Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 3728/BNV-TTTH về báo cáo tình hình triển khai tiểu dự án phần mềm nguồn mở “Đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức và viên chức nhà nước” do Bộ Nội vụ ban hành

Số hiệu: 3728/BNV-TTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Xuân Bình
Ngày ban hành: 13/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 3728/BNV-TTTH
V/v Báo cáo tình hình triển khai tiểu dự án PMNM “Đào tạo sử dụng PMNM cho cán bộ, công chức và viên chức nhà nước”

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2006

 

Kính gửi:

Bộ Khoa học và Công nghệ
(Văn phòng Công nghệ thông tin)

 

Theo yêu cầu của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2557/BKHCN-VPCNTT ngày 29/9/2006 về việc báo cáo tình hình triển khai tiểu dự án PMNM “Đào tạo sử dụng PMNM cho cán bộ, công chức và viên chức Nhà nước”, Bộ Nội vụ xin báo cáo tình hình triển khai thực hiện như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Ngày 02/3/2004 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 235/QĐ-TTg phê duyệt Dự án tổng thể “Ứng dụng và phát triển phần mềm nguồn mở ở Việt Nam giai đoạn 2004 - 2008”. Tiểu dự án phần mềm nguồn mở “Đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức và viên chức Nhà nước” do Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện là 1 trong 9 tiểu dự án thuộc Dự án tổng thể quốc gia về phần mềm nguồn mở (PMNM).

Để triển khai thực hiện tiểu dự án, ngày 26/10/2004, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 2173/QĐ-BNV về việc xây dựng “Dự án Đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức Nhà nước giai đoạn 2004 - 2008”, trong đó giao cho 2 đơn vị thuộc Bộ Nội vụ là Trung tâm Tin học chủ trì, phối hợp với Vụ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức Nhà nước thực hiện dự án.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Giai đoạn từ tháng 10/2004 đến tháng 12/2005:

Ngày 25/11/2004, Ban Quản lý dự án PMNM (Bộ KH và CN) đã ký hợp đồng kinh tế số 14/HĐKT-PMNM với Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển Công nghệ Ứng dụng Toàn Cầu về việc xây dựng báo cáo Điều tra đánh giá hiện trạng, đề xuất giải pháp và dự kiến kế hoạch triển khai đáp ứng nhu cầu đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức hành chính Nhà nước với kinh phí thực hiện là 70.000.000 đ (bảy mươi triệu đồng).

Sau khi kết thúc hợp đồng, công ty Toàn Cầu đã xây dựng Dự án đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2004 – 2008 với những nội dung chính sau:

- Xây dựng chương trình khung, biên soạn giáo trình đào tạo về PMNM

- Đào tạo đội ngũ giảng viên về PMNM cho các Trung tâm Tin học của các Bộ, ngành và địa phương.

- Đào tạo đội ngũ cán bộ, chuyên viên sử dụng các ứng dụng PMNM cho các Bộ, ngành và địa phương.

- Xây dựng hệ thống quản lý nội dung thông tin Website và Cổng Thông tin về đào tạo PMNM cho cán bộ, công chức hành chính.

- Xây dựng Trung tâm đào tạo từ xa (E-learning) tại Trung tâm Tin học – Bộ Nội vụ.

- Hợp tác về đào tạo PMNM với các đơn vị trong và ngoài nước.

Trung tâm Tin học – Bộ Nội vụ đã tổ chức đánh giá chất lượng và nghiệm thu các sản phẩm do công ty Toàn Cầu thực hiện.

2. Giai đoạn từ tháng 12/2005 đến tháng 8/2006:

Dự án đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2004 – 2008 tuy đã được xây dựng xong từ năm 2004 nhưng đến nay vẫn chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, do vậy Bộ Nội vụ chưa triển khai thực hiện được các hạng Mục công việc trong Dự án.

Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành Tổ chức Nhà nước giai đoạn 2006 – 2010, trong đó có nội dung đẩy mạnh việc tuyên truyền phổ biến và ứng dụng các phần mềm nguồn mở tại các đơn vị, tổ chức thuộc Bộ và trong toàn ngành Tổ chức Nhà nước.

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ:

Việc nhanh chóng ứng dụng và phát triển PMNM tại các cơ quan hành chính sẽ giúp Tiết kiệm những Khoản chi phí lớn từ ngân sách Nhà nước để mua bản quyền phần mềm về công nghệ thông tin, đặc biệt là sau khi Công ước Berne có hiệu lực tại Việt Nam và nước ta trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Ngoài ra, việc ứng dụng và phát triển PMNM còn giúp tăng cường bảo mật, an ninh thông tin trong quản lý và Điều hành, đồng thời tạo Điều kiện hình thành đội ngũ cán bộ, chuyên gia kỹ thuật có trình độ, năng lực, tiến tới làm chủ công nghệ, không lệ thuộc vào nước ngoài và phát huy sáng tạo, thực hiện thắng lợi chủ trương tin học quản lý hành chính nhà nước, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Tuy vậy, để làm được như trên, chúng ta cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư, ứng dụng phát triển CNTT nói chung và các PMNM nói riêng.

Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ quan tâm, phối hợp với các cơ quan liên quan tạo Điều kiện cho Dự án đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức hành chính Nhà nước giai đoạn 2004 – 2008 sớm được phê duyệt và đi vào hoạt động.

Trên đây là nội dung báo cáo của Bộ Nội vụ về tình hình triển khai tiểu dự án PMNM “Đào tạo sử dụng PMNM cho cán bộ, công chức và viên chức Nhà nước”, xin gửi đến quý Bộ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT.Nguyễn Trọng Điều (để b/c);
- Vụ ĐTBDCBCCNN;
- Lưu VT, TH, TTTH (3b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG  
Nguyễn Xuân Bình  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 3728/BNV-TTTH ngày 13/10/2006 về báo cáo tình hình triển khai tiểu dự án phần mềm nguồn mở “Đào tạo sử dụng phần mềm nguồn mở cho cán bộ, công chức và viên chức nhà nước” do Bộ Nội vụ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.453

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.239.91