Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1737/BXD-HTKT về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 5,6 :” cải thiện hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm” do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 1737/BXD-HTKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 20/08/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1737/BXD-HTKT
V/v: Thẩm định thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 5,6 :” cải thiện hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm”.

Hà Nội, ngày 20 tháng 8 năm 2009

 

Kính gửi: Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị- Thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng đã nhận được Tờ trình số 05/TTr-NCĐT-QLHMII ngày 10/3/2009 và công văn số 833/NCĐT-QLHMII ngày 06/7/2009 của Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị- Thành phố Hồ Chí Minh về việc giải trình bổ sung thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 5,6 :” Cải thiện hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm” thuộc Hạng mục 2- Giai đoạn 2 Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Căn cứ Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

Căn cứ văn bản số 98/UBND-ĐTMT ngày 10/01/2009 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định thiết kế cơ sở cho dự án thành phần số 5,6 :” Cải thiện hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm” thuộc Hạng mục 2- Giai đoạn 2 Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

Sau khi nghiên cứu hồ sơ tài liệu gửi kèm tờ trình số 05/TTr-NCĐT-QLHMII ngày 10/3/2009 và công văn số 833/NCĐT-QLHMII ngày 06/7/2009 của Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị- Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Xây dựng thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 5,6 :” Cải thiện hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm” thuộc Hạng mục 2- Giai đoạn 2 Tiểu dự án Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thông tin chung về dự án:

- Tên dự án: Dự án thành phần số 5,6 : “Cải thiện hệ thống cấp, thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm”.

- Tiểu dự án: Hạng mục 2- Giai đoạn 2, Tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm xây dựng: trên địa bàn 07 quận: quận 4, quận 8, quận 9, quận 12, quận Thủ Đức, quận Gò Vấp và quận Bình Tân.

- Cơ quan chủ quản dự án: Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị- Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đơn vị tư vấn thiết kế : Liên danh giữa công ty tư vấn Angkasa Consulting Services Sdn Bhd (Malaysia) và Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thăng Long.

2. Nội dung hồ sơ trình thẩm định:

2.1 Văn bản pháp lý:

- Quyết định số 752/2001/QĐ-TTg ngày 19/6/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

- Văn bản số 907/CP-QHQT ngày 09/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án “Nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh”.

2.2 Tài liệu thiết kế cơ sở:

- Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở.

- Báo cáo kết quả khảo sát địa chất.

- Báo cáo phản biện dự án

- Hồ sơ năng lực tư vấn thiết kế.

- Các văn bản thoả thuận của các đơn vị quản lý quy hoạch.

- Phụ lục giải trình sự phù hợp và khác biệt của thiết kế cơ sở với tài liệu quy hoạch đang điều chỉnh hoặc đang được duyệt.

- Bản vẽ quy hoạch liên quan và các quyết định phê duyệt quy hoạch.

3. Quy mô đầu tư xây dựng:

Nâng cấp hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 liên quan đến các khu vực dân cư có thu nhập thấp ngoài lưu vực Tân Hoá Lò Gốm, tập trung trên địa bàn 7 quận, cụ thể như sau :

- Đầu tư lắp đặt các tuyến thoát nước trên các tuyến đường thuộc 07 quận (quận 4,8,9,12, Thủ Đức, Gò Vấp, và Bình Tân).

- Đầu tư lắp đặt các đường ống cấp nước nằm trong phường Tân Hưng Thuận, quận 12.

- Đầu tư lắp đặt trạm bơm tiêu nước tại quận 4 (có lưu lượng 5,13m3/s) và quận 8 (có lưu lượng 4,88m3/s), sử dụng máy bơm dòng hướng trục mô tơ chìm.

4. Kết quả thẩm định thiết kế cơ sở:

4.1 Dự án thành phần số 5,6 : “Cải thiện hệ thống cấp, thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm”, hạng mục 2- giai đoạn 2, tiểu dự án nâng cấp đô thị thành phố Hồ Chí Minh thuộc dự án nâng cấp đô thị Việt Nam, sử dụng nguồn vốn vay ODA đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương, mục tiêu và danh mục đầu tư, tại văn bản số 907/CP-QHQT ngày 09/7/2003. Trong quá trình nghiên cứu lập dự án, đơn vị tư vấn thiết kế đã căn cứ vào các tài liệu quy hoạch, các văn bản thoả thuận của các đơn vị quản lý quy hoạch, tài liệu từ các dự án khác trong khu vực có liên quan đến dự án để đề xuất phương án đầu tư tuyến ống cấp, thoát nước, tính toán thuỷ lực, khả năng kết nối với các tuyến ống hiện hữu phù hợp với hiện trạng và đáp ứng yêu cầu theo quy hoạch. Nội dung thiết kế cơ sở có một số thay đổi so với tài liệu quy hoạch được giải trình cụ thể tại văn bản 833/NCĐT-QLHMII ngày 06/7/2009 của Ban Quản lý Dự án nâng cấp đô thị- Thành phố Hồ Chí Minh (phụ lục giải trình các vấn đề liên quan tới tài liệu quy hoạch và các dự án khác trong phạm vi dự án thành phần 5 & 6). Đối với các điểm khác biệt này, chủ đầu tư có trách nhiệm trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét chấp thuận theo quy định.

