Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4366/BKHĐT-PC 2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư

Số hiệu: 4366/BKHĐT-PC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đặng Huy Đông
Ngày ban hành: 30/06/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Triển khai thi hành Luật đầu tư 2014

Trong thời gian chờ đợi ban hành Nghị định hướng dẫn Luật đầu tư 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Công văn 4366/BKHĐT-PC hướng dẫn một số nội dung sau:

- Thủ tục quyết định chủ trương đầu tư.

- Thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài.

- Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế.

- Áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

- Về dự án đang thực hiện của nhà đầu tư nước ngoài.

- Biểu mẫu thực hiện dự án đầu tư, mã số dự án.

- Giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực.

Công văn 4366/BKHĐT-PC được ban hành vào ngày 30/6/2015.

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 4366/BKHĐT-PC
V/v Triển khai thi hành Luật đầu tư

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

 

Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật đầu tư) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2015.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư. Trong thời gian Nghị định nêu trên chưa được ban hành, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị quý Cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật đầu tư và triển khai một số việc sau:

1. Về thủ tục quyết định chủ trương đầu tư:

a) Đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Điều 34 Luật đầu tư cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (sau đây gọi chung là Cơ quan đăng ký đầu tư) nơi dự kiến thực hiện dự án đầu tư. Trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 34 Luật đầu tư.

b) Đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật đầu tư. Trình tự, thủ tục, nội dung quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 33 Luật đầu tư.

2. Về thủ tục tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

a) Cơ quan tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Từ ngày 01/7/2015, thẩm quyền tiếp nhận, cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 38 Luật đầu tư.

b) Về hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư:

- Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 33, Khoản 1 Điều 34 hoặc Khoản 1 Điều 35 Luật đầu tư, tương ứng với từng loại dự án đầu tư.

- Đối với dự án không thuộc diện thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư, nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 37 Luật đầu tư.

- Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thực hiện theo quy định tại Điều 37 Luật đầu tư.

3. Về thủ tục thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài:

Nhà đầu tư nước ngoài thành lập tổ chức kinh tế tại Việt Nam thực hiện theo thủ tục sau:

a) Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Luật đầu tư.

b) Thủ tục đăng ký thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế được quy định tại Khoản 3 Điều 22 Luật đầu tư.

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện dự án thông qua tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Luật đầu tư.

4. Về thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế:

a) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo quy định của pháp luật về chứng khoán thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật đầu tư.

b) Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế không thuộc trường hợp nêu tại điểm a Mục này thực hiện theo quy định tại các Điều 24, 25 và 26 Luật đầu tư.

5. Về áp dụng điều kiện và thủ tục đầu tư đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài:

Điều kiện, thủ tục đầu tư áp dụng đối với tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 23 Luật đầu tư.

6. Về dự án đang thực hiện của nhà đầu tư trong nước:

Đối với các dự án của nhà đầu tư trong nước đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật đầu tư 2005, nhà đầu tư tiếp tục thực hiện dự án đầu tư theo Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp hoặc tiếp tục thực hiện dự án đầu tư nhưng nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư cho Cơ quan đăng ký đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư có yêu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật đầu tư và sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài để tạo mã số dự án và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

7. Về biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư, mã số dự án:

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 gửi quý Cơ quan.

Biểu mẫu thực hiện hoạt động đầu tư, mã số dự án đầu tư thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 4326/BKHĐT-ĐTNN ngày 30/6/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

8. Về việc giải quyết hồ sơ dự án đầu tư tiếp nhận trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành:

a) Trường hợp nhà đầu tư đã nộp hồ sơ dự án đầu tư trước ngày 01/7/2015 nhưng đến ngày 01/7/2015 chưa hết thời hạn xem xét cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ dự án đầu tư (nếu có) và thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

b) Đối với hồ sơ dự án đầu tư nộp trước ngày 01/7/2015 nhưng đến ngày 01/7/2015 đã hết thời hạn để Cơ quan đăng ký đầu tư xem xét cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư và đã đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định của Nghị định 108/2006/NĐ-CP , nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Cơ quan đăng ký đầu tư khuyến khích nhà đầu tư điều chỉnh hồ sơ dự án đầu tư để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư.

Trường hợp nhà đầu tư đề nghị tiếp tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo hồ sơ dự án đầu tư đã nộp theo quy định của Luật đầu tư năm 2005, Cơ quan đăng ký đầu tư báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư để xem xét hướng dẫn.

c) Dự án đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư hoặc cho phép thực hiện dự án đầu tư trước ngày Luật đầu tư có hiệu lực thi hành thì không phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương theo quy định của Luật đầu tư.

d) Trong quá trình quyết định chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, cơ quan nhà nước có thẩm quyền không xem xét, thẩm định, phê duyệt lại các nội dung đã được xem xét, thẩm định, phê duyệt trước đó.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị các địa phương có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để kịp thời hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ;
- Các Đơn vị ĐTNN, ĐKKD, PTDN, KKT, GSTĐ, QLKT;
- Cổng thông tin điện tử Bộ KHĐT;
- Lưu VP, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

 

THE MINISTRY OF PLANNING AND INVESTMENT
-------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
---------------

No. 4366/BKHDT-PC
On implementation of the Law on Investment

Hanoi, June 30, 2015

 

To:

- People’s Committees of provinces and central-affiliated cities;
- Services of Planning and Investment of provinces and central-affiliated cities;
- Management boards of industrial parks, processing zones, high-tech parks, and economic zones.

