Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1938/TTg-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phạm Gia Khiêm
Ngày ban hành: 13/11/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1938/TTg-QHQT
V/v Phê duyệt danh mục 02 dự án do UNDP tài trợ.

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 7897/BKH-KTĐN ngày 29 tháng 10 năm 2008), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt danh mục 02 Dự án do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ:

- Dự án "Phân tích chính sách nhằm xây dựng chính sách đất đai phục vụ phát triển kinh tế xã hội", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 1.103.200 USD, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện.

- Dự án "Thúc đẩy vai trò của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nâng cao trách nhiệm xã hội dựa trên những nguyên tắc của Hiệp ước toàn cầu tại Việt Nam", với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 2,5 triệu USD, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thực hiện.

2. Căn cứ đề cương các dự án và ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan, giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam xây dựng, thẩm định, phê duyệt, ký Kế hoạch hoạt động hàng năm (AWP) của các dự án với UNDP; chủ trì triển khai thực hiện các dự án theo quy trình hài hòa quản lý và triển khai Kế hoạch chung và các dự án hợp tác với các tổ chức Liên Hợp Quốc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

3. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo cho UNDP biết ý kiến trên của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn triển khai thực hiện theo quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg Nguyễn Tấn Dũng (để b/c);
- PTTg Phạm Gia Khiêm;
- VPCP: BTCN, các Vụ: TH, KTN, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Gia Khiêm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1938/TTg-QHQT ngày 13/11/2008 về việc phê duyệt danh mục 02 dự án do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.126
s249

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251