Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 103/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 103/TCT-TNCN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Lý Thị Hoài Hương
Ngày ban hành: 08/01/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 103/TCT-TNCN
V/v chính sách thuế TNCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát trin

Trả lời công văn số 04/2017/Bolt-KT ngày 30/11/2017 của Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển (“Viện”) về việc hướng dẫn thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vn, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại khoản 6 Điều 11 Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính quy định:

6. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 3 Điều 2

“c) Lợi tức nhận được do tham gia góp vn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hợp tác xã, liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và các hình thức kinh doanh khác theo quy định ca Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã: lợi tức nhận được do tham gia góp vốn thành lập tổ chức tín dụng theo quy định của Luật các tchức tín dụng; góp vốn vào Quỹ đầu tư chng khoán và quỹ đầu tư khác được thành lp và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Không tính vào thu nhập chịu thuế từ đầu tư vn đối với lợi tức của doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hn một thành viên do cá nhân làm chủ.”

Tại khoản 3 Điều 10 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn quy định:

“3. Thời điểm xác định thu nhập tính thuế

Thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Riêng thời điểm xác định thu nhập tính thuế đối với một số trường hợp như sau:

a) Đi với thu nhập từ giá trị phần vốn góp tăng thêm theo hướng dẫn tại điểm d, khoản 3, Điều 2 Thông tư này thì thời điểm xác định thu nhập từ đầu tư vn là thời điểm cá nhân thực nhận thu nhập khi giải thể doanh nghiệp, chuyn đi mô hình hoạt động, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp hoặc khi rút vốn.”

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên và nội dung trình bày tại công văn của Viện, từ năm 2016 Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển có hai (02) thành viên góp vn. Hiện tại (năm 2017), ông Cao Việt Hiếu (một trong hai thành viên góp vốn) rút một phần lợi tức hoạt động (sau thuế TNDN) thì phải chịu thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn. Đề nghị Viện thực hiện theo hướng dẫn của Cục thuế tỉnh Bình Dương tại công văn số 19635/CT-TNCN ngày 23/11/2017.

Tổng cục Thuế trả lời để Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển biết./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT Cao Anh Tuấn (để b/c)
- Vụ PC (TCT);

- Website TCT
- Lưu: VT, TNCN (2b).

TL.TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QLT THU NHẬP CÁ NHÂN
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Lý Thị Hoài Thương

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 103/TCT-TNCN năm 2018 về chính sách thuế Thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


902
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.125