Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 4090/VPCP-ĐMDN năm 2017 về doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 4090/VPCP-ĐMDN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 21/04/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 4090/VPCP-ĐMDN
V/v DN đã CPH chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

 

Về báo cáo của Bộ Tài chính (công văn số 4601/BTC-TCDN ngày 07 tháng 4 năm 2017) về doanh nghiệp đã cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước (có tên trong danh sách kèm theo công văn số 4601/BTC-TCDN ngày 07 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính) chỉ đạo người đại diện phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần do mình quản lý yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương thực hiện đăng ký giao dịch, niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán khi đủ điều kiện trong thời hạn một năm kể từ ngày phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 02 tháng 02 năm 2017 về đẩy mạnh công tác sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020.

2. Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ công khai danh sách 578 doanh nghiệp cổ phần hóa chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán (như báo cáo của Bộ Tài chính tại công văn số 4601/BTC-TCDN ngày 07 tháng 4 năm 2017 nêu trên) trên Cổng Thông tin Điện tử của Bộ Tài chính và Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ.

3. Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 703/VPCP-ĐMDN ngày 24 tháng 01 năm 2017; tổng hợp đầy đủ danh sách các doanh nghiệp đã cổ phần hóa còn lại nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đến 31 tháng 12 năm 2016. Trong đó, tách riêng số lượng, danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện nhưng chưa đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước biết, phối hợp thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Vương Đình Huệ;
- VPCP: BTCN, PCN Lê Mạnh Hà, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, ĐMDN (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

BÁO CÁO

DANH SÁCH DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN HÓA CHƯA ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH, NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TÍNH ĐẾN NGÀY 31/12/2016

STT

 

Tên doanh nghiệp

Chưa đăng ký giao dịch

Lý do chưa đăng ký giao dịch

Chưa đủ điều kiện đăng ký niêm yết

Lý do chưa đăng ký niêm yết

Đ điều kiện đăng ký niêm yết nhưng chưa thực hiện niêm yết

Lý do chưa thực hiện niêm yết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

Tổng: 578 doanh nghiệp

301

 

205

 

72

 

A

 

BỘ, NGÀNH: 270 doanh nghiệp

166

 

70

 

34

 

1

 

B Công Thương

 

 

 

 

 

 

1.1

1

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

X

đang tiến hành các th tục đăng ký giao dch

 

 

 

 

1.2

 

Tập đoàn Dt may Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng công ty cổ phần Dệt may Nam Định

X

Đang thực hiện di dời, sẽ tăng vốn từ nguồn chuyển mục đích sử dụng đất

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Len Việt Nam

X

Đơn vị khó khăn đang trong quá trình thay đổi tổ chức và cơ cấu lại hoạt động doanh nghiệp

 

 

 

 

1.3

 

Tập đoàn Đin lc Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty cổ phần Điện cơ (TCT ĐL Thành phố Hồ Chí Minh)

X

Đang thực hiện đăng ký giao dịch trên Upcom

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Xây lắp điện lực 1 (TCT ĐL Miền Bắc)

X

Chưa đủ điều kiện về cđông

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Xây lp điện lực viễn thông (TCT ĐL Thành phố Hà Nội)

X

Chưa đủ điều kiện về cổ đông và Vốn điều lệ

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện lực Hà Nội (TCT ĐL Thành phố Hà Nội)

X

Chưa đủ điều kiện về cổ đông và Vốn điều lệ

 

 

 

 

 

5

Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi

X

Chưa đủ điều kiện về cổ đông

 

 

 

 

1.4

 

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CP Vật tư

X

đang tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch

 

 

 

 

 

2

Công ty CP Địa chất Việt Bắc

X

đang tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch

 

 

 

 

 

3

Công ty CP Kim loại màu Thái nguyên (Tng công ty Khoáng sản TKV-CTCP)

X

đang tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch

 

 

 

 

 

4

Công ty CP Khoáng sản 3 (Tổng công ty Khoáng sn TKV- CTCP)

X

đang tiến hành các thủ tục đăng ký giao dịch

 

 

 

 

 

5

Công ty CP Đại lý hàng hải

X

không đủ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

6

Công ty CP than Miền Nam

X

không đủ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

7

Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Ph

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

8

Công ty CP Tin học, công nghệ và môi trường

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

9

Công ty CP Địa chất và khoáng sn

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

10

Công ty CP đầu tư phát triển nhà và hạ tầng

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

11

Công ty CP Cơ khí m và đóng tàu

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

\

 

