Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 4407/BGTVT-CGĐ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đào Đình Bình
Ngày ban hành: 20/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4407/BGTVT-CGĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2005

V/v tham gia ý kiến vào quá trình
chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng

Kính gửi:

- Các cục quản lý chuyên ngành
- Các ban quản lý dự án trực thuộc bộ
- Các sở giao thông vận tải, giao thông công chính
- Các tổ chức tư vấn thiết kế

Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Quy định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông kèm theo quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2004.

Để làm rõ một số vấn đề đã được các cơ quan, đơn vị tham gia góp ý kiến trong quá trình thực hiện, Bộ GTVT hướng dẫn cụ thể việc thực hiện Điều 4 của Quy định tạm thời ban hành kèm theo quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2004 nêu trên như sau:

1- Khoản 2 Điều 4 quy định: “Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị ghi tại Điều 1” trong giai đoạn thực hiện dự án, nghĩa là trong giai đoạn lập TKKT (đối với thiết kế 3 bước) và thiết kế BVTC (đối với thiết kế 2 bước) theo quy định tại Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

2- Các cơ quan, đơn vị ghi tại Điều 1 trong “Quy định tạm thời ban hành kèm theo QĐ số 19/2004/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2004 gồm: Các Cục Quản lý chuyên ngành, các Chủ đầu tư (đại diện chủ đầu tư), các cơ quan được giao quản lý khai thác công trình, UBND các tỉnh thành phố nơi có dự án.

3- Nội dung tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị được quy định tại Khoản 2, Điều 4, trong đó quy định việc thực hiện như sau:

a- Đối với Mục a, Khoản 2, Điều 4:

- Các Cục quản lý chuyên ngành tham gia ý kiến đối với các dự án chuyên ngành (ví dụ: Cục Đường bộ Việt Nam tham gia các dự án đường bộ.v.v).

- Bắt buộc phải lấy ý kiến của các Cục quản lý chuyên ngành về các hạng mục công trình có liên quan đến dự án nếu trong bước chuẩn bị đầu tư chưa thực hiện việc lấy ý kiến hoặc đã lấy ý kiến nhưng có những thay đổi trong bước thực hiện đầu tư. Ví dụ: ý kiến của cơ quan quản lý đường sông đối với việc bố trí khổ thông thuyền trên các sông có yêu cầu thông thuyền, ý kiến của Cục Đê Điều (Bộ Nông nghiệp & PTNT) đối với các hạng mục công trình liên quan đến hành lang bảo vệ an toàn đê điều, ý kiến của Cục Cảnh sát PCCC (Bộ Công An) đối với các dự án theo quy định của Pháp lệnh Phòng cháy chữa cháy và các Nghị định hướng dẫn thực hiện.v.v.

- Các cơ quan được giao quản lý khai thác công trình: là các Cục Quản lý chuyên ngành phù hợp đối với các dự án do Bộ GTVT quyết định đầu tư, các Sở GTVT, GTCC (hoặc các Sở được giao chức năng quản lý khai thác) đối với các dự án do tỉnh, thành phố quyết định đầu tư.

- Việc tham gia ý kiến của UBND các tỉnh, thành phố nơi có dự án:

+ Trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng (thiết kế cơ sở) được thể hiện bằng các văn bản thỏa thuận của UBND.

+ Trong giai đoạn thực hiện dự án, việc tham gia của “địa phương” được thể hiện bằng các văn bản thỏa thuận cụ thể với các cấp quản lý trực tiếp các hạng mục công trình liên quan (ví dụ: thỏa thuận với tỉnh về các vị trí giao cắt với đường cấp tỉnh, với huyện về các nút giao cắt với đường cấp huyện, với xã về các vị trí giao cắt đối với đường cấp xã hoặc các đường dân sinh, thỏa thuận với các đơn vị quản lý khai thác các công trình kênh, mương thủy lợi đối với các công trình thủy lợi, thỏa thuận với Sở Kiến trúc – Quy hoạch về chỉ giới quy hoạch dành cho công trình.v.v.). Trong giai đoạn này, không cần phải lấy văn bản thỏa thuận của UBND tỉnh, thành phố nếu các thỏa thuận trong bước lập dự án đầu tư (thực hiện theo Điều 3) không có sự thay đổi.

b- Những nội dung khác thực hiện như đã quy định tại các Mục b, c, d, e của Khoản 2, Điều 4.

Văn bản này được bổ sung và là một bộ phận của “Quy định tạm thời về việc tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng giao thông” ban hành kèm theo Quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT ngày 22/10/2004 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị cần gửi văn bản về Bộ GTVT để xem xét, quyết định.

Nơi nhận
- Như trên
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW
- Các Thứ trưởng
- Cục CSGT đường bộ, đường sắt,CSGT đường thủy
- Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ
- Các vụ thuộc Bộ
- Lưu VT; CGĐ (5b)

BỘ TRƯỞNG
Đào Đình Bình

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4407/BGTVT-CGĐ ngày 20/07/2005 về tham gia ý kiến vào quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án xây dựng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.561

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!