Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 582/UBCK-TT về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số hiệu: 582/UBCK-TT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Hoàng Đức Long
Ngày ban hành: 14/04/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC 

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 582/UBCK-TT
V/v: công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2009

 

Kính gửi: Các công ty niêm yết

Trong thời gian vừa qua, có rất nhiều trường hợp cổ đông nội bộ của tổ chức niêm yết thực hiện giao dịch cổ phiếu của chính tổ chức niêm yết đó mà không thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Để việc tuân thủ các quy định của pháp luật về công bố thông tin về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc của các công ty niêm yết cần nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, trong đó có quy định nghĩa vụ công bố thông tin về giao dịch của các cổ đông nội bộ, bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng và các tổ chức, cá nhân có liên quan phải thực hiện công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ theo quy định tại khoản 4 mục IV Thông tư 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, cụ thể như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan khi có ý định giao dịch cổ phiếu của tổ chức niêm yết, kể cả trường hợp chuyển nhượng không thông qua hệ thống giao dịch tại SGDCK, TTGDCK (cho, tặng, thừa kế …) phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK, TTGDCK trước ngày thực hiện giao dịch tối thiểu là một (01) ngày làm việc. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch người thực hiện giao dịch phải báo cáo cho UBCKNN, SGDCK, TTGDCK và tổ chức niêm yết về kết quả giao dịch, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch và mức độ thay đổi tỷ lệ nắm giữ.

2. Trường hợp Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của tổ chức niêm yết và người có liên quan không thực hiện được giao dịch phải báo cáo lý do với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán, Trung tâm Giao dịch chứng khoán trong vòng ba (03) ngày kể từ khi kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tăng cường công tác giám sát việc thực hiện công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, sẽ có hình thức xử phạt nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm nhằm đảm bảo việc thực hiện các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu TT, VP.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH THANH TRA
Hoàng Đức Long

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 582/UBCK-TT về việc công bố thông tin của cổ đông nội bộ khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.213
DMCA.com Protection Status

IP: 52.91.90.122