12

Công ty CP SX Thương mại than Uông Bí

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

13

Công ty CP Cơ khí ô tô Uông Bí

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

14

Công ty CP Kim loại màu Thái nguyên (Tng công ty Khoáng sn TKV-CTCP)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

15

Công ty CP Phát triển khoáng sn 4 (Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

16

Công ty CP Du lịch và thương mại Bằng Giang Cao Bằng (Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

17

Công ty CP Đá quý và Vàng Hà Nội (Tng công ty Khoáng sản TKV-CTCP)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

18

Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tng hợp (TCT CN Mỏ Việt Bắc)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

19

Công ty cổ phần Cơ khí mỏ Việt Bắc (TCT CN mỏ Việt Bắc)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

20

Công ty cổ phần Khách sạn Thái Ngun (TCT CN mỏ Việt Bắc)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

21

Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng (TCT CN M Việt Bắc)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

 

22

Công ty CP PTCN và Thiết bị m (Viện KHCN mỏ)

X

không đ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

1.5

 

Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty m - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp

X

Mới được cp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 20/1/2017

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phn Dụng cụ số 1

X

chưa đ điều kiện là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Cơ khí Duyên Hải

X

chưa đ điều kiện là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần Cơ khí Cu Long

X

chưa đ điều kiện là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

5

Công ty cổ phần Đá mài Hi Dương

X

chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

6

Công ty cổ phần Cơ điện và Xây dựng Quảng Nam

X

chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng

 

 

 

 

1.6

 

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty mẹ - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam

X

Mới hoàn thành cổ phần hóa

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Phụ tùng máy số 1

X

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên

X

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần Cơ khí chính xác s 1

 

 

X

VĐL đã góp <10 t

 

 

 

5

Công ty Nakyco

 

 

X

VĐL đã góp <10 t

 

 

 

6

Công ty cổ phần Vật tư và Thiết bị toàn bộ (Matexim Hà Nội)

X

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

7

Công ty cổ phần Vận tải Thương mại VEAM

 

 

X

S lượng c đông <100

 

 

 

8

Công ty cổ phần Cơ khí Vinh

 

 

X

VĐL đã góp <10 t

 

 

 

9

Công ty cổ phần Cơ khí An Giang

X

Đang tiến hành

 

 

 

 

 

10

Công ty c phn Cơ khí Cổ Loa

X

Đang tiến hành

 

 

 

 

1.7

 

Tng công ty Thép Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty mẹ - Tổng công ty Thép Việt Nam

X

Đang tiến hành bàn giao sang SCIC

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Thép tấm miền Nam

X

Đang thực hiện đăng ký giao dịch theo quy định

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Tôn mạ VNSteel Thăng Long

X

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần CĐLK Thái Nguyên

X

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

 

5

Công ty c phn Tân Thành Mỹ

X

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

 

6

Công ty cổ phần Thép Tân Thuận

X

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

 

7

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Miền Nam

X

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

 

8

Công ty cổ phần Sắt Thạch Khê

X

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

 

9

Công ty cổ phần Đôlômit Việt Nam

X

Không đủ điều kiện

 

 

 

 

1.8

 

Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Ni

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước gii khát Hà Nội - Quảng Ninh

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia - Rượu - Nước

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nghệ An

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

5

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Qung Trị

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

6

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hồng Hà

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

7

Công ty cổ phần Bao bì Habeco

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

8

Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Đnh

X

chưa đủ điều kiện, không phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

9

Công ty c phần Bia Quảng Bình

X

sẽ xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

 

 

 

 

10

Công ty cổ phần Bao bì Bia - Rượu - Nước gii khát

X

sẽ xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

 

 

 

 

11

Công ty cổ phần Habeco - Hi Phòng

X

sẽ xin ý kiến cổ đông biểu quyết thông qua trong đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

 

 

 

 

1.9

 

Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty mẹ - Tổng công ty cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam

 

 

X

TCT vẫn còn lỗ lũy kế

 

 

 

2

Công ty cổ phần BTLT Thủ Đức

 

 

X

Công ty có phát sinh nợ quá hạn trên 01 năm

 

 

 

3

Công ty cổ phần BTLT An Giang

 

 

X

Công ty có phát sinh nợ quá hạn trên 01 năm

 

 

 

4

Công ty cổ phần Cơ khí xây lắp hóa chất

 

 

X

Vốn điều lệ <30 tỷ

 

 

 

5

Công ty cổ phần Xây lắp và SXCN

 

 

X

Tỷ sut lợi nhuận sau thuế/Vn CSH <5%

 

