Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 538/DANN-CV về việc gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án 688 do Ban Quản lý các dự án nông nghiệp ban hành

Số hiệu: 538/DANN-CV Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Ban Quản lý các dự án nông nghiệp Người ký: Nguyễn Văn Vinh
Ngày ban hành: 08/05/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN
NÔNG NGHIỆP

------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 538/DANN-CV
V/v: Gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án 688

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2008

 

Kính gửi:

Chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn
Chương trình phát triển ngành nông nghiệp (ASDP)

 

Thực hiện kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Thuật tại Thông báo số 922/TB-BNN-VP, ngày 04/02/2008 về “Đánh giá tình hình thực hiện Dự án 688”. Ban quản lý các dự án Nông nghiệp đề nghị chủ đầu tư các dự án sử dụng vốn vay ADB của Chương trình phát triển ngành nông nghiệp thực hiện một số nội dung sau:

- Chủ đầu tư cần có các giải pháp tích cực để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

- Gửi báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và năm tình hình thực hiện dự án về khối lượng, chất lượng và giải ngân từng gói thầu, những khó khăn, thuận lợi và ý kiến đề xuất của Chủ đầu tư (nếu có).

(Mẫu báo cáo theo phụ lục đính kèm)

- Báo cáo tháng gửi vào ngày 25 hàng tháng

- Báo cáo quý gửi vào ngày 25 của tháng cuối quý

- Báo cáo 6 tháng gửi vào ngày 25 tháng 6

- Báo cáo năm gửi vào ngày 25 tháng 12.

Báo cáo gửi về theo địa chỉ:

Ban quản lý Chương trình phát triển ngành nông nghiệp – Ban quản lý các dự án Nông nghiệp – Tầng 3 Tòa nhà 2T, Km 9, Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Số ĐT: 047920053; Fax: 047920054.

Đề nghị các Chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện đúng thời hạn để Ban quản lý các dự án Nông nghiệp kịp thời tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo Bộ và các cơ quan chức năng theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Nguyễn Ngọc Thuật (để b/c)
- TT Bùi Bá Bổng (để b/c);
- Lãnh đạo Ban;
- Phòng Kế hoạch – KT;
- Ban QL  chương trình (ASDP);
- Lưu: DANN.

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN
Nguyễn Văn Vinh

 

BÁO CÁO

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN SỬ DỤNG KINH PHÍ PHÁT TRIỂN NGÀNH NÔNG NGHIỆP THEO CÔNG VĂN SỐ 668/TTg-QHQT)

Đơn vị báo cáo

Ngày    tháng    năm     Báo cáo kỳ trước

Ngày     tháng     năm     Báo cáo kỳ này

 

STT

Nội dung chi tiết

Tên tiểu dự án i

Tiểu dự án thứ i + 1

… (i+n)

Tổng cộng

1

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư

 

 

 

 

2

QĐ phê duyệt tổng dự án đầu tư đã điều chỉnh (nếu có)

 

 

 

 

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

Xây lắp

 

 

 

 

 

Thiết bị

 

 

 

 

 

Chi khác

 

 

 

 

 

Dự phòng

 

 

 

 

3

QĐ phê duyệt kế hoạch đấu thầu

 

 

 

 

 

QĐ phê duyệt kết quả đấu thầu

 

 

 

 

4

Đã giải ngân đến hết 2006

 

 

 

 

5

Thông báo vốn năm 2007 (điều chỉnh lần cuối)

 

 

 

 

6

Đã giải ngân đến 31/12/2007

 

 

 

 

7

Thực hiện tăng giảm so với kế hoạch năm 2007

 

 

 

 

8

Thông báo vốn năm 2008

 

 

 

 

 

Tình hình thực hiện vốn đến ngày báo cáo

 

 

 

 

 

Trong đó: Thực hiện trong kỳ báo cáo

 

 

 

 

9

Tổng mức đầu tư dự án sau khi đã điều chỉnh giá (nếu có)

 

 

 

 

 

Sau khi đã tính đúng, tính đủ theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Xây dựng

 

 

 

 

 

Người lập biểu

Thủ trưởng đơn vị Báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 538/DANN-CV về việc gửi báo cáo tình hình thực hiện dự án 688 do Ban Quản lý các dự án nông nghiệp ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.155

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.156.34