100

Đăk Song

Đắk Nông

Đấu nối về thanh cái 220 kV Trạm biến áp 220 kV Đắk Nông

24

Đắk ND'rung 2

100

Đắk Nông

25

Đắk ND'rung 3

100

Đắk Nông

26

Nam Bình 1

30

Đăk Song

Đắk Nông

Đấu nối 110 kV về trạm gom 220 kV Điện gió Đăk Hòa, chuyển tiếp trên đường dây 220kV Buôn Kướp - Điện phân Nhôm

27

la Bang 1

50

Chư Prông

Gia Lai

Đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Diên Hồng bằng đường dây mạch đơn 110 kV dài khoảng 30 km

28

la Boong - Chư Prông

50

Chư Prông

Gia Lai

Đấu nối bằng đường dây 220kV về Trạm biến áp 500 kV Pleiku 2

Tổng cộng

2432,9

PHỤ LỤC IV

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC TÂY NAM BỘ
(Kèm theo Công văn số: 975/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Công suất (MW)

Huyện

Tỉnh

Đấu nối

Điều kiện giải tỏa công suất

1

Đông Hải 1 - giai đoạn 2

50

Đông Hải

Bạc Liêu

Đấu gom về Trạm biến áp 220 kV ECOTECH Đông Hải đấu nối về thanh cái 220 kv - Trạm biến áp 500kV Duyên Hải qua đường dây 220 kV mạch kép

Phương án đấu nối phụ thuộc tiến độ Trạm cắt 110 kV Hòa Bình, cần đảm bảo tiến độ vận hành Trạm cắt 110 kV Hòa Bình đồng bộ nguồn điện.

2

Hòa Bình 1 giai đoạn 2

50

Hòa Bình

Bạc Liêu

Đấu nối về tại vị trí ĐG Hòa Bình 1 giai đoạn 1 (đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Hòa Bình qua đường dây 110 kV mạch kép)

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

3

Hòa Bình 2

50

Hòa Bình

Bạc Liêu

Đấu nối về Trạm cắt 110 kV Hòa Bình (tại vị trí Trạm biến áp 220 kV Hòa Bình) qua đường dây 110 kV mạch kép

Phương án đấu nối phụ thuộc tiến độ Trạm cắt 110 kV Hòa Bình, cần đảm bảo tiến độ vận hành Trạm cắt 110 kV Hòa Bình đồng bộ nguồn điện.

4

Hòa Bình 5

120

Huyện Hòa Bình

Bạc Liêu

Đường dây 220 kV mạch kép sử dụng chung với Cụm nhà máy điện gió HCG Bạc Liêu - Rẽ đường dây 220 kV Giá Rai - Bạc Liêu 2

Cần đẩy sớm tiến độ xây dựng mới đường dây 220 kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Nhiệt điện Cà Mau - Sóc Trăng.

5

Sunpro

30

Bình Đại

Bến Tre

Đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Bình Đại qua đường dây 110 kV mạch kép

Cần tách vận hành đường dây 110 kV Bến Tre 220 kV - Bến Tre.

6

Thiên Phú

30

Thạnh Phú

Bến Tre

Đấu gom về trạm cắt 110 kV và đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Bình Thạnh qua 1 đường dây 110 kV mạch kép

Cần tách vận hành đường dây 110 kV Bến Tre 220 kV - Bến Tre.

7

Thiên Phú 2

30

Thạnh Phú

Bến Tre

8

Điện gió số 5 Bến Tre (giai đoạn 2)

90

Thạnh Phú

Bến Tre

Gồm Điện gió số 5 - Thạnh Hải 1,2,3,4: 3x30+20 MW; Giai đoạn 1 - Điện gió số 5 Thạnh Hải 1 (V1-2: 30 MW) đấu nối cùng với V1-1 về Trạm biến áp 110 kV Thạnh Phú (Bình Thạnh) qua đường dây 110 kV mạch kép AC240

Cải tạo đường dây 110 kV Mỏ Cày 220 kV - Bình Thạnh hoặc xây dựng mới đường dây 110 kV Ba Tri - Bình Thạnh

9

Hải Phong

200

Thạnh Phú

Bến Tre

Trạm biến áp 35/220 kV: 2x250 MVA; đường dây 220 kV về Trạm biến áp 220 kV Mỏ Cày, dài 2x50km, ACSR-2x500

Cần xây dựng đường dây 220 kV khá dài (50 km). Để đảm bảo vận hành, cần giảm phát ~200 MW.

Cải tạo đường dây 220 kV Bến Tre - Mỹ Tho thành dây siêu nhiệt

10

Thạnh Phú

120

Thạnh Phú

Bến Tre

Đấu nối về Trạm biến áp 110kV Bình Thạnh qua đường dây 110 kV mạch đơn

- Xây dựng mạch 2 đường dây 110 kV Bến Tre 220 kV - Bến Tre dài 0.24 km, tiết diện ACSR-2x240.

