Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 1853/2003/UB-ĐB Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Thị Nhân
Ngày ban hành: 28/04/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1853/2003/UB-ĐB
V/v: giải quyết một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư Liên tịch số 106/2002/TTLT/BTC-BCN ngày 22/11/2002 của Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp về bồi thường hỗ trợ để xây dựng công trình lưới điện cao áp tại thành phố.
 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2003 

 

Kính gởi  :

- Bộ Tài Chính 
- Bộ Công Nghiệp

 

sau khi tiếp nhận thông tư liên tịch số 106/2002/ttlt/btc-bcn ngày 22/11/2002 của bộ tài chính và bộ công nghiệp, ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. khi các cơ quan chức năng hướng dẫn thực hiện thì phát sinh một số nội dung còn vướng mắc và đã có công văn báo cáo, kiến nghị số 04/cv-hđtđ ngày 02/01/2003 (có gởi bộ tài chính và bộ công nghiệp).

ngày 16/01/2003, bộ tài chính có công văn số 574/tc-qlcs gởi sở tài chánh-vật giá thành phố có ý kiến giải quyết đối với các nội dung còn vướng mắc mà sở tài chánh-vật giá thành phố (hội đồng thẩm định đền bù thành phố) đã kiến nghị.

do tính đặc thù của thành phố hồ chí minh, có một số vướng mắc khi thực hiện công văn số 574/tc-qlcs ngày 16/01/2003 của bộ tài chính nên ngày 14/3/2003, sở tài chánh-vật giá thành phố tiếp tục có công văn số 778/tcvg-bvg gởi bộ tài chính báo cáo, kiến nghị giải quyết.

ngày 04/4/2003, bộ tài chính có công văn số 3177/tc-qlcs đồng tình với 02 nội dung kiến nghị của sở tài chánh-vật giá thành phố về việc xác định giá bồi thường đối với đất chuyên dùng và việc tính hỗ trợ thiệt hại đối với đất nông nghiệp tự chuyển mục đích sử dụng từ ngày 15/10/1993 trở về sau.

tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số nội dung vướng mắc khi thực hiện thông tư liên tịch số 106/2002/ttlt/btc-bcn ngày 22/11/2002 ; ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xin báo cáo, kiến nghị như sau :

1- tại điểm d, khoản 1, mục ii của thông tư 106/2002/ttlt/btc-bcn về các loại đất không được bồi thường, hỗ trợ :

“các loại đất sau đây không được bồi thường, hỗ trợ : đất được nhà nước cho thuê, đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất làm muối, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản, đất chưa sử dụng, đất chuyên dùng được giao không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc nộp tiền sử dụng đất bằng tiền có nguồn từ ngân sách nhà nước”.

nay, ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị : đối với đất chuyên dùng đang thuê của nhà nước nhưng trước đây thuộc diện đất được giao, có nguồn gốc tự tạo lập bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước, sau đó phải chuyển sang thuê đất theo quy định của nhà nước và hiện nay vẫn tiếp tục sử dụng dưới hình thức thuê đất (mặc dù đủ điều kiện để chuyển sang giao đất theo quy định hiện hành) thì được xem xét bồi thường chi phí đầu tư vào đất trong trường hợp phải thay đổi mục đích sử dụng hoặc bị hạn chế khả năng sử dụng đất đối với phần diện tích nằm trong phạm vi hành lang an toàn lưới điện.

2- đối với phần diện tích nhà ở, đất ở nằm dưới tuyến hành lang lưới điện cao áp nhà nước không thu hồi đất nhưng phải di chuyển toàn bộ ra khỏi tuyến hành lang thì theo quy định tại thông tư liên tịch số 106/2002/ttlt/btc-bcn ngày 22/11/2002, được bồi thường bằng tiền theo mức chênh lệch giá giữa giá đất ở (đất khu dân cư) với giá đất theo mục đích sử dụng mới (tức người dân vẫn còn quyền sử dụng đất cho mục đích sản xuất nông nghiệp).

nhưng thực tế, phần diện tích đất ở phải chuyển mục đích sử dụng sang nông nghiệp phần lớn có diện tích nhỏ, chỉ vài chục hoặc 100m2 - 200m2/hộ thì việc sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp là không khả thi, hầu hết người dân bị ảnh hưởng có yêu cầu nhà nước thu hồi và bồi thường thiệt hại luôn phần diện tích này.

nay, ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị nhà nước thu hồi luôn phần diện tích đất ở dưới tuyến hành lang lưới điện cao áp trong khu dân cư hiện hữu và khu quy hoạch dân cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ thiệt hại theo quy định.

