Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1727/BGTVT-QLXD về việc lập danh mục các dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 1727/BGTVT-QLXD Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Ngô Thịnh Đức
Ngày ban hành: 24/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1727/BGTVT-QLXD
V/v lập danh mục các dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ  

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2009

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục quản lý chuyên ngành;
- Các Sở Giao thông vận tải;
- Các Ban quản lý dự án thuộc Bộ GTVT;
- Các Tổng công ty, tập đoàn kinh tế thuộc Bộ;
- Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam;

 

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 về việc hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009. Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các nội dung sau:

1. Các chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án căn cứ các nội dung quy định, hướng dẫn tại văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 của Bộ KH&ĐT lập danh mục dự án cần chỉ định thầu báo cáo Bộ (qua Vụ Kế hoạch đầu tư và Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT) trước 15/4/2009 để phối hợp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.

2. Giao Vụ Kế hoạch đầu tư chủ trì tổng hợp, lập danh mục các dự án công tác lập báo cáo đầu tư XDCT và lập dự án đầu tư XDCT, cần chỉ định thầu; Giao Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT tập hợp, lập danh mục các dự án đã được Bộ quyết định đầu tư cần chỉ định thầu báo cáo Bộ trong tháng 4 năm 2009 để trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trên cơ sở đề nghị của các chủ đầu tư, Ban QLDA.

3. Trong quá trình thực hiện dự án, trường hợp có phát sinh gói thầu cấp bách vì lợi ích quốc gia, an ninh an toàn năng lượng cần chỉ định thầu: Giao Cục Quản lý xây dựng & CL CTGT tổng hợp, lập danh mục dự án báo cáo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở đề nghị của các chủ đầu tư, Ban QLDA.

Căn cứ văn bản này các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện.

(Sao gửi kèm theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/2/2009 của Thủ tướng Chính phủ và văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 và số 1487/BKH-QLĐT ngày 10/3/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng;
- Các Vụ KHĐT; TC; KHCN, PC;
- Thanh tra Bộ; VP Bộ;
- TT Tin học (để đăng tải trên trang WEB của Bộ);
- Lưu VT, QLXD (3)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Ngô Thịnh Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1727/BGTVT-QLXD về việc lập danh mục các dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 của Thủ tướng Chính phủ do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


983
DMCA.com Protection Status

IP: 54.90.204.233