Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 17/BXD-PTĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Tường Văn
Ngày ban hành: 25/04/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/BXD-PTĐT
V/v trả lời kiến nghị của ông Phạm Tuấn Hùng tỉnh Tuyên Quang.

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019

 

Kính gửi: Ông Phạm Tuấn Hùng, Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2372/VPCP-ĐMDN ngày 26/3/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc kiến nghị của ông Phạm Tuấn Hùng tỉnh Tuyên Quang, nội dung câu hỏi như sau:

Ban QLDA Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang có được giao làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị không? Nếu được giao Ban Qun lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang phải đáp ứng các điều kiện nào.

Vấn đề này, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 1, Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13: "Chủ đầu tư do người quyết định đầu tư quyết định trước khi lập dự án hoặc khi phê duyệt dự án". Việc xác định chủ đầu tư được thực hiện theo các quy định tại Khoản 2, Điều 7 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Pháp luật về xây dựng hiện hành không có quy định điều kiện năng lực của chủ đầu tư; chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo quy định tại Khoản 4, Điều 7 của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; Theo đó UBND thành phố Tuyên Quang là cấp thẩm quyền quyết định chủ đầu tư đối với các d án do UBND thành phố Tuyên Quang quyết định đầu tư.

2. Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang được UBND thành phố Tuyên Quang thành lập theo Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 và kiện toàn theo các Quyết định: Số 1855/QĐ-UBND ngày 28/7/2015, số 46/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 và số 93/QĐ-UBND ngày 15/4/2016; chỉ được giao thực hiện chức năng quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang và sẽ tự giải thể khi kết thúc dự án (báo cáo quyết toán dự án được cơ quan thẩm quyền phê duyệt); không phải là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực theo quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13. Việc quyết định cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ban thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Tuyên Quang.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trả lời ông Phạm Tuấn Hùng về việc giao làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị đối với Ban Quản lý dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Tuyên Quang./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Phạm H
ng Hà (để b/c)
- VPCP (để công khai trên Cổng TTĐT);
- VCCI (để tổng hợp);
- Cục trưởng (để b/c);
- Lưu: VP, PTĐT.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC PTĐT
Nguyễn Tường Văn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 17/BXD-PTĐT năm 2019 về các điều kiện để làm chủ đầu tư một số công trình thuộc nguồn vốn phát triển đô thị tỉnh Tuyên Quang do Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


114

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182