Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2830/BCA-H41 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Đặng Văn Hiếu
Ngày ban hành: 20/09/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2830/BCA-H41
V/v chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trong CAND.

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, Học viện, Trường trực thuộc Bộ;
- Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Ngày 03 tháng 8 năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 1315/CT-TTg về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu. Quán triệt các nội dung tại Chỉ thị số 1315/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện nghiêm tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 về chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu.

2. Nghiêm túc tổ chức thực hiện, chấp hành đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng; Thông tư số 62/2010/TT-BCA ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công an quy định thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân, các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác đấu thầu của Bộ Công an và các Bộ, ngành có liên quan; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật về đấu thầu; kịp thời kiểm điểm, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.

3. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 164/TTg-KTN ngày 10 tháng 02 năm 2011 về tình hình thực hiện chỉ định thầu theo công văn số 229/TTg-KTN ngày 22 tháng 6 năm 2009; những gói thầu không thuộc trường hợp được chỉ định thầu theo quy định cần được tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc các hình thức khác phù hợp. Đối với các gói thầu được áp dụng chỉ định thầu nhưng chưa tiến hành thủ tục chỉ định thầu, chưa ký kết hợp đồng với nhà thầu: Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu chỉ đạo giãn tiến độ và quyết định hình thức lựa chọn nhà thầu thích hợp, ưu tiên áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi bảo đảm hiệu quả, chất lượng và tiến độ các dự án.

4. Các chủ đầu tư, bên mời thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện các gói thầu sử dụng vốn nhà nước theo quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12; Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Thông tư số 62/2010/TT-BCA ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Bộ Công an quy định thực hiện mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân; quá trình tổ chức đấu thầu cần lưu ý trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đề nghị các nhà thầu sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước. Chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo về đấu thầu theo quy định.

5. Tăng cường công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệm được phân cấp; chấn chỉnh và củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu, bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về đấu thầu.

6. Bộ Công an giao Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật:

- Đôn đốc, kiểm tra các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng các nội dung tại Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 03 tháng 8 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Hướng dẫn, kiểm tra giám sát các chủ đầu tư thực hiện tốt việc lựa chọn nhà thầu đảm bảo đúng các quy định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Nghị định số 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và Thông tư số 62/2010/TT-BCA của Bộ Công an quy định thực hiện việc mua sắm tài sản, hàng hóa trong Công an nhân dân; kiểm tra, rà soát điều kiện và năng lực của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án; nếu không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì không giao quản lý dự án hoặc chuyển đổi cho đơn vị khác có đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm.

Bộ Công an yêu cầu các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục, Viện, Học viện, Trường trực thuộc Bộ; Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Sở Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, quán triệt thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, phản ảnh về Bộ (qua Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật) để được hướng dẫn./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, H41, H43, (03b), TL (…b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC
Trung tướng Đặng Văn Hiếu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2830/BCA-H41 ngày 20/09/2011 chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.457

DMCA.com Protection Status
IP: 3.80.4.147
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!