Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1765/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc đề xuất của Nhóm M&D liên quan đến thuế đối với các DN có vốn ĐTNN

Số hiệu: 1765/TCT-ĐTNN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Văn Huyến
Ngày ban hành: 19/05/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1765/TCT-ĐTNN
V/v: Đề xuất của nhóm M&D liên quan đến thuế đối với các DN có vốn ĐTNN

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2006 

 

Kính gửi:  

Nhóm M&D – Thông qua công ty tài chính quốc tế  
Số 63, Phố Lý Thái Tổ, Hà Nội

 

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2452/BKH-ĐTNN ngày 11/4/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuyểm một số ý kiến của Nhóm M&D liên quan đến thuế đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Các khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế:

1.1. Chi phí tiền lương, tiền thưởng:

Căn cứ quy định tại Điểm 3.1b, Khoản 3, Mục III, Phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp thì: chi phí tiền lương bao gồm các khoản tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể theo quy định của Bộ luật lao động được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Hàng năm, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan thuế về tổng quỹ lương phải trả trong năm, căn cứ vào phương pháp xây dựng tổng quỹ lương cùng với việc nộp tờ khai thuế TNDN.

Các khoản tiền lương là những chi không liên quan đến doanh thu và thu nhập chịu thuế, do đó không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Doanh nghiệp sử dụng khoản lợi nhuận sau thuế để bù đắp khoản tiền lương trả cho người lao động.

1.2. Hạn chế chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1.1, Điều 9 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) thì chi phí quảng cáo, tiếp thị, khuyến mại liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và các khoản chi phí khác được khống chế tối đa không quá 10% tổng số chi phí. Do đó, kiến nghị của Nhóm M&D Tổng cục Thuế xin ghi nhận để nghiên cứu, báo cáo Bộ Tài chính xem xét trình Quốc hội khi hoàn thiện Luật thuế TNDN trong thời gian tới.

2. Thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp, sử dụng ngoài Việt Nam:

Theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh nhưng không hiện diện tại Việt Nam, có thu nhập phát sinh tại Việt Nam và công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện Thông tư số 05/2005 TT-BTC thì trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam.

Đối với các ý kiến của Nhóm M&D đã nêu, Tổng cục Thuế xin ghi nhận để nghiên cứu xem xét khi sửa đổi, bổ sung chính sách thuế trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Nhóm M&D được biết./

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư:
- Lưu: VT, ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1765/TCT-ĐTNN của Tổng Cục thuế về việc đề xuất của Nhóm M&D liên quan đến thuế đối với các DN có vốn ĐTNN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.413

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.147.211