Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 443/TTg-CN về việc tách phần giải phóng mặt bằng của các dự án công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành dự án độc lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 443/TTg-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sinh Hùng
Ngày ban hành: 10/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 443/TTg-CN
V/v tách phần giải phóng mặt bằng của các dự án công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành dự án độc lập

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2007

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (các văn bản số 9812/UBND-DA ngày 29/12/2006 và số 1782/UBND-DA ngày 28/3/2007), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 1008/BKH-KTĐP&LT ngày 12/2/2007), Tài chính (văn bản số 3497/BTC-ĐT ngày 14/3/2007) về việc tách phần giải phóng mặt bằng của các dự án công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành dự án độc lập, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Về nguyên tắc, chấp thuận đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại các văn bản nêu trên.

- Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm toàn diện đối với quá trình triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Sinh Hùng;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: NN, ĐP, KTTH, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3b), 18

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 443/TTg-CN về việc tách phần giải phóng mặt bằng của các dự án công ích trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thành dự án độc lập do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.885
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.10.219