- Xây dựng mạch 2 đường dây 110kV Ba Tri- Giồng Trôm dài 16 km, tiết diện ACSR-2x185.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép từ Trạm biến áp 220 kV Bến Tre đi Trạm biến áp 220 kV Mỹ Tho dài 15 km, tiết diện ACSR-2x240

11

Nexif Bến Tre giai đon 2,3

50

Thạnh Phú

Bến Tre

Lắp mới Trạm biến áp 22/110 kV: 63 MVA vào Trạm biến áp 110 kV Nexif Bến Tre Giai đoạn 1 (V1-1-30MW) đã được phê duyệt; đấu nối cùng với V1-1 về Trạm biến áp 110 kV Bình Thạnh

12

Bảo Thạnh

50

Ba Tri

Bến Tre

Trạm biến áp 22/110 kV: 63 MVA; đường dây 110 kV mạch đơn dài 10 km, AC240 về trạm 110kV Ba Tri

13

Số 19 Bến Tre

50

Thừa Đức

Bến Tre

Truyền tải qua đường dây 35 kV mạch đơn về thanh cái 35 kV của Trạm biến áp 35/220 kV Điện gió số 20 Bến Tre

14

Số 20 Bến Tre

50

Thừa Đức

Bến Tre

Trạm biến áp 35/220 kV: 2x63 MVA; đường dây 220 kV mạch đơn về Trạm biến áp 220 kV Bến Tre truyền tải công suất Điện gió 19, 20

(Các công trình này chưa được bổ sung quy hoạch)

- Đẩy sớm tiến độ Trạm biến áp 220 kV Bình Đại và đường dây 220 kV mạch kép từ Trạm biến áp 220 kV Bình Đại - Bến Tre (250 MVA; 2x50 km) từ giai đoạn 2031 - 2035 sang giai đoạn 2021-2025.

15

VPL Bến Tre - GĐ2

30

Bình Đại

Bến Tre

Đấu gom các Điện gió VPL Bến Tre - Giai đoạn 1-2, Điện gió Bình Đại, Bình Đại 2, Bình Đại 3 vào thanh cái 110 kV; sau đó đấu nối về Trạm biến áp 110 kV Bình Đại qua đường dây 110 kV mạch kép dài 15 km, ACSR-2x240

Thực hiện giải pháp xây mới và cải tạo lưới 110 kV tỉnh Bến Tre:

- Xây dựng mạch 2 đường dây 110 kV Bến Tre 220 kV - Bến Tre dài 0,24 km, ACSR-2x240.

- Xây dựng mạch 2 đường dây 110 kV Ba Tri- Giồng Trôm dài 16 km, ACSR-2x185.

- Xây dựng đường dây 110 kV mạch kép từ Trạm biến áp 220 kV Bến Tre đi Trạm biến áp 220 kV Mỹ Tho dài 15 km, ACSR- 2x240.

- Xây dựng mạch 2 đường dây 1110kV Giồng Trôm - Bến Tre dài 24 km, ACSR-2x185 (Các công trình này chưa được bổ sung quy hoạch)

- Đẩy sớm tiến độ Trạm biến áp 220 kV Bình Đại và đường dây 220 kV mạch kép từ Trạm 220 kV Bình Đại - Bến Tre (250 MVA; 2x50 km) từ giai đoạn 2031 - 2035 sang giai đoạn 2021 - 2025.

16

Bình Đại 2

49

Bình Đại

Bến Tre

17

Bình Đại 3

49

Bình Đại

Bến Tre

18

Khai Long giai đoạn 2

100

Ngọc Hiển

Cà Mau

Gom về Trạm biến áp 110 kV Điện gió Khai Long (vị trí đấu nối Điện gió Khai Long Giai đoạn 1)

Trạm biến áp 220 kV Năm Căn và đường dây 220- 110 kV đấu nối trạm

19

Khai Long giai đoạn 3

100

Ngọc Hiển

Cà Mau

20

Long Mỹ 1

100

Long Mỹ

Hậu Giang

Trạm biến áp 22/220 kV: 250 MVA; đường dây 220 kV đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220 kV Nhiệt điện Cà Mau - Ô Môn dài 2x1 km, ACSR400

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

21

Sóc Trăng 4

350

Thị xã Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Đấu nối về Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu qua đường dây 220 kV mạch kép

Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu vận hành trước tháng 10/2021; Đẩy sớm tiến độ xây mới đường dây 220 kV mạch kép đấu nối Trạm biến áp 220 kV Bạc Liêu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV NĐ Cà Mau - Sóc Trăng, vận hành đồng bộ với các nguồn điện gió này

22

Phú Cường Sóc Trăng 1A và 1B

200

Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Đấu nối về Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu qua đường dây 220 kV mạch kép