 

 

6

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng số 5

 

 

X

Vốn điều lệ <30 tỷ

 

 

 

7

Công ty cổ phần XNK TMHTQT và NLVN

X

VĐL<10 tỷ, số lượng cổ đông ít

 

 

 

 

 

8

Công ty cổ phần ĐT&KS Vinaincon

X

VĐL< 10 tỷ, số lượng cổ đông ít

 

 

 

 

 

9

Công ty cổ phần ĐT&XD Vinaincon 6

X

VĐL<10 tỷ, số lượng cổ đông ít

 

 

 

 

1.1.0

 

Công ty đc lập trực thuộc

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty cổ phần Xây dựng và Xuất nhập khẩu tổng hợp

X

Đang tiến hành bàn giao sang SCIC

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Giao nhận kho vận ngoi thương

X

Đang tiến hành bàn giao sang SCIC

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Nông thổ sản Việt Nam

X

Đang tiến hành bàn giao sang SCIC

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng V

X

Đang tiến hành bàn giao sang SCIC

 

 

 

 

 

5

Công ty cổ phần Nhựa Việt Nam

X

Đang tiến hành bàn giao sang SCIC

 

 

 

 

2

 

Bộ Xây dựng

 

 

 

 

 

 

2.1

 

Tng công ty Xây dng s 1 CTCP

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty mẹ - Tng công ty Xây dựng số 1 CTCP

X

Đang làm thủ tục đăng ký giao dịch

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Xây dựng số 14

X

Chưa là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần XD & KD nhà Cửu Long

X

Chưa là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

4

Công ty CP XD&Khai thác VLXD Min Trung

X

Chưa là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

5

Công ty Cổ phần XD &SX VLXD

X

Chưa là công ty đại chúng

 

 

 

 

2.2

 

Tổng công ty tư vn xây dựng Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty mẹ - Tổng công ty tư vấn xây dựng Việt Nam

X

Đang chờ công văn chp nhận của UBCK nhà nước v việc chấp thuận là Công ty đại chúng

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Tng hợp-Negecco

X

Đang làm thủ tục đăng ký

 

 

 

 

 

3

Công ty CP tư vấn xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam-VCC

X

Đang làm thủ tục đăng ký

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần Khảo sát và xây dựng-Usco

X

Đang làm thủ tục đăng ký

 

 

 

 

 

5

Công ty cổ phần nước và môi trường Việt Nam_Viwase

X

Đang làm thủ tục đăng ký

 

 

 

 

 

6

Công ty cổ phần Đầu tư và thiết kế xây dựng Việt Nam-CDC

X

Không đủ điều kiện, do vốn dưới 10 t

 

 

 

 

 

7

Công ty cổ phần Tin hc và đầu tư xây dựng CIC

X

Không đủ điều kiện, do vốn dưới 10 t

 

 

 

 

 

8

Công ty CP Tư vấn xây dựng công trình Vật liệu xây dựng-CCBM

X

Không đủ điều kiện (số lượng cổ đông dưới 100 cổ đông)

 

 

 

 

 

9

Công ty cổ phần Kỹ thuật An toàn, Tư vấn xây dựng-Incosaf

X

Không đủ điều kiện, do vốn dưới 10 tỷ

 

 

 

 

2.3

 

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam-CTCP

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty mẹ - Tổng công ty Lp máy Việt Nam

X

Đến ngày 31/12/2016, Lilama chưa đầy đủ hồ sơ để đăng ký niêm yết và giao dịch (thiếu báo cáo kiểm toán vốn), Đến nay, Liiama đã hoàn thiện hồ sơ và đang làm thủ tục để đăng ký lưu ký và giao dịch trên sàn giao dịch Upcom

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần Lisemco

X

Chưa đăng ký công ty đại chúng

 

 

 

 

2.4

 

Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP

 

 

 

 

 

 

 

1

Tổng công ty cơ khí xây dựng - CTCP

X

Ngày 23/02/2017, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã chấp nhận Coma trở thành Công ty đại chúng. Hiện tại, Coma đang hoàn thiện h sơ để lưu ký chứng khoán

 

 

 

 

 

2

Công ty CP Cơ khí xây dựng số 2- Hà Bắc

X

Đơn vị đã được UBCKNN chấp thuận trở thành công ty đại chúng. Hiện tại, đơn vị đang hoàn thiện h sơ để lưu ký chng khoán Việt Nam và hoàn tất các công việc tiếp theo để giao dịch cổ phiếu trên TTCK

