Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 315/BGTVT-TC về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện Thông tư 117/2008/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 315/BGTVT-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Hồng Trường
Ngày ban hành: 15/01/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 315/BGTVT-TC
V/v Thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư XDCB và triển khai thực hiện Thông tư 117/2008/TT-BTC .

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành;
- Các Ban Quản lý dự án;
- Các Tổng công ty nhà nước;
- Các Trường, Viện, Cục Y tế GTVT;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Công ty nhà nước trực thuộc Bộ;
- Các Sở Giao thông vận tải.

 

Về công tác quyết toán dự án hoàn thành: Ngày 09/4/2007, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2007/TT-BTC về việc hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, trong đó Bộ Tài chính quy định các Chủ đầu tư có trách nhiệm báo định kỳ tình hình quyết toán dự án hoàn thành thuộc phạm vi quản lý, đối với báo cáo năm chậm nhất trước ngày 15 tháng 01 hàng năm. Cho đến nay, Bộ Giao thông vận tải vẫn chưa nhận được báo cáo của các đơn vị.

Để có cơ sở tổng hợp số liệu báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2008 gửi Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương rà soát, tổng hợp và gửi báo cáo theo mẫu 01/THQT, 02/THQT ban hành kèm theo Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007 của Bộ Tài chính về Bộ (qua Vụ Tài chính) trước ngày 18 tháng 01 năm 2009. (Đối với các Sở GTVT chỉ báo cáo về dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư XDCB do Bộ Giao thông vận tải quản lý).

Về việc triển khai Thông tư 117/2008/TT-BTC: Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 117/2008/TT-BTC ngày 05/12/2008 hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư của các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước thay thế cho Thông tư 118/2007/TT-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ Tài chính và có hiệu lực từ ngày 09/01/2009 (đăng công báo ngày 24/12/2008). Bộ Giao thông vận tải đã mời Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước cùng các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành và các Ban quản lý dự án họp triển khai Thông tư 117/2008/TT-BTC , qua trao đổi đã có một số vấn đề vướng mắc chưa rõ, cần giải đáp. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành, các Ban quản lý dự án:

- Hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, khẩn trương lập, trình và phê duyệt kế hoạch chi phí quản lý dự án năm 2009.

- Tiếp tục rà soát lại các vấn đề vướng mắc cần làm rõ, báo cáo bằng văn bản về Bộ Giao thông vận tải (Vụ Tài chính) để tổng hợp.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

(Gửi kèm theo mẫu báo cáo số 01/THQT, 02/THQT ban hành kèm theo TT 33/2007/TT-BTC ngày 9 tháng 4 năm 2007của Bộ Tài chính, để phục vụ cho công tác rà soát đề nghị các đơn vị ghi rõ nội dung tại cột số 10, 11 Biểu 01/THQT. Báo cáo của các đơn vị: bản chính gửi đường công văn, gửi fax cho Vụ Tài chính: 04.38224.227 và gửi file báo cáo vào hòm thư: hieuph@mt.gov.vn để tiện cho việc tổng hợp).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TTr Ngô Thịnh Đức;
- Cục QLXD&CLCTGT;
- Lưu: VT, Vụ TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

Đơn vị báo cáo:

Số:

Biểu số 01/THQT

TỔNG HỢP

THỰC HIỆN QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH

(6 tháng, cả năm)

STT

 

Dự án đã phê duyệt quyết toán

Dự án chưa phê duyệt quyết toán

Số dự án, công trình

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

Tổng giá trị quyết toán được phê duyệt

Giảm so với giá trị đề nghị quyết toán

Số dự án, công trình đã nộp hồ sơ quyết toán.

Giá trị đề nghị quyết toán của chủ đầu tư

Số dự án, công trình hoàn thành chưa nộp hồ sơ quyết toán

Thẩm quyền phê duyệt quyết toán DAHT

Thời gian nộp hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6) = (4) – (5)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

- Quan trọng QG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

- Nhóm A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

- Nhóm B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV

- Nhóm C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lập biểu:

(Ghi rõ họ và tên)

…, ngày … tháng … năm …

Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)

 

(Đơn vị báo cáo kê chi tiết từng công trình theo nhóm, cộng tổng số, cột số 10, 11 các đơn vị tổng hợp ghi rõ tên đơn vị, nhận phê duyêt Hồ sơ QTDAHT, thời gian nộp hồ sơ)

 

Biểu số 02/THQT

Tên đơn vị báo cáo (chủ đầu tư):

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN  DỰ ÁN HOÀN THÀNH

6 tháng, cả năm....

1/ Dự án đã phê duyệt quyết toán trong kỳ báo cáo:

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Danh mục

Giá trị đề nghị quyết toán

Giá trị quyết toán được duyệt

Chênh lệch

Tỷ lệ (%)

Tổng số

NSNN

Vay tín dụng NN

khác

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

Tổng số

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm A:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm B:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

 

 

 

 

Nhóm C:

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Dự án hoàn thành đã  nộp báo cáo chưa phê duyệt quyết toán:

STT

Danh mục dự án

Tổng dự toán được duyệt

Tổng giá trị đề nghị quyết toán

Ghi chú

1

2

3

4

5

 

Tổng số

 

 

 

 

Nhóm A:

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

Nhóm B:

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

Nhóm C:

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

 

- Dự án c.trình

 

 

 

3/ Tổng số dự án đã hoàn thành chưa nộp báo cáo quyết toán:

Trong đó:

Nhóm A:…,

Nhóm B:….,

Nhóm C:…….

4/ Kiến nghị về công tác quyết toán dự án hoàn thành:

 

 

Người lập biểu

(Ký, ghi rõ họ tên )

Ngày... tháng... năm....

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu ghi rõ họ tên)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 315/BGTVT-TC về việc thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai thực hiện Thông tư 117/2008/TT-BTC do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.246

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.231.229.89