Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 1660/BKHĐT-QLKKT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Nguyễn Văn Trung
Ngày ban hành: 13/03/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1660/BKHĐT-QLKKT
V/v Chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng KCN.

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Trong thời gian qua, một số địa phương đã có văn bản, ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong quá trình xây dựng kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp (KCN) theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về việc quản lý, sử dụng đất trồng lúa (gửi kèm công văn số 10/BQL-DA ngày 25/02/2013 của Ban quản lý các KCN tỉnh Tuyên Quang). Về việc này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 5 Nghị định số 42/2012/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 01/7/2012), việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa cần có sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ trước khi Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh quyết định.

Theo mục 2 công văn số 4556/BTNMT-TCQĐĐ ngày 27/11/2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (sao gửi kèm theo), đối với các dự án có sử dụng đất trồng lúa đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày 01/7/2012 thì UBND cấp tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2012.

2. Để tạo sự thống nhất trong việc hướng dẫn tỉnh Tuyên Quang và các địa phương khác thực hiện các quy định nêu trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Bộ có ý kiến đối với các vấn đề sau:

- Các KCN thuộc Quy hoạch phát triển các KCN Việt Nam đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ hoặc được Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung vào Quy hoạch trước ngày 01/7/2012, có một phần diện tích đất trồng lúa trong diện tích quy hoạch được duyệt là các KCN đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận về chủ trương đầu tư theo quy định. Các KCN này có cần báo cáo lại Thủ tướng Chính phủ để xin phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp nữa hay không.

- Trình tự, thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất lúa sang đất phi nông nghiệp đối với các KCN được phê duyệt quy hoạch sau ngày 01/7/2012.

Ý kiến bằng văn bản của Quý Bộ đề nghị gửi tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 22/3/2013.

Mong nhận được sự phối hợp chặt chẽ của Quý Bộ.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý các KCN tỉnh Tuyên Quang;
- Các Vụ: KHGDTNMT, KTNN;
- Lưu: VT, QLKKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Trung

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 1660/BKHĐT-QLKKT năm 2013 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.929
DMCA.com Protection Status

IP: 54.226.25.74