Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4514/BGDĐT-CSVCTBTH lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Số hiệu: 4514/BGDĐT-CSVCTBTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Trần Duy Tạo
Ngày ban hành: 04/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4514/BGDĐT-CSVCTBTH
V/v lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2013.

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2013

 

Kính gửi:

- Các Đại học, Trường Đại học, Cao đẳng;
- Các đơn vị và các Ban Quản lý dự án trực thuộc Bộ.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 17 Nghị định số 113/2009/NĐ-CP ngày 15/12/2009 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư, thời hạn gửi báo cáo giám sát đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 là ngày 10/7/2013. Để đảm bảo tiến độ tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và đầu tư về công tác giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị thực hiện:

1. Lập báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 theo Mẫu số 01 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (01; 02; 03).

2. Lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện dự án đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 theo Mẫu số 03 Thông tư số 13/2010/TT-BKH ngày 2/6/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư. Trong đó lưu ý báo cáo đầy đủ các thông tin quy định tại báo cáo chính và các phụ biểu (04; 05; 06; 07; 08; 09; 10). Các dự án quan trọng quốc gia, dự án thành phần thuộc dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) thuộc phạm vi quản lý lập báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư 6 tháng đầu năm 2013 gửi thêm 01 bản và biểu mẫu kèm theo về Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo thời hạn quy định.

Báo cáo giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư và báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư các dự án, dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A (sử dụng 30% vốn nhà nước trở lên) 6 tháng đầu năm 2013 gửi về Cục Cơ sở vật chất và Thiết bị trường học, đồ chơi trẻ em - Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 12/07/2013 để tổng hợp, báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

File điện tử gửi theo địa chỉ email: ngothang1707@yahoo.com.vn hoặc ntthang@moet.edu.vn

Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, CSVCTBTH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ
THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC, ĐỒ CHƠI TRẺ EM
Trần Duy Tạo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4514/BGDĐT-CSVCTBTH lập và gửi báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 6 tháng năm 2013 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.577
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.249.15