Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5511/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP và 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 5511/SXD-KTXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Quách Hồng Tuyến
Ngày ban hành: 07/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5511/SXD-KTXD
Về việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP và Nghị định số 182/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Các Sở ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân 24 quận-huyện (Ban quản lý dự án trực thuộc);
- Các Ban Quản lý dự án, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc thành phố;
- Bộ Tư lệnh thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố, Công an thành phố.

Sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 103/2012/NĐ-CP ngày 04/12/2012 và Nghị định 182/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ về quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động (đã có hiệu lực thi hành). Theo đó, liên quan đến việc điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại 02 Nghị định này, một số Chủ đầu tư trực thuộc các cơ quan nêu trên đã căn cứ nội dung tại Phần III (Về tổ chức thực hiện) - Công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 về hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định 108/2010/NĐ-CP và Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ về mức lương tối thiểu mới, để thực hiện việc lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng mới quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP. Về việc này, Sở Xây dựng có ý kiến như sau:

- Việc áp dụng nội dung Phần III- Công văn số 9427/SXD-QLKTXD nêu trên để Chủ đầu tư tự xác định hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công theo mức lương tối thiểu ban hành theo Nghị định số 103/2012/NĐ-CP là không còn phù hợp và có cơ sở pháp lý thời điểm, do việc xem xét chấp thuận cho điều chỉnh của cấp thẩm quyền còn phải căn cứ vào hướng dẫn thực hiện của Bộ Xây dựng tại Công văn số 551/BXD-KTXD ngày 02/4/2013, như sau:

“(1) Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ đã phù hợp với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì không điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP .

(2) Đối với dự toán xây dựng công trình tại các địa phương mà chi phí nhân công được lập trên cở sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 70/2011/NĐ-CP ngày 22/8/2011 của Chính phủ mà chưa phù hợp (thấp hơn) so với mức giá nhân công thực tế trên thị trường tại địa phương đó thì trên cơ sở mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP , các địa phương tính toán, xác định và quyết định việc công bố các hệ số điều chỉnh mức chi phí nhân công cho phù hợp với từng khu vực của địa phương mình quản lý”.

- Thực hiện hướng dẫn của Bộ Xây dựng và sau khi rà soát mặt bằng giá nhân công thực tế trên thị trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Sở Xây dựng đã có văn bản số 7073/SXD-QLKTXD ngày 28/8/2013 trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định về điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định số 103/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

- Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện điều chỉnh chi phí nhân công để làm cơ sở lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn thành phố theo đúng quy định, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan nêu trên chỉ thực hiện việc áp dụng hệ số điều chỉnh đối với chi phí nhân công, máy thi công để lập, điều chỉnh tổng mức đầu tư và dự toán xây dựng công trình theo hướng dẫn tại Phụ lục đính kèm Công văn số 9427/SXD-QLKTXD ngày 05/12/2011 của Sở Xây dựng.

- Riêng đối với việc điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công theo mức lương tối thiểu mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định 182/2013/NĐ-CP của chính phủ nêu trên, thì đến nay Bộ Xây dựng chưa ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện.

Sở Xây dựng chuyển ý kiến nêu trên đến các đơn vị để tổ chức thực hiện cho phù hợp với quy định từng thời điểm./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- VP UBND TP (để biết);
- Sở TC, Sở GTVT, Sở KH&ĐT (để biết);
- GĐ Sở Xây dựng, PGĐ Sở (A. Tuyến);
- Tổ CNTT thuộc VPS (để đăng tải trên Website của Sở Xây dựng);
- Lưu VT, KTXD.
NVH-LHH

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Quách Hồng Tuyến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5511/SXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh chi phí nhân công để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng quy định tại Nghị định 103/2012/NĐ-CP và 182/2013/NĐ-CP do Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


9.865
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.229.90