Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 2480TCHQ/KTSTQ Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 31/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2480 TCHQ/KTSTQ
V/v kiểm tra thủ tục miễn thuế đối với hàng thuộc diện ưu đãi đầu tư

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Trong quá trình thực hiện làm thủ tục Hải quan đối với một số lô hàng nhập khẩu thuộc diện ưu đãi đầu tư trong nước đã xuất hiện các hiện tượng cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư cho miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng không đúng quy định tại điều 26, Nghị định 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10. Tuy nhiên, một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố vẫn làm thủ tục miễn thuế cho các đối tượng được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư không đúng quy định.

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 2, mục II, phần C Thông tư 98/2002/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm thuế cho các đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ. Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện một số công việc như sau:

1. Khi làm thủ tục miễn thuế cho các lô hàng thuộc diện được hưởng ưu đãi đầu tư trong nước phải kiểm tra các dự án đầu tư được cấp ưu đãi có đúng đối tượng là dự án thuộc Danh mục A, hoặc là dự án đầu tư được thực hiện tại địa bàn quy định tại Danh mục B hoặc C thuộc Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ, đã được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2002 về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục A, B và C ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 51/1999/NĐ-CP .

2. Kiểm tra Danh mục hàng hoá nhập khẩu được cấp ưu đãi miễn thuế có đúng đối tượng là hàng hoá sau đây mà trong nước chưa sản xuất được hoặc sản xuất được như chưa đáp ứng yêu cầu chất lượng (đối chiếu với Quyết định 704/2003/QĐ-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải trong nước đã sản xuất được):

+ Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyển công nghệ nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp hoặc mở rộng quy mô đầu tư, đổi mới công nghệ;

+ Phương tiện vận chuyển chuyên dùng đưa, đón công nhân.

Các đơn vị hải quan trong khi làm thủ tục miễn thuế cho hàng hoá của cơ sở sản xuất, kinh doanh được hưởng ưu đãi đầu tư trong nước, nếu phát hiện việc cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư và mức ưu đãi không đúng quy định thì tạm thời không thực hiện miễn thuế cho hàng hoá đó và thông báo lại cho đối tượng được cấp ưu đãi biết. Đồng thời đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư điều chỉnh hoặc rút bỏ toàn bộ ưu đãi đầu tư theo quy định tại điều 34 Nghị định 51/1999/NĐ-CP của Chính phủ. Trường hợp Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố không thay đổi quyết định thì báo cáo về Tổng cục Hải quan để báo cáo Bộ Tài chính xử lý.

3. Yêu cầu các đơn vị kiểm tra, phúc tập lại tất cả các tờ khai hàng nhập khẩu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi miễn thuế theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1 tháng 1 năm 2003 đến nay. Trường hợp phát hiện đã thực hiện thủ tục miễn thuế đối với những hàng hoá thuộc dự án được cấp ưu đãi không đúng quy định thì thông báo cho đơn vị được cấp ưu đãi đầu tư, cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư biết và ra Quyết định truy thu số thuế đã được miễn không đúng quy định. Cục Hải quan tỉnh, thành phố phải làm việc cụ thể với các đối tượng thuộc diện bị truy thu để lên kế hoạch nộp hết số thuế bị truy thu từ nay đến hết tháng 12/2004; Trường hợp đối tượng chây ỳ không nộp thuế truy thu đúng kế hoạch thì thực hiện cưỡng chế không cho làm thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật.

Vào ngày 20 hàng tháng, Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Kiểm tra sau Thông quan) số liệu về các trường hợp phát hiện cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư không đúng quy định, và các trường hợp phải truy thu thuế nhập khẩu do đã làm thủ tục miễn thuế đối với hàng hoá thuộc dự án có giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư được cấp không phù hợp (báo cáo theo mẫu đính kèm).

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An


TỔNG CỤC HẢI QUAN

CỤC HẢI QUAN TỈNH, THÀNH PHỐ......

Mẫu báo cáo ban hành kèm theo công văn số 2480 TCHQ/KTSTQ

BÁO CÁO

(V/v báo cáo kết quả kiểm tra hàng nhập khẩu miễn thuế
theo Luật khuyến khích đầu tư trong nước

Từ ngày..... tháng..... năm 2004 đến ngày.... tháng.... năm2004)

TT

Tên đơn vị được cấp ưu đãi đầu tư

Cơ quan cấp giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư

Nội dung cấp ưu đãi đầu tư không đúng quy định

Tờ khai

Mặt hàng

Số thuế nhập khẩu phải truy thu

Số thuế NK truy thu đã nộp

Số

Ngày

Người lập biểu

Ngày .... tháng.... năm 2004

Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2480 TCHQ/KTSTQ ngày 31/05/2004 của Tổng cục Hải quan về việc kiểm tra thủ tục miễn thuế đối với hàng thuộc diện ưu đãi đầu tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.373

DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.154.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!