 

 

 

 

 

3

Công ty CP cơ khí và xây lp Thái Bình

X

Không đủ điều kiện là công ty đại chúng (do vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng và 85 cổ đông)

 

 

 

 

 

4

Công ty CP Cơ khí và xây lp sông Chu

X

Do thiếu cán bộ làm công tác đăng ký giao dịch và công bố thông tin DN. Đơn vị đang làm hồ sơ đăng ký công ty đại chúng

 

 

 

 

 

5

Công ty CP khóa Minh Khai

X

Không đủ điều kiện là công ty đại chúng (do vốn điều lệ dưới 10 t đồng)

 

 

 

 

 

6

Công ty CP Cơ khí xây dựng và lp máy điện nước

X

Không đủ điều kiện là công ty đại chúng (do vn điều lệ trên 10 tỷ đồng và 91 cổ đông)

 

 

 

 

3

 

Bộ Giao thông vn tải

 

 

 

 

 

 

3.1

 

Tổng công ty Bo đm Hàng Hi Miền Bắc

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CP Xây dựng công trình hàng hi Miền Bắc

X

Không đủ điều kiện do vốn dưi 10 tỷ

 

 

 

 

3.2

1

Tng công ty Hàng không Việt Nam-CTCP (Công ty mẹ)

 

 

X

T lệ ROE năm liền kề trước (năm 2015) dưới 5%

 

 

 

1

Công ty CP Dịch vụ HK sân bay Nội Bài

 

 

 

 

X

ĐHĐCĐ công ty thông qua việc đăng ký giao dịch Upcom, đối với việc niêm yết c phiếu trên TTCK s lựa chọn thời điểm thích hợp

 

2

Công ty cổ phần Cung ứng &XNK lao động HK (ALSIMEXCO)

X

Chưa đủ điều kiện đăng ký công ty đại chúng

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Nhựa cao cấp HK (APLACO)

X

 

 

 

 

 

4

 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 

 

 

 

 

 

4.1

 

Tập đoàn Công nghip Cao su Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa

 

 

 

 

X

chưa hoàn thành thủ tục bàn giao từ DNNN sang công ty cổ phần

 

2

Công ty CP xây dựng cao su Đồng Nai

 

 

 

 

X

Đang làm thủ tục đăng ký niêm yết

 

3

Công ty CP cơ khí cao su

 

 

X

Không phải là công ty đại chúng

 

 

 

4

Công ty CP xây dựng và tư vấn Đầu tư

 

 

X

 

 

 

5

Công ty CP khu công nghiệp Hố Nai

 

 

X

 

 

4.2

 

Tổng công ty Vật tư Nông nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP vật tư NN I Hải Phòng

X

Chưa phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

2

Công ty CP Đầu tư XD và TM Tín Phát

X

 

 

 

 

 

3

Công ty CP XNK Vật tư nông sản và Vận tải

X

 

 

 

 

 

4

Công ty CP Vật tư nông sản

X

 

 

 

 

 

5

Công ty CP XNK VTNN và nông sn

X

 

 

 

 

 

6

Công ty CP XNK VTNN III Sài Gòn

X

 

 

 

 

 

7

Công ty CP phát triển nông nghiệp GFS Việt Nam

X

 

 

 

 

 

8

Công ty CP Vật tư nông nghiệp II Đà Nng

X

 

 

 

 

4.3

 

Tổng công typhê Vit Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CP xây dng Đồng Tâm

X

Chưa phải là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

2

Cty CP XNK cà phê Đức Nguyên

X

 

 

 

 

 

3

Công ty CP Vinacafe Miền Bắc

X

 

 

 

 

 

4

Công ty CP Vinacafe Đà Lt

X

 

 

 

 

4.4

1

Tổng công ty Mía đường II-CTCP

X

Không là công ty đại chúng

 

 

 

 

4.5

 

Tổng công ty Lương thực miền Bắc

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty Cổ Phần XNK Lương thực Thực Phẩm Hà Ni

