Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 40/BXD-XL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Hoàng Thọ Vinh
Ngày ban hành: 29/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 29  tháng 01 năm 2008.

.

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 110/SXD-QLKT ngày 06/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trước hết cần phân định rõ chức năng thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán là của chủ đầu tư; còn chức năng thẩm tra là của tổ chức, cá nhân tư vấn xây dựng.

Theo quy định tại điểm 2.4, 2.5 mục II Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng thì "chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt ... xác nhận bằng chữ ký và dấu xác nhận đã phê duyệt của chủ đầu tư theo mẫu phụ lục 1D vào bản vẽ thiết kế".

Như vậy, trường hợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình và giao nhiệm vụ cho Phòng Hạ tầng kinh tế thực hiện thẩm định (không phải thẩm tra như Quý Sở nêu) hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán thì Phòng Hạ tầng kinh tế có trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế, nếu không đủ điều kiện năng lực thì phải thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ hồ sơ thiết kế. Nếu kết quả thẩm tra là đạt yêu cầu, không phải sửa đổi thì Phòng Hạ tầng kinh tế ra văn bản thẩm định và trình thiết kế để chủ đầu tư phê duyệt (là thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước). Theo quy định nêu trên, việc ký xác nhận và đóng dấu xác nhận vào bản vẽ thiết kế là thuộc trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện (chủ đầu tư), nếu Phòng Hạ tầng kinh tế được Uỷ ban nhân dân huyện uỷ quyền thì Phòng Hạ tầng kinh tế vẫn được đóng dấu vào những bản vẽ thiết kế do Phòng tổ chức thẩm định.

2. Chức năng thẩm định thiết kế cơ sở là của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Nội dung thẩm định thiết kế cơ sở chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan đến cộng đồng, Nhà nước cần phải quản lý như sự phù hợp về quy hoạch xây dựng; việc áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn, ... mà không thẩm định những vấn đề liên quan đến nội dung kỹ thuật chuyên ngành, cho nên những người thực hiện công tác thẩm định thiết kế cơ sở chỉ là thực hiện nhiệm vụ của công chức, không hành nghề tư vấn. Do đó, đối với công chức thẩm định thiết kế cơ sở không yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề, mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh cán bộ, công chức.

Đối với người là chủ trì thẩm tra thiết kế, theo quy định tại điểm 2.4 mục II Thông tư số 12/2005/TT-BXD thì phải có điều kiện năng lực như của người chủ trì thiết kế công trình mà chủ đầu tư yêu cầu thẩm tra thiết kế. Như vậy, người chủ trì thẩm tra thiết kế yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng theo quy định.

3. Theo quy định của Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì:

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tình hình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu, ... để tham khảo trong quá trình xác định giá xây dựng công trình; là cơ sở để các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nước vận dụng hoặc tham khảo.

- Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định áp dụng suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, đơn giá xây dựng công trình và chỉ số giá xây dựng của các công trình sử dụng vốn ngân sách địa phương.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nghiên cứu thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL, KSTK, KTTC (NLĐ - 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 40/BXD-XL ngày 29/01/2008 về việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.143.213
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!