Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 11726/BGTVT-TTCNTT năm 2018 triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Số hiệu: 11726/BGTVT-TTCNTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 15/10/2018 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11726/BGTVT-TTCNTT
V/v: triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:

- Tổng cục Đường bộ Việt Nam;
- Trung tâm Công nghệ thông tin;
- Các Sở Giao thông vận tải.

Ngày 14/11/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2185/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN giai đoạn 2016 - 2020, theo đó trong giai đoạn 2016 - 2020, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) dự kiến cung cấp 75 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 05/2/2018 của Văn phòng Chính phủ, Bộ GTVT đã tiến hành rà soát các thủ tục hành chính trên và giao nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc thực hiện xây dựng các hệ thng Công nghệ thông tin (CNTT) giải quyết các thủ tục hành chính và kết ni với Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Ngày 11/6/2018, Bộ GTVT đã có văn bản số 6193/BGTVT-TTCNTT về việc triển khai thí điểm phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia tại Tổng cục Đường bộ Việt Nam và 12 Sở GTVT. Đến nay, sau hơn 3 tháng triển khai thí điểm, hệ thống đã đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và cán btrong việc giải quyết thủ tục hành chính. Đđảm bảo tiến độ triển khai theo yêu cầu của Chính phủ, tiếp theo văn bản số 11280/BGTVT-TTCNTT ngày 05/10/2018 về tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm, Bộ GTVT thống nht thời gian triển khai chính thức 60/65 thủ tục hành chính (danh mục gửi kèm) lĩnh vực đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia tại Tổng cục đường bộ Việt Nam và 63 Sở GTVT từ 9h00, ngày 01/11/2018.

Để đảm bảo triển khai hiệu quhệ thống trên, Bộ GTVT yêu cầu:

1. Các Sở Giao thông vận tải

- Bố trí cán bộ, trang thiết bị cần thiết sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ nộp bằng hình thức trực tuyến.

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân và doanh nghiệp tại địa phương mình biết về hệ thống dịch vụ công trực tuyến nêu trên.

- Tổng hợp vướng mắc trong quá trình thực hiện và gửi về Bộ Giao thông vận tải để kịp thời giải quyết (qua Trung tâm Công nghệ thông tin và Tổng cục Đường bộ Việt Nam).

- Trường hợp các đơn vị cần kết ni dữ liệu giải quyết các thủ tục hành chính trên với hệ thống thông tin chính quyền địa phương đề nghị liên hệ với Trung tâm CNTT - Bộ GTVT để thống nhất, thực hiện.

2. Tổng cục Đường bộ Việt Nam

- Tổ chức tuyên truyền rộng rãi để người dân và doanh nghiệp biết về hệ thống dịch vụ công trực tuyến nêu trên.

- Theo dõi và đôn đốc quá trình giải quyết thủ tục hành chính bằng hình thức trực tuyến tại các Sở Giao thông vận tải.

- Tổng hợp kết quả thực hiện và vướng mắc, đề xuất sửa đổi, nâng cấp quy trình nghiệp vụ, phần mềm để tạo điều kiện cho người dân và doanh nghiệp.

3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Đảm bảo vận hành hệ thống hoạt động thông suốt.

- Kịp thời hỗ trợ kỹ thuật và nâng cấp phần mềm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các Sở Giao thông vận tải.

- Là đầu mối tiếp nhận và hỗ trợ kỹ thuật (ông Ngô Đại Thắng, điện thoại: 0988903386; 0243822979; Hotline: 19000318; email: bophanhotro@mt.gov.vn)

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trư
ng (để báo cáo);
- UBND c
ác Tỉnh/TP (để chỉ đạo Sở GTVT).
- Lưu VT, TTCNTT(T
hắng).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

PHỤ LỤC 1:

DANH SÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ THAM GIA CƠ CHẾ MỘT CA QUỐC GIA
(Kèm theo văn bản số 11726/BGTVT-TTCNTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giao thông vận tải)

TT

Tên thủ tục hành chính

A

Tên Thủ tục hành chính triển khai chính thức từ ngày 01/11/2018

I

Nhóm thủ tc vận tải quốc tế Việt Nam - Lào

1

Cấp Giấy phép vận ti đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam

2

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do hết hạn

3

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do hư hng

4

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào cho doanh nghiệp, hợp tác xã của Việt Nam do mất mát

5

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải)

