Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 2002/UBND-VX về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án ODA của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 2002/UBND-VX Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Hoàng Quân
Ngày ban hành: 08/05/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2002/UBND-VX
Về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án ODA của thành phố

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các sở - ngành thành phố;
- Các Doanh nghiệp của thành phố.

 

Để việc chuyển đổi các Ban Quản lý dự án sử dụng nguồn vốn ODA của thành phố đảm bảo đúng quy định của Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Nghị định số 03/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức; Thông tư số 03/2007/TT-BKH ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, và cơ cấu tổ chức Ban Quản lý chương trình, dự án ODA; theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 636/SNV-SN ngày 28 tháng 4 năm 2009, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện như sau:

Thủ trưởng các sở - ngành, các doanh nghiệp có trách nhiệm rà soát báo cáo tình hình tổ chức quản lý thực hiện các dự án có sử dụng vốn ODA cho Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức thực hiện việc sắp xếp, kiện toàn các Ban Quản lý dự án (Ban QLDA) theo đúng quy định, như sau :

1. Đối với các Ban QLDA do các sở - ngành, các doanh nghiệp thành lập, chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý thực hiện dự án đảm bảo đúng quy định, củng cố, sắp xếp đủ năng lực, rà soát, hoàn chỉnh Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA phù hợp quy định.

2. Đối với các Ban QLDA do Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập, hiện nay đã hoàn thành xây dựng, đang chờ nghiệm thu quyết toán thì tiếp tục giữ lại cho đến khi quyết toán xong sẽ tiến hành giải thể theo quy định; trong thời gian chờ quyết toán, Ban QLDA không được quản lý thực hiện dự án khác.

3. Đối với các Ban QLDA trước đây do Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập, nhưng chủ đầu tư không phải là Ủy ban nhân dân thành phố, chủ đầu tư cũng không phải là Ban QLDA, thì chủ đầu tư có trách nhiệm báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định giải thể Ban QLDA để giao lại chủ đầu tư ký quyết định thành lập Ban QLDA theo quy định.

4. Thống nhất chuyển Ban QLDA Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước thành phố, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị (là các Ban QLDA do Ủy ban nhân dân thành phố ký quyết định thành lập, Ban QLDA cũng đồng thời là chủ đầu tư dự án) sang hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố với tên gọi là “Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đô thị; Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình Đại lộ Đông-Tây và môi trường nước thành phố”, là đơn vị sự nghiệp có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Giám đốc Ban QLDA Đại lộ Đông-Tây và Môi trường nước thành phố, Ban Quản lý dự án Nâng cấp đô thị có trách nhiệm lập phương án chuyển đổi, báo cáo, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

5. Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải thành phố có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn các đơn vị tổ chức việc thực hiện đúng quy định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP;
- VPUB: CPVP;
- Các phòng Chuyên viên;
- Lưu : VT, (VX/Nh) L.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 2002/UBND-VX về kiện toàn tổ chức bộ máy các Ban Quản lý dự án ODA của thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.086
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.82.216