Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 2007/TTg-KTN chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 2007/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 27/11/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2007/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2012

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum (tờ trình số 78/TTr-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2012), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 15845/BTC- ĐT ngày 14 tháng 11 năm 2012), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9145/BKHĐT-KTĐPLT ngày 06 tháng 11 năm 2012), Xây dựng (công văn số 1971/BXD-QLN ngày 08 tháng 11 năm 2012) về chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum;

Việc đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum phải phù hợp với yêu cầu quy hoạch xây dựng công sở cơ quan hành chính nhà nước các cấp theo quy định tại Quyết định số 229/2006/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum căn cứ định hướng biên chế theo từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum theo quy định hiện hành.

3. Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất hiện có của các đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum theo đúng quy định tại Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 và Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước.

Thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư theo đúng quy định của pháp luật để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư,
Xây dựng, Tài chính;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (3).24

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 2007/TTg-KTN chủ trương đầu tư xây dựng Khu trung tâm hành chính mới của tỉnh Kon Tum do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.492

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.62.171