4.2. Thiết kế cơ sở áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng của Việt Nam là phù hợp với quy định.

4.3. Về điều kiện năng lực của đơn vị tư vấn thiết kế: Đơn vị tư vấn thiết kế là Liên danh giữa công ty tư vấn Angkasa Consulting Services Sdn Bhd (Malaysia) và Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thăng Long. Công ty tư vấn Angkasa Consulting Services Sdn Bhd (Malaysia) và Công ty cổ phần phát triển hạ tầng Thăng Long có đăng ký kinh doanh phù hợp với công việc thực hiện.

4.4. Các yêu cầu khác đối với chủ đầu tư và tư vấn thiết kế:

- Về kết nối với hạ tầng kỹ thuật của khu vực: Chỉ giới đường đỏ, cao độ xây dựng, kết nối với các tuyến ống cấp thoát nước hiện hữu, đấu nối cấp điện phải có ý kiến thoả thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xem xét chấp thuận.

- Vị trí trạm bơm quận 4 được đề xuất lựa chọn tránh khu vực dự kiến xây cầu, cần có ý kiến thoả thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Dự án đề xuất cơ quan quản lý vận hành là Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Phạm vi dự án thuộc địa bàn 7 quận trong thành phố, mỗi quận có đơn vị quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước khác nhau. Đề nghị Chủ đầu tư nghiên cứu trình Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phương án lựa chọn đơn vị quản lý vận hành, phân công trách nhiệm cụ thể trong việc quản lý vận hành hệ thống thoát nước khi công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, đảm bảo đơn vị quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước là doanh nghiệp có đủ năng lực và kinh nghiệm quản lý vận hành hệ thống cấp thoát nước theo đúng quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 88/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ về thoát nước đô thị và khu công nghiệp.

- Đối với việc đầu tư lắp đặt các đường ống cấp nước nằm trong phường Tân Hưng Thuận, quận 12, đây là khu dân cư nghèo, đề nghị làm rõ khu vực dự án đã có hệ thống cấp nước chưa, các hộ dân được đấu nối với hệ thống cấp nước như thế nào. Nhằm đảm bảo sử dụng nước tiết kiệm, đề nghị lấy tiêu chuẩn cấp nước bình quân 120 l/ng.ngđ làm cơ sở tính toán nhu cầu dùng nước trong khu vực dự án.

- Khu vực đường Nam Hoà, quận 9 hiện chưa có hệ thống thoát nước, luôn trong tình trạng ngập úng. Theo quy hoạch, hệ thống thoát nước quận 9 là hệ thống thoát nước riêng, hiện tại dự án mới chỉ đề xuất đầu tư tuyến cống thoát nước mưa đường kính 800mm tại đường Nam Hoà kết nối với tuyến cống do Ban QLDA quận 9 mới lắp đặt mà chưa có phương án cụ thể kết nối tuyến cống thoát nước thải. Việc tách tuyến thoát nước mưa và nước thải riêng mà chưa kết nối ngay được với tuyến thoát nước thải sẽ không đáp ứng được mục tiêu của dự án. Dự án cần nghiên cứu làm rõ phương án thoát nước thải, đầu tư lắp đặt tuyến cống nước thải như thế nào, thời gian kết nối, nhằm đảm bảo việc đầu tư là đồng bộ, đảm bảo hiệu quả thoát nước, cải thiện tình trạng ngập úng, tránh ô nhiễm môi trường.

- Bổ sung chứng chỉ hành nghề của chủ trì khảo sát, thiết kế các hạng mục của công trình.

- Bổ sung báo cáo hồ sơ khảo sát địa hình.

- Có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn trong thi công xây dựng công trình và an toàn cho các công trình lân cận.

Trên đây là ý kiến về thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 5,6 :” Cải thiện hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm”. Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn thiết kế căn cứ ý kiến trên để hoàn thiện thiết kế cơ sở và triển khai các bước tiếp theo phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố HCM;
- Vụ Hoạt động Xây dựng ;
- Lưu VP, Cục HTKT

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1737/BXD-HTKT ngày 20/08/2009 về việc thẩm định thiết kế cơ sở Dự án thành phần số 5,6 :” cải thiện hệ thống cấp thoát nước cấp 2,3 ngoài lưu vực Tân Hoá- Lò Gốm” do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.229

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91