Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 205/TTg-KTN đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Ngục Đắk Glei và hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 205/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 02/02/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ  
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 205/TTg-KTN
V/v đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Ngục Đắk Glei và hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2010

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Xây dựng;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tum.

 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tun (văn bản số 127/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2009); ý kiến của các Bộ: Giao thông vận tải (văn bản số 8770/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2009), Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 9956/BKH-KCHT&ĐT ngày 29 tháng 12 năm 2009) và Tài chính (văn bản số 17958/BTC-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2009) về việc đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngọc Kom Tum, Ngục Đắk Glei và hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Kom Tum, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

Cho phép sử dụng vốn Dự án đường Hồ Chí Minh để đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngọc Kom Tum, Ngục Đắk Glei và nâng cấp hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh như ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại văn bản số 8770/BGTVT-KHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2009; giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Kom Tum chỉ đạo triển khai thực hiện Dự án theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải ;
- Ban QLDA đường Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH,ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4).

KT. THỦ TƯỚNG 
PHÓ THỦ TƯỚNG   
Hoàng Trung Hải 

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 205/TTg-KTN đầu tư xây dựng đường nối từ đường Hồ Chí Minh vào khu di tích lịch sử Ngục Kon Tum, Ngục Đắk Glei và hoàn trả đường phục vụ thi công đường Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.217
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112