Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 1056/TTg-KTN về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 1056/TTg-KTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Hoàng Trung Hải
Ngày ban hành: 04/07/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 1056/TTg-KTN
V/v phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 04 tháng 7 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

 

Xét đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công văn số 1421/BNN-XD ngày 23 tháng 5 năm 2008), ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 4346/BKH-KTNN ngày 17 tháng 6 năm 2008), Tài chính (công văn số 7185/BTC-ĐT ngày 20 tháng 6 năm 2008), Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận (công văn số 2740/UBND-ĐTQH ngày 10 tháng 6 năm 2008) về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương tại các công văn nêu trên; chỉ đạo rà soát, hoàn chỉnh lại nội dung đầu tư Dự án Hệ thống thủy lợi Tà Pao, trên cơ sở đó chuẩn xác lại tổng mức đầu tư Dự án; tổ chức thẩm định, phê duyệt và chỉ đạo triển khai các bước tiếp theo của Dự án theo đúng quy định hiện hành.

2. Đồng ý việc tách Hợp phần di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng của Dự án nêu trên thành Tiểu dự án độc lập và giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lập, tổ chức thẩm định, phê duyệt và triển khai thực hiện theo quy định./.

 


Nơi nhận :
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý; các Vụ: KTTH, KGVX, TTĐT, TH;
- Lưu: VT, KTN (4), Huệ.

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1056/TTg-KTN về việc phê duyệt Dự án đầu tư Hệ thống thủy lợi Tà Pao, tỉnh Bình Thuận do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.309
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76