3- đối với phần diện tích đất nông nghiệp nằm dưới tuyến hành lang lưới điện cao áp :

xuất phát từ thực tế của quá trình đô thị hóa tại thành phố hồ chí minh, khi triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường dây điện cao áp thì phần diện tích đất nông nghiệp nằm dưới tuyến hành lang lưới điện này sẽ giảm giá trị sử dụng đáng kể và hiện tại hầu hết các hộ nông dân đều có yêu cầu được hỗ trợ thiệt hại khi có tuyến đường dây điện cao áp đi qua. ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh xét thấy yêu cầu hỗ trợ thiệt hại của người dân sản xuất nông nghiệp tại thành phố là hợp lý. tuy nhiên, do quy mô đầu tư của tuyến hành lang lưới điện có phạm vi ảnh hưởng lớn, kinh phí đầu tư cao và thuộc công trình lợi ích quốc gia.

nay, ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh đề nghị được tính hỗ trợ thiệt hại đối với phần diện tích đất nông nghiệp nằm dưới tuyến hành lang lưới điện cao áp đang triển khai với mức không quá 50% đơn giá bồi thường thiệt hại đối với đất nông nghiệp theo quy định nhưng chỉ áp dụng cho phần diện tích đất nông nghiệp có quyền sử dụng hợp pháp, hợp lệ nằm trong khu dân cư hiện hữu hoặc các khu quy hoạch dân cư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

4- về việc tính giá bồi thường khi thu hồi đất chuyên dùng. thành phố hồ chí minh đã hướng dẫn thực hiện theo quy định tại điều 13 nghị định số 22/1998/nđ-cp ngày 24/4/1998 của chính phủ theo nội dung cụ thể như sau :

các trường hợp bị thu hồi toàn bộ đất hoặc bị thu hồi một phần diện tích đất đang sử dụng nhưng phần diện tích còn lại không sử dụng được và phải di dời toàn bộ mà nhà nước không có điều kiện giao đất khác thì hội đồng bồi thường thiệt hại giải phóng mặt bằng của dự án tổ chức điều tra hiện trạng và lập hồ sơ bồi thường, hỗ trợ thiệt hại bằng tiền cụ thể đối với từng trường hợp, báo cáo thẩm định và trình duyệt theo trình tự quy định, trên cơ sở nguyên tắc tính giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về đất như sau :

a) đối với đất được nhà nước giao đất mà không phải bồi thường về đất và không phải nộp tiền sử dụng đất hoặc có chi phí bồi thường về đất và đã nộp tiền sử dụng đất nhưng bằng nguồn vốn thuộc ngân sách nhà nước thì được tính hỗ trợ bằng 100% đơn giá đất quy định tại quyết định số 05/qđ-ub-qlđt ngày 04/01/1995 của ủy ban nhân dân thành phố, nhưng số tiền hỗ trợ sẽ được thu nộp cho ngân sách nhà nước. cơ quan, đơn vị bị thu hồi đất có nhu cầu sử dụng nguồn tiền này thì lập dự án đầu tư trình cơ quan có thẩm quyền xét duyệt theo quy định ;

b) đối với đất được nhà nước giao đất nhưng có chi phí bồi thường về đất và đã nộp tiền sử dụng đất bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước hoặc đất đang ký hợp đồng thuê của nhà nước nhưng có nguồn gốc trước đó là đất tự tạo lập bằng nguồn vốn không thuộc ngân sách nhà nước và sau đó chuyển sang hình thức thuê đất theo quy định của nhà nước, thì được tính bồi thường thiệt hại về đất theo đơn giá đất ở, nếu nguồn gốc đất trước đó đã là đất ở hoặc đất mua của nhà nước theo cơ chế thị trường. trường hợp nguồn gốc trước đó là đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng thì tính không thấp hơn 100% đơn giá đất đô thị quy định tại quyết định số 05/qđ-ub-qlđt ngày 04/01/1995 của ủy ban nhân dân thành phố (đối với nguồn gốc trước đó là đất nông nghiệp) và tối đa không quá 60% đơn giá đất ở để tính bồi thường theo phương án bồi thường được duyệt (đối với nguồn gốc trước đó đã là đất chuyên dùng có công trình xây dựng, đã qua chuyển nhượng) ;

c) đối với đất được nhà nước cho thuê đất (trừ trường hợp nêu tại điểm b trên), cơ quan, đơn vị, tổ chức đang sử dụng không phải bồi thường về đất, chỉ nộp tiền thuê đất thì được tính bồi thường chi phí đã đầu tư vào đất theo thực tế và do hội đồng bồi thường của dự án xem xét, xác định chi phí bồi thường cụ thể từng trường hợp.

đơn vị, tổ chức được nhà nước cho thuê đất nhưng có cho thuê lại thì tự chấm dứt và thanh lý hợp đồng với bên thuê.

trên đây là một số điểm còn vướng mắc và kiến nghị hướng giải quyết, đề nghị liên bộ tài chính – bộ công nghiệp nghiên cứu, hỗ trợ thành phố hồ chí minh tháo gỡ các vướng mắc phát sinh nêu trên thông qua việc cho phép ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh được áp dụng các chính sách bồi thường hỗ trợ theo kiến nghị trên khi tiến hành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố cho phù hợp với đặc điểm và tình hình thực tế của thành phố hồ chí minh.

 

 

Nơi nhận :
- Như trên
- Thủ tướng Chính phủ “để b/c”
- Thường trực Thành ủy
- TTUB : CT, PCT/TT, ĐT, CNN, TM
- Sở Tài chánh-Vật giá
- Sở Địa chính-Nhà đất
- Sở Xây dựng, Sở Công nghiệp
- Tổng Công ty Điện lực VN
- Công ty Điện lực TP
- VPHĐ-UB : CPVP
- Các Tổ NCTH
- Lưu (ĐB-C)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 
Huỳnh Thị Nhân

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1853/2003/UB-ĐB ngày 28/04/2003 của UBND TP.HCM về giải quyết một số nội dung vướng mắc khi thực hiện Thông tư

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.793

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.149.205
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!