Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 227/TTG-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 18/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 227/TTg-KTN
V/v: đầu tư các tuyến đường giao thông phục vụ di dân khi có lụt, bão trên địa bàn 05 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh.

Hà Nội, ngày 18 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh (tờ trình số 3251/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2010), ý kiến của Bộ Tài chính (công văn số 17348/BTC-ĐT ngày 20 tháng 12 năm 2010), Bộ Giao thông vận tải (công văn số 8989/BGTVT-KHĐT ngày 21 tháng 12 năm 2010), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 4181/BNN-TCTL ngày 16 tháng 12 năm 2010) về việc đầu tư các tuyến đường giao thông phục vụ di dân khi có lụt, bão trên địa bàn 05 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý về nguyên tắc, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông phục vụ di dân khi có lụt, bão trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Ủy ban nhân dân Tỉnh rà soát quy hoạch, sắp xếp thứ tự ưu tiên phù hợp với khả năng của ngân sách nhà nước; hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định hiện hành.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2348/VPCP-KTN ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ, tiếp tục rà soát, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc bổ sung các dự án nêu trên vào danh mục các dự án được hỗ trợ theo Quyết định số 1962/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
 Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (5). Hong (20b).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 227/TTG-KTN ngày 18/02/2011 về đầu tư tuyến đường giao thông phục vụ di dân khi có lụt, bão trên địa bàn 05 huyện thuộc tỉnh Trà Vinh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.784

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.145.108
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!