Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 564/TTg-QHQT về việc khoản vay dự án Nhiệt điện Mông Dương I, vay vốn Ngân hàng Phát triển Chấu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 564/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 09/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 564/TTg-QHQT
V/v Khoản vay dự án Nhiệt điện Mông Dương I, vay vốn ADB.

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2007

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Ngoại giao, Công nghiệp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Tờ trình số 32/TTr-NHNN ngày 13 tháng 4 năm 2007) về Khoản vay Dự án nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1 vốn vay Ngân hàng Phát triển Chấu Á (ADB) và Bộ Tài chính (công văn số 4332/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 3 năm 2007) về cơ chế tài chính áp dụng với nguồn vốn vay ADB cho Dự án Nhiệt điện Mông Dương 1, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Cho phép đàm phán với ADB về các văn kiện dự án (Hiệp định tài trợ khung, Yêu cầu tài trợ lần 1, Hiệp định dự án, Hiệp định vay) và các văn bản liên quan khác cho dự án "Nhà máy Nhiệt điện Mông Dương 1" trên cơ sở Quyết định số 190/QĐ-EVN-HĐQT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam ngày 28/2/2007 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1. Thời gian đàm phán, dự kiến khoảng một tuần vào cuối tháng 5/2007, tại trụ sở của ADB, Thủ đô Manila-Philipin;

2. Giao các Bộ, ngành liên quan gồm: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam khẩn trương hoàn tất các thủ tục liên quan theo chức năng để chuẩn bị đàm phán với ADB;

3. Đồng ý việc thành lập Đoàn đàm phán liên ngành gồm đại diện của Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngoại giao, Tư pháp, Công nghiệp và Tập đoàn Điện lực Việt Nam do đồng chí Lê Minh Hưng, Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm Trưởng đoàn đàm phán với ADB cho dự án. Mội chi phí cho Đoàn đàm phán liên ngành do ngân sách nhà nước đài thọ thông qua Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Chi phí cho các đại diện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Đoàn đàm phán liên ngành do Tập đoàn tự bố trí;

4. Ủy quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thay mặt nước Cộng hòa xã hộ chủ nghĩa Việt Nam làm Trưởng đoàn Đàm phán;

5. Bộ Ngoại giao làm các thủ tục ủy quyền cho Trưởng đoàn Đàm phán;

6. Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với tư cách là cơ quan chủ trì đàm phán của phía Việt Nam phối hợp với các Bộ, ngành, liên quan, ADB hoàn tất các thủ tục cần thiết để tiến hành đàm phán với ADB;

7. Phê duyệt cơ chế tài chính áp dụng cho dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 như đề xuất của Bộ Tài chính tại công văn số 4332/BTC-TCĐN ngày 29 tháng 3 năm 2007;

8. Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính sớm hoàn tất các thủ tục liên quan đến cơ chế tài chính để giải ngân dự án ngay sau khi có hiệu lực./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP, các PTTg CP (đểb/c);
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Các Vụ: CN, KTTH, TH;
- Website CP;
- Lưu: VT, QHQT (4). 30

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 564/TTg-QHQT về việc khoản vay dự án Nhiệt điện Mông Dương I, vay vốn Ngân hàng Phát triển Chấu Á (ADB) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.874
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.42.154