6

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do hết hạn

7

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do hư hỏng

8

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện thương mại (áp dụng cho phương tiện kinh doanh vận tải) do mất mát

9

Cấp Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh ca doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào

10

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hết hạn

11

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do hư hỏng

12

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt-Lào cho phương tiện phi thương mại; phương tiện thương mại phục vụ các công trình, dự án hoặc hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã trên lãnh thổ Lào do mất mát

13

Chấp thuận đăng ký khai thác vận ti hành khách tuyến cố định Việt - Lào

14

Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

15

Chấp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cố định Việt - Lào

16

Chấp thuận ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách tuyến cđịnh Việt - Lào

17

Chấp thuận điều chỉnh tần suất chạy xe tuyến vận tải hành khách tuyến cố đnh Việt - Lào

II

Nhóm thủ tục vận tải quốc tế Việt Nam - Campuchia

18

Cấp Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia

19

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do hết hạn

20

Cấp lại Giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do hư hỏng

21

Cấp lại Giấy phép hoạt động vn tải đường bộ quốc tế Việt Nam - Campuchia do mất mát

22

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia đối với phương tiện thương mại

23

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hết hạn

24

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do hư hỏng

25

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện thương mại do mất mát

26

Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại

27

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng

28

Cấp lại Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia cho phương tiện phi thương mại do mất mát

29

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố đnh liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

30

Bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

31

Thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

32

Ngừng khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam -Campuchia

33

Điều chỉnh tần suất chạy xe trên tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Campuchia

III

Nhóm thủ tục vận tải quốc tế Việt Nam - Trung Quốc

34

Cấp Giấy phép vận tải cho xe công vụ

35

Cấp Giấy phép vận tải loại A, E; loại B, C, F, G lần đầu trong năm

36

Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, E do hết hạn

37

Cấp lại Giy phép vận tải loại B, C, F, G do hết hạn

38

Cấp Giấy phép vận ti loại B, C, F, G lần thứ hai trở đi trong năm

39

Cấp lại Giấy phép vận tải loại A, D, E do hư hỏng, mất mát

40

Cấp Giấy giới thiệu cấp giấy phép loại vận tải loại D đối với phương tiện của Việt Nam

41

Cấp Giấy phép vận tải loại D đối với phương tiện vận tải của Trung Quốc

42

Chấp thuận khai thác tuyến vận ti hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

43

Chấp thuận bổ sung phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách định kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

44

Chấp thuận thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách đnh kỳ giữa Việt Nam và Trung Quốc

IV

Nhóm thủ tc vận tải quốc tế Campuchia - Lào - Việt Nam

45

Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại

46

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hết hạn

47

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hư hỏng

48

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do mất mát

49

Cấp Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại

50

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện thương mại do hết hạn

51

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại do hư hỏng

52

Cấp lại Giấy phép liên vận CLV cho phương tiện phi thương mại do mất mát

53

Chấp thuận khai thác tuyến vận tải hành khách cố định liên vận quốc tế giữa Việt Nam - Lào - Campuchia

V

Nhóm thủ tc vận tải quốc tế GMS

54

Cấp giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS

55

Cấp lại giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS do hết hạn

56

Cấp lại giấy phép hoạt động vận tải đường bộ quốc tế GMS do bị mất

57

Cấp giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế)

58

Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) do hết hạn

59

Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giấy phép vận tải đường bộ quốc tế) do hư hỏng

60

Cấp lại giấy phép vận tải đường bộ GMS cho phương tiện (của doanh nghiệp, HTX đã được cấp giy phép vận tải đường bộ quốc tế) do mất mát

B

Danh mục thủ tục hành chính dự kiến triển khai trong tháng 11/2018 (Thời gian chính thức được thông báo sau)

1

Gia hạn Giấy phép liên vận Việt - Lào và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào

2

Gia hạn giấy phép liên vận và thời gian lưu hành đối với phương tiện của Campuchia lưu trú tại Việt Nam

3

Gia hạn giấy phép vận tải và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Trung Quốc

4

Gia hn giấy phép liên vận CLV đối với phương tiện của Lào, Campuchia tại Việt Nam

5

Gia hạn giấy phép vận tải đường bộ GMS và thời gian lưu hành cho phương tiện của các nước thực hiện Hiệp định GMS tại Việt Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 11726/BGTVT-TTCNTT năm 2018 triển khai sử dụng chính thức phần mềm dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Đường bộ tham gia Cơ chế một cửa quốc gia do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


408

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.228.250