Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 4542/BGTVT-KHĐT về việc hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ Tân Phú – Xuân Đài và tuyến Tân Phú – Thu Ngạc, huyện Tân Sơn bằng nguồn vốn TPCP, 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 4542/BGTVT-KHĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 06/07/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 4542/BGTVT-KHĐT
V/v: Hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ Tân Phú – Xuân Đài và tuyến Tân Phú – Thu Ngạc, huyện Tân Sơn bằng nguồn vốn TPCP, 2009.

Hà Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2009

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ GTVT nhận được các văn bản số 1701/UBND-TH3 ngày 19/6/2009 và văn bản số 1109/UBND-TH3 ngày 04/5/2009 của ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ, đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông:

- Tuyến đường giao thông từ xã Tân Phú đến trung tâm xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn: Tổng chiều dài 16 km, mặt đường rộng 3,5m; tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng (được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 19/6/2009).

- Tuyến đường giao thông đến trung tâm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn (đoạn từ Tân Phú đi xóm Cọ Sơn): Tổng chiều dài 10 km, mặt rộng 3,5m; tổng mức đầu tư 25,97 tỷ đồng (được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 15/4/2009).

Sau khi nghiên cứu các văn bản nêu trên của UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Thực hiện Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 07/5/2009 và văn bản số 3294/VPCP-KTTH ngày 22/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông của các địa phương.

Bộ GTVT thống nhất với UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường nêu trên. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mong nhận được sự phối hợp của UBND Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ trưởng (để b/c);
Bộ KH&ĐT (để phối hợp);
Bộ Tài chính (để phối hợp);
Sở GTVT tỉnh Phú Thọ;
Lưu: VT, KHĐT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2009

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

THỨ TRƯỞNG DUYỆT, KÝ

Trình Thứ trưởng: Ngô Thịnh Đức

Cơ quan trình (chủ trì): Vụ KHĐT.

 

Chuyên viên soạn thảo: Trần Tiến Sơn.

 

* Cơ quan phối hợp:

 

* Tóm tắt nội dung trình:

- CV gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ Tân Phú – Xuân Đài và tuyến Tân Phú – Thu Ngạc, huyện Tân Sơn bằng nguồn vốn TPCP, 2009.

* Văn bản, tài liệu kèm theo:

- Văn bản số 1701/UBND-TH3 ngày 19/6/2009 và văn bản số 1109/UBND-TH3 ngày 04/5/2009 của ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ.

* Độ mật

Mật         ‡            Tối mật     ‡              Tuyệt mật      ‡

* Độ khẩn:

Hoả tốc   ‡     Khẩn              ‡           Thượng khẩn     ‡

 

* Lãnh đạo cơ quan trình ( Chủ trì ):

Họ và tên: Trương Tấn Viên

 

Chữ ký

 

 

 

Chức danh: Vụ trưởng Vụ KHĐT

Ý  kiến giải quyết của Thứ trưởng

 

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số:             / BGTVT-KHĐT
V/v: Hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ Tân Phú – Xuân Đài và tuyến Tân Phú – Thu Ngạc, huyện Tân Sơn bằng nguồn vốn TPCP, 2009.

Hà Nội, ngày    tháng   năm 2009

 

Kính gửi: ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

Bộ GTVT nhận được các văn bản số 1701/UBND-TH3 ngày 19/6/2009 và văn bản số 1109/UBND-TH3 ngày 04/5/2009 của ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Phú Thọ, đề nghị hỗ trợ từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009 để đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông:

- Tuyến đường giao thông từ xã Tân Phú đến trung tâm xã Xuân Đài, huyện Tân Sơn: Tổng chiều dài 16 km, mặt đường rộng 3,5m; tổng mức đầu tư 59 tỷ đồng (được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 19/6/2009).

- Tuyến đường giao thông đến trung tâm xã Thu Ngạc, huyện Tân Sơn (đoạn từ Tân Phú đi xóm Cọ Sơn): Tổng chiều dài 10 km, mặt rộng 3,5m; tổng mức đầu tư 25,97 tỷ đồng (được UBND Tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 15/4/2009).

Sau khi nghiên cứu các văn bản nêu trên của UBND tỉnh Phú Thọ, Bộ GTVT có ý kiến như sau:

Thực hiện Thông báo số 148/TB-VPCP ngày 07/5/2009 và văn bản số 3294/VPCP-KTTH ngày 22/5/2009 của Văn phòng Chính phủ về kế hoạch bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ năm 2009, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính rà soát, tổng hợp nhu cầu vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông của các địa phương.

Bộ GTVT thống nhất với UBND tỉnh Phú Thọ về chủ trương đầu tư xây dựng các tuyến đường nêu trên. Đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ làm việc với Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Mong nhận được sự phối hợp của UBND Tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
Bộ KH&ĐT (để phối hợp);
Bộ Tài chính (để phối hợp);
Sở GTVT tỉnh Phú Thọ;
Lưu: VT, KHĐT.

BỘ TRƯỞNG
Hồ Nghĩa Dũng

 

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2009

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

BỘ TRƯỞNG DUYỆT, KÝ

Cơ quan trình (chủ trì): Vụ KHĐT.

 

Ý kiến giải quyết của Thứ trưởng phụ trách

- Chuyên viên soạn thảo: Trần Tiến Sơn

 

 

* Cơ quan phối hợp:

 

 

* Tóm tắt nội dung trình:

- CV gửi UBND tỉnh Phú Thọ về việc hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ Tân Phú – Xuân Đài và tuyến Tân Phú – Thu Ngạc, huyện Tân Sơn bằng nguồn vốn TPCP, 2009.

 

Văn bản, tài liệu kèm theo:

 

 

* Độ mật

Mật         ‡            Tối mật     ‡              Tuyệt mật      ‡

 

* Độ khẩn:

Hoả tốc   ‡     Khẩn              ‡           Thượng khẩn     ‡

 

* Lãnh đạo cơ quan trình ( Chủ trì ):

 

Họ và tên: Trương Tấn Viên

 

Chữ ký:

 

 

 

 

Chức danh: Vụ trưởng Vụ KHĐT

 

Ý  kiến giải quyết của Bộ trưởng

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 4542/BGTVT-KHĐT về việc hỗ trợ xây dựng tuyến đường từ Tân Phú – Xuân Đài và tuyến Tân Phú – Thu Ngạc, huyện Tân Sơn bằng nguồn vốn TPCP, 2009 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.043

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123