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

2

Công ty Cổ Phần Phân Phối Bán l VNF1

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

3

Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Sơn bình

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

4

Công ty Cổ phần Lương Thực Hà Bắc

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

5

Công ty Cổ Phn Lương Thực Đông Bắc

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

6

Công ty Cổ Phần Lương Thực Cao lạng

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

7

Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Giang

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

8

Công ty Cổ Phần Lương thc Đin Biên

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

9

Công ty Cổ Phần Lương thực Sơn La

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

10

Công ty Cổ Phần Lương thực Yên Bái

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

11

Công ty Cổ Phần Lương Thực Tuyên Quang

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

12

Công ty Cổ phần Lương Thc Thái Nguyên

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

13

Công ty C Phn Lương thực Sông Hng

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

14

Công ty Cổ phần Lương Thực Nam Định

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

15

Công ty Cổ phần Lương Thực Thanh Hóa

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

16

Công ty Cổ Phần Lương Thực Thanh Nghệ Tĩnh

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

17

Công ty Cổ Phần Lương Thực Hà Tĩnh

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

18

Công ty Cổ phần Lương Thực Bình Trị Thiên

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

19

Công ty Cổ Phần Mui và TM Hà Tĩnh

X

Chưa phải là cty đại chúng

 

 

 

 

 

20

Công ty TNHH MTV Bột Mỳ Vinafood 1

 

 

 

 

X

Cty vừa đại hội cổ đông lần đầu T12/2016

4.6

 

Tổng công ty Lương thực miền Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty CP Sài Gòn Lương thc

 

 

X

Không đủ số lượng cổ đông

 

 

 

2

Công ty CP Lương thực Nam Trung B

 

 

X

Không đủ s lượng c đông

 

 

 

3

Công ty CP Lương thc Bình Đnh

X

Đang duyệt hồ sơ

 

 

 

 

 

4

Công ty CP Lương thực Qung Ngãi

 

 

X

Không thuộc công ty đại chúng

 

 

 

5

Công ty CP XNK Kiên Giang

X

Đang làm thủ tục

 

 

 

 

 

6

Công ty CP Hoàn Mỹ

 

 

X

Không đủ s lượng c đông

 

 

 

7

Công ty CP Bến Thành - Mũi Né

 

 

X

Không thuộc công ty đại chúng

 

 

 

8

Tổng công ty CP Đầu tư và XNK FOODINCO

 

 

X

Không có doanh thu

 

 

 

9

Công ty CP Lương thực và Bao bì Đng Tháp

 

 

X

Không đủ s lượng c đông

 

 

 

10

Công ty CP Bao bì Bình Tây

 

 

X

Không đủ số lượng cổ đông

 

 

4.1

 

Công ty độc lập trực thuộc Bộ NN&PTNT

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty c phần thuốc thú y Trung ương NAVETCO

X

Đang hoàn thin thủ tục công nhận công ty đại chúng tại UBCK nhà nước

 

 

 

 

 

2

Công ty cổ phần thuốc thú y Trung ương VETVACO

X

Đang hoàn thiện thủ tục lưu ký chng khoán

 

 

 

 

 

3

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam

X

Không là công ty đại chúng

 

 

 

 

 

4

Công ty cổ phần Xây dựng và Chuyển giao công nghệ Thủy lợi

X

Không là công ty đại chúng

 

 

 

 

5

 

B Tài Nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 

5.1

 

Tổng công ty Tài ngun và Môi trường

 

 

 

 

 

 

 

1

Công ty cổ phần đo đạc và khoáng sản

 

 

 

 

X

Đang làm thủ tục đăng ký niêm yết

 

2

Công ty CP Địa chính và Tài nguyên môi trường

 

 

 

 

X

 

3

Công ty CP Tài nguyên môi trường biển

 

 

 

 

X

 

4

Công ty CP Xây dựng và Chuyn giao công nghệ môi trường

 

 

 

 

X

6

 

B Thông tin và Truyền thông

 

 

 

 

 

 

6.1

 

TP ĐOÀN VNPT

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP phát triển công trình viễn thông

 

 

 

 

X

Đang hoàn thiện hồ sơ

 

2

Cty CP vật liệu xây dựng bưu điện

 

 

 

 

X

Đang hoàn thiện hồ sơ

 

3

Cty CP dịch vụ xây dựng công trình bưu điện

 

 

 

 

X

Đang hoàn thiện hồ sơ

 

4

Cty CP những trang vàng Việt Nam

 

 

 

 

X

 

 

5

Cty CP viễn thông - tin học bưu điện

 

 

 

 

X

 

 

6

Cty CP xây lắp bưu điện miền trung

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về vốn điều lệ và số lượng cổ đông nên chưa đủ điều kiện là Cty đại chúng.