23

Sóc Trăng 16

40

Thị xã Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Đấu nối về thanh cái 110 kV - Trạm biến áp 220 kV Sóc Trăng

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

24

Điện gió số 7 Sóc Trăng giai đoạn 2

90

Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Tận dụng hạ tầng đấu nối cho Điện gió số 7 - Giai đoạn 1 - 30 MW (V1-3); lắp bổ sung 2 máy biến áp 22/110 kV: 2x63 MVA

Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu; đường dây 110 kV mạch kép Vĩnh Châu - Bạc Liêu 220 kV

25

Sóc Trăng 11

100,8

Cù Lao Dung

Sóc Trăng

Đấu nối về trạm 110 kV Trần Đề

- Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

26

Hòa Đông 2

72

Vĩnh Châu

Sóc Trăng

đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220 kV Vĩnh Châu - Sóc Trăng qua đường dây mạch kép dài khoảng 1 km

27

BCG Sóc Trăng 1

50

Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Trạm biến áp 22/110 kV - 63 MVA; đường dây 110 kV mạch đơn về Trạm biến áp 220 kV Vĩnh Châu dài 8 km, ACSR185

28

Trần Đề

50

Trần Đề

Sóc Trăng

đường dây 110 kV mạch đơn về Trạm cắt 110 kV Trần Đề dài 4km, ACSR185

29

Sông Hậu

50

Long Phú; Trần Đề

Sóc Trăng

đường dây 110 kV mạch đơn về Trạm cắt 110 kV Trần Đề dài 4km, ACSR185

30

Nexif Energy

40

Sóc Trăng

đường dây 110 kV mạch kép về Trạm biến áp 110 kV Trần Đề dài 2x18 km, ACSR240

31

Lạc Hòa 2

130

Vĩnh Châu

Sóc Trăng

Xây dựng đường dây 220 kV đấu nối vào Trạm biến áp 220 kV của dự án Điện gió Hòa Đông 2 qua đường dây 220 kV mạch đơn dài 6 km, ACSR240 (Điện gió Hòa Đông 2 đấu chuyển tiếp trên đường dây 220 kV Vĩnh Châu - Long Phú.)

32

Đông Thành 1

80

Duyên Hải

Trà Vinh

Gom về Trạm biến áp 220 kV Đông Thành và đấu nối chuyển tiếp trên 1 mạch 220 kV ECOTECH Đông Hải - 500 kv Duyên Hải

33

Đông Thành 2

120

Duyên Hải

Trà Vinh

34

Đông Hải 1

100

Duyên Hải

Trà Vinh

Đấu gom về Trạm biến áp 220 kV ECOTECH Đông Hải, sau đó đấu nối về thanh cái 220 kV - Trạm biến áp 500 kV Duyên Hải qua đường dây 220 kV mạch kép dài 9 km, ACSR-2x330

Thực hiện giải pháp xây mới và cải tạo lưới 110 kV tỉnh Bến Tre (4 công trình lưới 110 kV như đề xuất với tỉnh Bến Tre).

35

Thăng Long

96

Trà Vinh

XDM đường dây 220kV mạch đơn đi thanh cái 220 kV của Trạm biến áp 500 kV Duyên Hải dài 12km, ACSR-400

36

Tân Phú Đông

150

Gò Công Đông

Tiền Giang

Đấu về Trạm biến áp 110 kV Gò Công hiện có qua đường dây mạch kép, dài 23 km, ACSR185

Đường dây 110 kV Mỹ Tho 220 kV - Gò Công - Cần Đước - Cần Đước 220 kV mạch kép treo trước 1 mạch, dài 65 km, tiết diện phân pha ACSR-2x240 phải đưa vào vận hành (SPC dự kiến đóng điện công trình này cuối năm 2020)

37

Viên An V

50

Ngọc Hiển

Cà Mau

Đấu nối về Trạm biến áp 220 kV Năm Căn qua đường dây 220 kV mạch đơn dài 17 km, ACSR400

Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

Tổng cộng

3166,8

PHỤ LỤC V

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ĐIỆN GIÓ ĐỀ XUẤT BỔ SUNG QUY HOẠCH KHU VỰC ĐÔNG NAM BỘ
(Kèm theo Công văn số: 975/TTg-CN ngày 25 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ)

STT

Tên dự án

Công suất (MW)

Huyện

Tỉnh

Phương án đấu nối

Điều kiện giải tỏa công suất

1

Công Lý Bà Rịa - Vũng Tàu

102,6

Xuyên Mộc

Bà Rịa - Vũng Tàu

Đường dây 110kV mạch kép đấu về trạm biến áp 110 kV Xuyên Mộc, chiều dài 21,5km

Trong chế độ vận hành bình thường (N-0).

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 795/TTg-CN ngày 25/06/2020 về bổ sung danh mục dự án điện gió vào quy hoạch phát triển điện lực do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.657

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!