Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 3415/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 3415/BKHĐT-QLĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Đăng Trương
Ngày ban hành: 23/05/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3415/BKHĐT-QLĐT
V/v hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Huỳnh Phước Tường - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang

Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 3532/VPCP-ĐMDN ngày 02/5/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị của Ông Huỳnh Phước Tường - Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Hậu Giang liên quan đến hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu dân cư nông thôn. Sau khi nghiên cứu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về hình thức đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư

Khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầukhoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư quy định phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu và Nghị định bao gồm: (i) dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư và (ii) dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao.

Trường hợp dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư: Lĩnh vực Nhà nước khuyến khích thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư được quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Trường hợp dự án được xác định là dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, Sở chuyên ngành, cơ quan chuyên môn tương đương cấp sở hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện đề xuất dự án sử dụng khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao cần lựa chọn nhà đầu tư gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất.

Do đó, căn cứ quy định nêu trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm xác định hình thức đầu tư dự án để có cơ sở áp dụng quy định phù hợp. Trường hợp dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư hoặc dự án đầu tư có sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Luật Đấu thầukhoản 1 Điều 1 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP thì quy trình, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư tuân thủ quy định của Luật Đấu thầu và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP. Theo đó, nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định tại Luật Đấu thầu, Nghị định số 30/2015/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Luật Đấu thầu, tổ chức, cá nhân có hoạt động đấu thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật này được chọn áp dụng quy định của Luật này. Trường hợp chọn áp dụng thì tổ chức, cá nhân phải tuân thủ các quy định có liên quan của Luật này, bảo đảm công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.

(Để được hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, đề nghị Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tham khảo thông tin tại Hệ thống trên hoặc liên hệ Trung tâm đấu thầu qua mạng quốc gia theo số điện thoại hỗ trợ khách hàng: 19006126)

2. Về xác định tư cách nhà đầu tư

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 2 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP, một trong các nguyên tắc bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu là nhà đầu tư tham dự thầu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu không có cổ phần hoặc vốn góp trên 30% của nhau. Theo đó, trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển địa phương có vốn điều lệ được bố trí từ ngân sách nhà nước chiếm trên 30% tham gia đấu thầu các dự án PPP, dự án đầu tư có sử dụng đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chưa phù hợp quy định nêu trên. Do đó, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bên mời thầu cần xác định tư cách hợp lệ đối với trường hợp Quỹ Đầu tư phát triển địa phương tham gia đấu thầu thực hiện dự án với tư cách là nhà đầu tư căn cứ quy định trên.

Ngoài ra, Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 không có quy định về việc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao trực tiếp dự án cho Quỹ làm nhà đầu tư.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ thông tin được cung cấp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên (số 47 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang);
- Vụ Đổi mới doanh nghiệp (VPCP);
- Cổng TTĐT Chính phủ (VPCP);
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Lưu: VT, QLĐT(N6)

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤU THẦU
Nguyễn Đăng Trương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 3415/BKHĐT-QLĐT năm 2019 hướng dẫn quy định về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


134
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.48.142