 

 

 

7

Cty CP thiết kế viễn thông tin học Đà Nẵng

 

 

X

 

 

 

8

Cty CP xây lp và phát triển bưu điện Gia Lai

 

 

X

 

 

 

9

Cty CP đầu tư - xây dựng viễn thông Đồng Tháp

 

 

X

 

 

 

10

Cty CP dịch vụ thương mại và xây lắp viễn thông Đà Lạt

 

 

X

 

 

 

11

Cty CP đầu tư - xây dựng vin thông Cần Thơ

 

 

X

 

 

 

12

Cty CP đầu tư xây dựng BCVT Vũng Tàu

 

 

X

 

 

 

13

Cty CP xây lp bưu điện Huế

 

 

X

 

 

 

14

Cty CP phát triển viễn thông bắc miền Trung

 

 

X

 

 

 

15

Cty CP xây lp và dịch vụ Bưu điện Khánh Hòa

 

 

X

 

 

 

16

Cty CP đầu tư xây lp Bạc Liêu

 

 

X

 

 

 

17

Cty CP tư vấn đầu tư và phát triển Bưu điện Hà Nội

 

 

X

 

 

6.2

 

TCTy Dược Việt Nam - Công ty cổ phần

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP Dược phm trung ương Codupha

X

UBND TP HCM có quyết định thu hồi đất. Do đó, Cty phải di dời trụ sở Cty và các kho hàng. Ngoài ra, việc kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm chuyn thành Cty cổ phần chậm, công tác bàn giao từ DNNN sang cty cổ phần chậm.

 

 

 

 

 

2

Cty CP Dược phẩm trung ương CPC1

X

Việc kiểm toán báo cáo tài chính tại thời điểm chuyển thành Cty cổ phần chậm, công tác bàn giao từ DNNN sang cty cổ phần chậm.

 

 

 

 

6.3

 

TCTy Truyền thông đa phương tin - VTC

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP Điện t và Truyền hình cáp VN

X

Kinh doanh thua lỗ nghiêm trọng nhiu năm liên tiếp, tạm ngừng hoạt động

 

 

 

 

 

2

Cty CP kinh doanh thiết bị và truyền thông

X

Kinh doanh thua lỗ nghiêm trọng nhiều năm liên tiếp, dưới 100 c đông, tạm ngừng hoạt động

 

 

 

 

 

3

Cty CP phát triển truyền thông - truyền hình

X

Chưa đủ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

 

6.4

 

TCTy phát triển phát thanh truyền hình thông tin - Công ty cổ phần

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP công nghệ và Thiết bị truyền thông

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

 

 

2

Cty CP phát triển phát thanh truyền hình thông tin Phương Nam

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

 

 

3

Cty CP Phát triển phát thanh truyền hình BDC

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

 

7

 

B Giáo dục và Đào tạo

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP Học Liệu

X

Chưa đủ điều kiện về số lượng cổ đông.

 

 

 

 

8

 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP nhân lực quốc tế SOVILACO

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

2

Cty CP cung ứng nhân lực quốc tế và thương mại

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

 

9

 

B Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty CP XNK và phát triển văn hóa

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

2

Cty CP khách sạn Thắng Lợi

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

3

Cty CP công nghệ và truyền hình

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về số lượng c đông

 

 

 

4

Cty CP du lịch và xúc tiến đầu tư

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

5

Cty CP phim Giải phóng

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về số lượng cổ đông

 

 

 

6

Cty CP du lịch dịch vụ dầu khí Việt Nam

 

 

X

 

X

Đang hoàn tất thủ tục

 

7

Cty CP XNK ngành in

 

 

 

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

8

Cty CP in Trần Phú

 

 

 

 

X

Đang hoàn tất thủ tục

 

9

Cty CP hãng phim hoạt hình VN

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

10

Cty CP XNK vật tư thiết bị ngành in

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

11

Cty CP phát hành sách Nghệ An

 

 

X

Chưa đủ điều kiện về vốn điều lệ

 

 

 

12

Cty CP Thể dục thể thao VN

X

Chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng

 

 

 

 

10

 

Đài tiếng nói Việt Nam

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty Mẹ - TCTy phát triển phát thanh truyền hình thông tin - Công ty cổ phần

X

Chưa đủ điều kiện về s lượng cổ đông

 

 

 

 

11

 

Bộ Y tế

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty Mẹ - TCTy Dược VN - Công ty cổ phần

X

Hiện đang hoàn tất hồ sơ giao dịch Upcom.

 

 

 

 

 

2

Cty mẹ - TCTy Thiết bị y tế VN - Cty cổ phần

X

Ngày 9/1/2016 mới hoàn thành quyết toán CPH và bàn giao t DNNN sang Cty cổ phần.

