Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 499/BTTTT-KHTC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông Người ký: Trần Đức Lai
Ngày ban hành: 24/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 499/BTTTT-KHTC
V/v Hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quc gia đưa thông tin vcơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

 

Thực hiện Quyết định số 2331/QĐ-TTg ngày 20/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 và Quyết định số 196/QĐ-TTg ngày 30/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011; hiện nay, Bộ Thông tin và Truyền thông đang phối hợp với các Bộ liên quan xây dựng Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo (sau đây gọi tắt là Chương trình). Đkịp thời phân bổ vốn cho việc thực hiện các mục tiêu, dự án của Chương trình năm 2011, Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn như sau:

1. Về nội dung của Chương trình:

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo năm 2011 bao gồm 03 dự án thành phần:

a) Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở;

b) Dự án 2: Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở;

c) Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện các dự án thuộc Chương trình: Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp vi các Bộ liên quan có văn bản hướng dẫn sau.

2. Về hướng dẫn triển khai thực hiện Chương trình năm 2011:

a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương thực hiện Chương trình: Tại Quyết định số 196/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã giao dự toán thực hiện Chương trình năm 2011 cho 04 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương; đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương được giao dự toán chi Chương trình năm 2011 khẩn trương xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các dự án, đối tượng sử dụng đảm bảo theo đúng mục tiêu của Chương trình. Cụ thể:

- Bộ Quốc phòng: Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án 2 nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ nâng cấp thiết bị thu tín hiệu và nghe nhìn cho các đồn, trạm biên phòng khu vực biên giới, hải đảo, nhà giàn,....

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án 3 nhằm thực hiện mục tiêu đưa nội dung thông tin, truyền thông và các ấn phẩm truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo phục vụ nông thôn phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của Quý Bộ.

- Ủy ban Dân tộc: Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án 3 nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ cung cấp các ấn phẩm truyền thông chuyên đề cho các xã miền núi và đồng bào dân tộc thiểu số phù hợp với chức năng quản lý nhà nước của y ban.

- Đài truyền hình Việt Nam: Phân bổ kinh phí thực hiện Dự án 3 nhằm thực hiện mục tiêu hỗ trợ sản xuất, phát sóng các chương trình truyền hình phục vụ đồng bào khu vực miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số (bao gồm cả chương trình truyền hình bằng tiếng dân tộc).

Để đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu của Chương trình, đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương thực hiện Chương trình gửi Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất mục tiêu cụ thể thực hiện năm 2011 trước khi triển khai thực hiện và báo cáo kết quả phân bổ kinh phí chi tiết theo từng dự án (theo biểu mẫu đính kèm) về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/3/2011 để tổng hp báo cáo cấp có thẩm quyền.

b) Đối với y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Công văn số 4350/BTTTT-KHTC ngày 27/12/2010 gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính để trình cấp có thẩm quyền quyết định dự toán chi thực hiện Chương trình; trong đó đã đề xuất mức phân bổ kinh phí thực hiện Dự án 1 là 400 triệu đồng/tỉnh và Dự án 3 là 165 triệu đồng/tỉnh. Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 27/QĐ-BKHĐT ngày 30/01/2011 giao nhiệm vụ và vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2011 cho từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Vì vậy, để đảm bảo mục tiêu của Chương trình, đề nghị Ủy ban dân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được giao dự toán thực hiện Chương trình năm 2011 xem xét giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan thường trực, điều phối chương trình tại địa phương; chủ trì, phối hp với Sở Kế hoạch và Đu tư, Sở Tài chính xây dựng phương án phân bổ kinh phí cho các dự án đảm bảo thực hiện được mục tiêu của Chương trình gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tổng hp trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt. Cụ thể:

- Dự án 1: Thực hiện mục tiêu tổ chức các lp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngắn hạn và thực hành kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, phát ngôn cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở; tập huấn kiến thức quản lý Chương trình cho cán bộ triển khai Chương trình của các huyện và xã được la chọn thực hiện điểm Chương trình năm 2011. Đđảm bảo thống nhất về nội dung, chương trình đào tạo, phù hp vi yêu cầu kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ tình hình thực tế của địa phương giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì thực hiện dự án.

- Dự án 2: Đối với địa phương được phân bổ vốn đu tư phát triển, đề nghị tỉnh phân bổ thực hiện đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các trạm phát lại phát thanh, truyền hình; xây dựng hệ thống truyền dẫn tín hiệu phát thanh, truyền hình phục vụ khu vực miền núi, biên giới, hải đảo đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Dự án 3: Thực hiện mục tiêu hỗ trợ xây dng chương trình và phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tại khu vực miền núi, biên giới, hải đảo và kinh phí quản lý Chương trình. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giao dự toán cho các đơn vị được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và phát lại các chương trình phát thanh, truyền hình, quản lý Chương trình đảm bảo theo đúng mục tiêu của dự án.

Năm 2011 là năm khởi động của Chương trình giai đoạn 2011 - 2015; do vậy, trong năm 2011 đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh chỉ đạo chọn một số huyện, xã triển khai điểm để đánh giá, rút kinh nghiệm cho những năm sau. Trên cơ sở phương án phân bổ kinh phí thực hiện được cấp có thẩm quyn phê duyệt, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh được giao dự toán chi thực hiện Chương trình năm 2011 báo cáo kết quả phân bổ kinh phí (theo biểu mẫu đính kèm) về Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 05/3/2011 để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền.

3. Về xây dựng, đề xuất dự án thực hiện Chương trình giai đoạn 2012-2015; trên cơ sở 03 dự án thành phần của Chương trình nêu trên, đề nghị:

a) Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương thực hiện Chương trình: Đnghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương chủ động xây dựng, đề xuất các đề án thực hiện Chương trình giai đoạn 2012 - 2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/4/2011 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

b) Đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Đnghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan xây dựng, đề xuất các đề án thực hiện Chương trình giai đoạn 2012 - 2015 gửi Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/4/2011 để tổng hợp, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền.

Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương biết và tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưng (để báo cáo);
- Các Thứ trưng Bộ TTTT;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan trung ương;
- Sở Thông tin và Truyền thông các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư các tnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- STài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Đức Lai

 

Bộ (cơ quan trung ương) ………

BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN VÀ DỰ TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA ĐƯA THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI VÀ HẢI ĐẢO NĂM 2011

(Kèm theo Công văn số ..............ngày .... tháng ….. năm 2011 của Bộ (cơ quan trung ương) ………..)

STT

Đơn vị

Tổng s kinh phí năm 2011

1. Dự án Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thng thông tin và truyền thông cơ sở

2. Dự án tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo

Mục tiêu hỗ trợ đầu tư nâng cấp thiết bị thu tín hiệu và nghe xem cho các đơn vị biên phòng

Sđơn vị được đu tư

Dự toán kinh phí

 

 

Triệu đng

Đơn v

Triệu đng

Triệu đng

1

2

3

4

5

6

1

2

Đơn vị ....

Đơn vị....

 

 

 

 

 

Tng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm 2011
Thủ trưởng đơn v
(Ký tên, đóng du)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 499/BTTTT-KHTC hướng dẫn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo ngày 24/02/2011 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.269

DMCA.com Protection Status
IP: 44.211.117.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!