Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 2131/VPCP-KGVX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Hữu Vũ
Ngày ban hành: 01/04/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2131/VPCP-KGVX
V/v thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa dân tộc huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh (công văn số 4833/UBND-XD1 ngày 4 tháng 12 năm 2009 và công văn số 2750/UBND-XD1 ngày 27 tháng 7 năm 2009), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7469/BKH-LĐVX ngày 29 tháng 9 năm 2009), Bộ Tài chính (công văn số 13891/BTC-ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2009) và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 3216/BVHTTDL-KHTC ngày 24 tháng 9 năm 2009) về việc thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa dân tộc huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh rà soát, điều chỉnh lại quy mô dự án, tập trung đầu tư hạng mục nhà văn hóa trung tâm; đồng thời làm việc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xác định mức hỗ trợ cụ thể từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa; căn cứ khả năng cân đối vốn của địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác để chỉ đạo xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.    

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, các PTTg;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX (5)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2131/VPCP-KGVX ngày 01/04/2010 thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa dân tộc huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.082

DMCA.com Protection Status
IP: 35.173.35.14