 

 

 

 

 

3

Cty CP vc xin và sinh phẩm Nha trang

X

Cty quyết toán CPH và bàn giao từ DNNN sang Cty CP chậm.

 

 

 

 

 

4

Cty CP Dược khoa

X

Cty quyết toán CPH và bàn giao từ DNNN sang Cty CP chậm.

 

 

 

 

12

 

Bộ Công an

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Cơ khí ô tô 3-2

X

12/2015 mới chuyển về BCA, đang tiến hành di dời nhà máy nên chưa thực hiện được

 

 

 

 

13

 

Bộ Quốc phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

CTCP Đầu tư và xây lắp Tây Hồ

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

2

CTCP Lam Sơn

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

3

CTCP Thanh Bình Hồ Chí Minh

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

4

CTCP 3-2

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

5

CTCP 369

 

 

X

 

 

 

 

6

CTCP Thanh Bình Hà Nội

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

7

CTCP An Bình

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

8

CTCP Misoft

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

9

CTCP 389

 

 

X

 

 

 

 

10

CTCP Điện t tin học hóa cht Elinco

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

11

CTCP May 19

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

12

CTCP X20

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

13

CTCP 22

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

14

CTCP 26

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

15

CTCP 32

 

 

 

 

X

đang thoái vn

 

16

CTCP Armephaco

 

 

 

 

X

đang thoái vn

14

 

Bộ Tài chính

 

 

 

 

 

 

 

1

Cty In Tài chính

X

Sẽ thực hiện thoái toàn bộ vốn nhà nước trước khi thực hiện đăng ký giao dịch và niêm yết trên TTCK

 

 

 

 

14.1

 

SCIC

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Lâm đặc sản xut khẩu Quảng Nam

X

DN đang làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

 

 

 

 

 

2

CTCP Cảng An Giang

X

DN đang làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

 

 

 

 

 

3

TCT Thăng Long - CTCP

 

 

 

 

X

Công ty đang triển khai các thủ tục để thực hiện niêm yết. Công ty đã có Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc niêm yết trong năm 2016

 

4

TCT Tư vấn xây dựng thy lợi Việt Nam - CTCP

X

SCIC đang triển khai thoái vốn

 

 

 

 

 

5

TCT Cơ điện xây dựng Việt Nam

 

 

 

 

X

Ban điều hành không triển khai mặc dù SCIC đã có nhiều văn bản đôn đốc

 

6

TCT cổ phần Điện tử và tin hc

 

 

 

 

X

Doanh nghiệp đang làm thủ tục niêm yết

14.2

 

Viettronics

 

 

 

 

 

 

 

1

TCT CP Điện tử và tin học Việt Nam

X

DN đang làm thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn Upcom

 

 

 

 

 

2

CTCP Viettronics Thủ Đức

 

 

X

Công ty chưa đủ điều kin là công ty đại chúng; số lượng cổ đông nắm giữ cổ phần tại thời điểm này là 53 cổ đông < 100 theo quy định hiện hành

 

 

 

3

CTCP Viettronics Đống Đa

 

 

X

Công ty chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng: số lượng cổ đông nắm giữ cổ phần tại thời điểm này là 37 cổ đông <100 theo quy định hiện hành

 

 

 

4

CTCP Viettronics Công nghiệp

X

Công ty đang tiến hành thủ tục để đăng ký giao dịch

 

 

 

 

 

5

CTCP Công trình Viettronics

 

 

X

Công ty chưa đủ điều kiện là công ty đại chúng: số lượng cổ đông nm giữ cổ phần tại thời điểm này là 46 cổ đông <100 theo quy định hiện hành

 

 

 

6

CTCP Máy tính và truyền thông Việt Nam

 

 

X

Viettronics nắm giữ <50% cổ phần tại Công ty

 

 

 

7

CTCP cơ khí điện tử Phú Thọ Hòa

 

 

X

Viettronics nắm giữ <50% cổ phần tại Công ty

 

 

 

8

CTCP Viettronimex

 

 

X

Viettronics nm giữ <50% cổ phn tại Công ty

 

 

 

9

CTCP máy tính Việt Nam

 

 

X

Viettronics nắm giữ <50% cổ phần tại Công ty

 

 

 

10

CTCP Bê tông ly tâm Th Đức 1

 

 

X

Viettronics nm giữ <50% c phần tại Công ty

 

 

 

11

CT Điện tử Y tế kỹ thuật cao AMEC

 

 

X

Đang tiến hành thủ tục giải thể doanh nghiệp

 

 

14.3

 

DATC

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Bạch Đằng 201

X

Cổ phiếu không đ 100 nhà đầu tư sở hữu

 