The Law on Investment No. 67/2014/QH13 (hereinafter referred to as the Law on Investment) is passed by the 13th the National Assembly on November 26, 2014 during the 8th session and comes into effect from July 1, 2015.

Currently, the Ministry of Planning and Investment has submitted the Draft of Decree on guidelines for implementation of the Law on Investment to the Government. While the aforesaid Decree has not been promulgated, the Ministry of Planning and Investment requests relevant agencies and organizations to strictly comply with the Law on Investment and perform following tasks:

1. Procedures for decisions on investment policies:

a) With regard to investment projects under the Prime Minister’s authority to issue decision on investment policies, investors shall send documents prescribed in Article 34 of the Law on Investment to the Service of Planning and Investment and the Management boards of the industrial parks, processing zones, high-tech parks, and economic zones (hereinafter referred to as the registry offices) where their investment projects are intended to be located. Procedures and contents of the decision on investment policies shall be in accordance with Article 34 of the Law on Investment.

b) With regard to investment projects under the People Committee of province’s authority to issue decisions on investment policies, investors shall send documents as prescribed in Clause 1 Article 33 of the Law on investment. Procedures and contents of the decisions on investment policies shall be in accordance with Article 33 of the Law on Investment.

2. Procedures for receipt, issuance and adjustment to Certificates of investment registration:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

From July 1, 2015, the power to receive, issue, and adjust Certificates of investment registration shall comply with Article 38 of the Law on Investment.

b) Documents and procedures for issuing Certificates of investment registration:

- Application for Certificates of investment registration applicable to projects subject to investment policy decisions shall comply with Clause 1 Article 33, Clause 1 Article 34 or Clause 11 Article 35 of the Law on Investment, equivalent to each type of investment project.

- Regarding projects not subject to investment policy decisions, each investor shall submit 01 application prescribed in Point a Clause 2 Article 37 of the Law on Investment.

- Procedures for issuance of Certificates of investment registration shall comply with Article 37 of the Law on Investment.

3. Procedures for establishment of business organizations of foreign investors:

Each foreign investor shall establish business organizations in Vietnam following procedures below:

a) Procedures for issuance of Certificates of investment registration prescribed in Clause 1 Article 22 of the Law on Investment.

b) Procedures for registration of business organization establishment in accordance with law on enterprises and regulations of law after receiving Certificates of investment registration. The holdings of the foreign investors in the business organizations shall be prescribed in Clause 3 Article 22 of the Law on Investment.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Procedures for investment made by contributing capital, buying shares, buying capital contributions, or making investments under contracts:

a) Every foreign investor who contributes capital, buys shares, buy capital contributions as prescribed in legislation on securities shall comply with Clause 2 Article 4 of the Law on Investment.

b) Every foreign investor who contributes capital, buys shares, buy capital contributions not in accordance with legislation on securities shall comply with Articles 24, 25 and 26 of the Law on Investment.

5. Conditions of and procedures for investment applicable to foreign-invested business organizations:

Conditions of and procedures for investment applicable to foreign-invested business organizations shall comply with Clauses 1, 2 and 3 of the Law on Investment.

6. Running projects of domestic investors:

Regarding projects issued Investment certificate of domestic investors as prescribed in the Law on Investment dated 2005, the investors shall keep carrying out the projects according to the issued Investment certificate or keep carrying out the project and return the Investment certificate to the registry office.

In an investor applies for an Certificate of investment registration as prescribed in the Law on Investment, the registry office shall instruct the investor to follow investment procedures as prescribed in the Law on Investment and use the National information system on foreign investment to create the project code and issue the Certificate of investment registration.

7. Forms of investment activities and project codes:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The forms of investment activities and project codes shall comply with Official Dispatch No. 4326/BKHDT-DTNN dated June 30, 2015 of the Ministry of Planning and Investment.

8. Processing of documents on investment project received before the effective date of the Law on investment:

a) In cases where an investor has submitted documents on investment projects before July 1, 2015 and it has not been issued the Investment certificate until July 1, 2015, but the deadline for consideration of issuance or adjustment to the Investment certificate has not expired as prescribed in Decree No. 108/2006/NĐ-CP dated September 22, 2006 of the Government on guidelines for the Law on Investment, the registry office shall instruct the investor to adjust the documents on investment projects (if any) and follow procedures for issuance or adjustment to the Certificate of investment registration as prescribed in the Law on Investment.

b) In cases where an investor has submitted satisfactory documents on investment projects before July 1, 2015 and the deadline for consideration of issuance or adjustment to the Investment certificate has expired as prescribed in Decree No. 108/2006/NĐ-CP, but it has not been issued the Investment certificate, the registry office shall encourage the investor to adjust the documents on investment projects to be issued the Certificate of investment registration as prescribed in the Law on Investment.

If the investor applies for issuance or adjustment to Investment certificate according to the submitted documents on investment project as prescribed in the Law on Investment dated 2005, the registry office shall send reports to the Ministry of Planning and Investment for guidance.

c) Every project whose investment policies are decided by the competent agency or permitted to carry out the investment project before the effective date of the Law on Investment, the investor shall be exempt from re-follow procedures for decision on investment policies as prescribed in the Law on Investment.

d) During the process of making decision on investment policies or issuing Certificate of investment registration, competent agency shall not consider, assess or approve the same contents of investment policies or investment registration.

The difficulties that arise during the implementation must be reported to the Ministry of Planning and Investment for consideration./.

 

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

PP. MINISTER
DEPUTY MINISTER
Dang Huy Dong

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 4366/BKHĐT-PC ngày 30/06/2015 triển khai thi hành Luật Đầu tư do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


34.440

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.148.127
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!