Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1611/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 24/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1611/TCT-CS
V/v khai thuế GTGT đầu vào để hoàn thuế GTGT của nhà thầu chính VN thực hiện dự án ODA.

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2008

 

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Quảng trị.

Trả lời công văn số 992/CT-KK-KTT ngày 28/11/2007 của Cục thuế tỉnh Quảng Trị về việc khai thuế GTGT đầu vào để hoàn thuế GTGT của nhà thầu chính Việt Nam thực hiện dự án ODA, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.4, Mục II Thông tư số 123/2007/TT-BTC ngày 23/10/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chính sách ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức ODA hướng dẫn: "Nhà thầu chính phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào mua hàng hoá, dịch vụ để thực hiện hợp đồng cung cấp hàng hoá, dịch vụ ký với Chủ dự án hoặc nhà tài trợ của dự án ODA viện trợ không hoàn lại. Trường hợp không hạch toán riêng được thuế GTGT đầu vào thì không được hoàn thuế GTGT".

Căn cứ hướng dẫn trên, trường hợp doanh nghiệp vừa có hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa là nhà thầu chính thực hiện dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế thì đề nghị Cục thuế hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện như sau:

- Bổ sung thêm nhóm 5 với nội dung: "5. Hàng hoá, dịch vụ mua vào để thực hiện hợp đồng ký với chủ dự án ODA thuộc diện được hoàn thuế GTGT" vào bảng kê theo mẫu số 01-2/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý Thuế. Số thuế GTGT đầu vào nêu trên được khai vào chỉ tiêu số 42 của tờ khai 01/GTGT và là số thuế được hoàn theo qui định áp dụng đối với dự án ODA.

- Việc khấu trừ và hoàn thuế GTGT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh khác của doanh nghiệp được thực hiện theo qui định hiện hành.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Quảng Trị được được biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Vụ Pháp chế, CST, TCĐN;
- Ban PC, HT, TTTĐ, KK, Cục UDCNTT;
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

TỔNG CỤC THUẾ
Ban CS
-----

 

 

TRÌNH TỔNG CỤC (Anh Khương)

V/v: khai thuế GTGT đối với khoản thuế hạch toán riêng

Tiếp theo Tờ trình ngày 29/1/2008, Ban CS trình Lãnh đạo Tổng cục như sau:

Ban CS đã tập hợp ý kiến tham gia của các đơn vị: Ban PC không có ý kiến tham gia; Vụ CST, PC, TCĐN đều nhất trí với ý kiến của Ban CS theo hướng Doanh nghiệp kê khai thuế GTGT chung cho cả hai hoạt động vào tờ khai theo mẫu số 01/GTGT và kê khai tách riêng từng loại hoạt động vào mỗi bảng kê theo mẫu số 01-2/GTGT.

Ban CS hoàn thiện dự thảo công văn trả lời Cục thuế tỉnh Quảng Trị, trình Tổng cục xem xét, cho ý kiến chỉ đạo.

 

 

KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LĐTC

Hà Nội, ngày …/…./2008
TM/ BAN CS
Nguyễn Thị Hạnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1611/TCT-CS ngày 24/04/2008 về việc khai thuế giá trị gia tăng đầu vào để hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà thầu chính Việt Nam thực hiện dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.401

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.121.117