Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6292/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6292/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 25/09/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6292/TCHQ-TXNK
V/v chính sách thuế gói thầu J

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2946/UBND-DA ngày 05/8/2020 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc xem xét miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 06/4/2016, Điều 25 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ, thì hàng hóa nhập khẩu để bảo vệ môi trường được miễn thuế (bao gồm: máy móc thiết bị, phương tiện, dụng cụ, vật tư chuyên dùng nhập khẩu trong nước chưa sản xuất được để thu gom, vận chuyển, xử lý, chế biến nước thải, rác thải, khí thải, quan trắc và phân tích môi trường, sản xuất năng lượng tái tạo; xử lý ô nhiễm môi trường, ứng phó, xử lý sự cố môi trường);

Căn cứ khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13, Điều 14 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, thì hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư được miễn thuế (bao gồm: máy móc, thiết bị; ... vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được);

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 16 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ, thì dự án đầu tư đáp ứng điều kiện hưởng các mức ưu đãi đầu tư được hưởng khác nhau được áp dụng mức ưu đãi cao nhất;

Căn cứ khoản 3 Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, thì người nộp thuế tự xác định, khai hàng hóa và số tiền thuế được miễn trên tờ khai hải quan khi làm thủ tục hải quan, chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo. Cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan căn cứ hồ sơ miễn thuế, đối chiếu với các quy định hiện hành để thực hiện miễn thuế theo quy định.

1. Đối với hàng hóa đã nhập khẩu để thực hiện các hạng mục của gói thầu J: Do Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Ban quản lý) từ khi bắt đầu thực hiện dự án đã lựa chọn ưu đãi thuế theo khoản 19 Điều 16 Luật Thuế XNK, vì vậy, đề nghị Ban Quản lý thực hiện theo đúng quy định tại khoản 19 Điều 16 Luật Thuế XNK.

2. Đối với hàng hóa còn lại dự kiến nhập khẩu để thực hiện các hạng mục của gói thầu J mà chưa được miễn thuế theo khoản 19 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì xử lý về thuế nhập khẩu như sau:

Trường hợp hàng hóa nhập khẩu để thực hiện các hạng mục còn lại của gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2 thỏa mãn các điều kiện hưởng ưu đãi miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ngày 06/4/2016 thì đề nghị Ban Quản lý thực hiện thông báo Danh mục miễn thuế theo quy định tại Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP cho Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh; hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

Các hàng hóa nhập khẩu trước thời điểm thông báo Danh mục miễn thuế thì không được miễn thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh được biết và chỉ đạo Ban Quản lý thực hiện.

 


Nơi nhận:

- Như trên;
- Vụ CST, Vụ PC (để p/h);
- Cục Hq TP. Hồ Chí Minh (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK(3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6292/TCHQ-TXNK năm 2020 về chính sách thuế gói thầu J “Mở rộng nhà máy xử lý nước thải” thuộc dự án Cải thiện môi trường nước do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


98

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.242.55