Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1877/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 20/10/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1877/TTg-KTN
V/v chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng theo hình thức BT.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Xây dựng;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

 

Xét đề nghị của Bộ Xây dựng (công văn số 572/BXD-KHTC ngày 21 tháng 4 năm 2011), ý kiến các Bộ: Tài chính (công văn số 6515/BTC-QLCS ngày 20 tháng 5 năm 2011), Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 3271/BKHĐT-KCHTĐT ngày 25 tháng 5 năm 2011), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 1808/BTNMT-KH ngày 25 tháng 5 năm 2011) và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (công văn số 7522/UBND-XD ngày 07 tháng 9 năm 2011) về chủ trương di dời trụ sở làm việc và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng theo hình thức thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý chủ trương di dời trụ sở làm việc của Bộ Xây dựng tại 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng tại khu vực Tây Hồ Tây theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo hướng đồng bộ, hiện đại và đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính;

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Xây dựng xem xét, xác định vị trí, thủ tục đất đai theo quy định hiện hành để Bộ Xây dựng sớm triển khai Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội căn cứ quy hoạch biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, xác định quy mô xây dựng, nhu cầu sử dụng đất để lập, thẩm định, phê duyệt, tổ chức thực hiện Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng theo quy định của Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ.

3. Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiến hành rà soát, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của Bộ đang quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó đề xuất xử lý các cơ sở nhà, đất không còn sử dụng để tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng trụ sở mới theo quy định hiện hành, bao gồm cơ sở nhà, đất tại số 37 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ,
- Các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN,
Vụ: KTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTN (5). 26

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

THE PRIME MINISTER
--------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence– Freedom – Happiness
----------------

No.: 1877/TTg-KTN
on policy of investment in building the new headquarter of the Ministry of Construction in the form of BT.

Hanoi, October 20, 2011

 

 To

- Ministry of Construction;
- Ministry of Finance;
- Ministry of Planning and Investment;
- Ministry of Natural Resource and Environment;
- People’s Committee of Hanoi City.

 

At the proposal of the Ministry of Construction (Official Dispatch No.572/BXD-KHTC dated April 21, 2011), opinions of the Ministries of: Finance (Official Dispatch No.6515/BTC-QLCS dated May 20, 2011), Planning and Investment (Official Dispatch No.3271/BKHDT-KCHTDT dated May 25, 2011), Natural Resources and Environment (Official Dispatch No.1808/BTNMT-KH May 25, 2011) and People's Committee of Hanoi city (Official Dispatch No.7522/UBND-XD dated September 07, 2011) on the policy to relocate headquarters and to implement the project to invest in construction of new head offices of the Ministry of Construction under the form of build - transfer contract (BT), the Prime Minister has the following opinions:

1. Agree the policy to relocate head office of the Ministry of Construction at 37 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung District, Hanoi city and implement the investment project to build new headquarter of the Ministry of Construction in the area of West West Lake under the form of build - transfer contract (BT) in a synchronous and modern trend meeting the requirements of administrative reform;

People's Committee of Hanoi city coordinates with the Ministry of Construction to consider and determine the location and procedures for land under the current regulations for the Ministry of Construction to deploy early the investment Project to built working head office in accordance with the overall planning of Hanoi capital construction toward 2030 and a vision toward 2050 which has been approved by the Prime Minister.

2. The Ministry of Construction shall preside over and coordinate with the People's Committee of Hanoi city based on the staff planning approved by the competent authorities, standards and norms for use of office buildings to determine the scale of construction, demand for land use for the formulation, appraisal, approval and implementation of investment project to build new head office of the Ministry of Construction in accordance with provisions in Decree No.24/2011/ND-CP dated April 05, 2011 and Decree No.108/2009/ND-CP dated November 27, 2009 of the Government.

3. Ministry of Construction shall preside over and coordinate with the Ministry of Finance, the People's Committee of Hanoi city to review, make plans for rearrangement, handling of houses and land owned by the State of the Ministry being managed in the areas of Hanoi city, in which proposes the handling of housing, land facilities no longer used to make investment capital to build new headquarter under current regulations, including the facility of house and land at No.37 Le Dai Hanh, Hai Ba Trung, Hanoi./.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

 

 

FOR PRIME MINISTER
DEPUTY PRIME MINISTER
Hoang Trung Hai

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1877/TTg-KTN ngày 20/10/2011 về chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở làm việc mới của Bộ Xây dựng theo hình thức BT do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.269

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.95.36
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!