Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2860/VPCP-CN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 25/05/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 2860/VPCP-CN
V/v rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2007

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính.

 

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (các văn bản số: 1618/BGTVT-CGĐ ngày 29/03/2007, số 2905/BGTVT-CGĐ ngày 15/05/2007 và số 2901/BGTVT-CGĐ ngày 15/5/2007), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 2063/BKH-TH ngày 29/03/2007), Bộ Tài chính (văn bản 4768/BTC-ĐT ngày 09/04/2007) và Bộ Xây dựng (văn bản số 580/BXD-KTTC ngày 28/03/2007) về các nội dung liên quan đến hoạt động đầu tư và từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản pháp luật liên quan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Giao Bộ Xây dựng chủ trì rà soát các quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (nhất là những vấn đề chịu sự điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật khác nhau), phát hiện những vấn đề chồng chéo, vướng mắc, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 06/2007.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát các quy định về đấu thầu và quản lý hoạt động đầu tư (theo Luật Đầu tư và văn bản hướng dẫn Luật Đầu tư), phát hiện những vấn đề chồng chéo, vướng mắc, trên cơ sở đó kiến nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản liên quan, sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 06/2007.

- Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ động thực hiện có kết quả công tác phổ biến kiến thức pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, về đấu thầu và quản lý hoạt động đầu tư, trước hết cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp thực hiện để đảm bảo việc thực thi pháp luật được thống nhất và đúng quy định.

- Bộ Tài chính trong phạm vi, quyền hạn của mình, chủ trì rà soát, sửa đổi các quy định về cơ chế thanh, quyết toán công trình, bảo đảm công tác giải ngân các dự án được thuận lợi và đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các cơ quan liên quan biết, thực hiện và có báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTCP; các PTTg CP;
- Các Bộ: GTVT, Tư pháp;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ KTTH, NN, ĐP, Ban XDPL, TH, Website CP;
- Lưu: VT, CN (3), 27

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2860/VPCP-CN ngày 25/05/2007 về việc rà soát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư, xây dựng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.045

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.50.79