 

 

 

 

2

CTCP XDCTGT 15 - Cienco 1

X

Ngừng sản xuất từ tháng 12/2015

 

 

 

 

 

3

CTCP Sông Hồng 36

X

Ngừng sản xuất từ năm 2013

 

 

 

 

 

4

CTCP P’rao Quảng Nam

X

Ngừng sản xuất từ năm 2012

 

 

 

 

 

5

CTCP Xi Măng Bc Kạn

X

Ngừng sản xuất từ năm 2011

 

 

 

 

 

6

CTCP XNK Cà phê 2 Nha Trang

X

Ngừng sản xuất từ năm 2013

 

 

 

 

 

7

CTCP Đầu Tư & Xây Dựng, CT Đường Thủy 2

X

Ngừng sản xuất

 

 

 

 

 

8

CTCP XD CTGT 529

X

Ngừng sản xuất từ Quý III/2016

 

 

 

 

 

9

CTCP ĐTXD&TM - Vinawaco 25

X

Ngng sản xuất từ năm 2015

 

 

 

 

 

10

CTCP Bê tông xây dựng Hà Tây

X

Vn điều lệ < 10 t

 

 

 

 

 

11

CTCP Gạch men Cosevco

 

 

X

Cổ phiếu không đủ 100 nhà đu sở hữu

 

 

 

12

CTCP Xuất Nhập khẩu Bình Định

 

 

X

Vẫn còn lỗ lũy kế 31,34 tỷ đng

 

 

 

13

CTCP XDCTGT Đồng Tháp

 

 

X

Vẫn còn lỗ lũy kế 46,6 tỷ đồng

 

 

 

14

CTCP Tôn Vikor

 

 

X

Lỗ y kế nhiều m liên tiếp

 

 

 

15

CTCP Xây Dng Giao Thông 503

 

 

X

Llũy kế nhiều năm liên tiếp

 

 

 

16

CTCP Chế Biến Thực Phẩm Xuất Khu Kiên Giang

 

 

X

Lỗ lũy kế nhiều năm liên tiếp

 

 

 

17

CTCP No Vét và XD Đường Thủy

 

 

X

Lỗ lũy kế nhiều năm liên tiếp

 

 

 

18

CTCP Xây dựng GT Thủy Lợi Kiên Giang

 

 

X

Lỗ lũy kế nhiều năm liên tiếp

 

 

 

19

CTCP CTGT 60

 

 

X

Lỗ lũy kế nhiều năm liên tiếp

 

 

 

20

CTCP Đầu tư, XD & Nạo Vét Đường Thủy

 

 

X

Cổ phiếu không đủ 100 nhà đầu tư s hữu

 

 

 

21

CTCP Xây dựng số 8 Thăng Long

 

 

X

Cổ phiếu không đủ 100 nhà đầu tư sở hữu

 

 

 

22

CTCP Dâu tằm tơ Tân Lộc

 

 

X

Cổ phiếu không đủ 100 nhà đầu tư sở hữu

 

 

 

23

CTCP Lilama 3

 

 

X

Cổ phiếu không đủ 100 nhà đầu tư sở hữu

 

 

 

24

CTCP Lilama Hà Nội

 

 

X

Cổ phiếu không đủ 100 nhà đầu tư sở hữu

 

 

 

25

CTCP Thép và Vật liệu xây dựng

 

 

X

Cổ phiếu không đủ 100 nhà đầu tư sở hữu

 

 

 

26

CTCP Phát Triển Nông Lâm Hà Tĩnh

 

 

 

 

X

Phương án niêm yết trên sàn CK đã có nghị quyết của HĐQT tháng 01/2017. Tháng 4/2017, ĐHĐCĐ sẽ ban hành nghị quyết

 

27

CTCP Thức Ăn Chăn Nuôi Thiên Lộc

 

 

 

 

X

Phương án niêm yết trên sàn CK đã có nghị quyết của HĐQT tháng 01/2017. Tháng 4/2017, ĐHĐCĐ sẽ ban hành nghị quyết.

B

 

Đa Phương: 308 doanh nghiệp

135

 

135

 

38

 

1

 

UBND tnh Bc Giang

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Qun lý công trình đô th

 

 

X

Vn điều lệ tại thời điểm 31/12/2016 dưới 10 tỷ đng

 

 

 

2

CTCP Giống cây trồng

 

 

X

 

 

 

3

CTCP Giống chăn nuôi

 

 

X

 

 

 

4

CTCP QLXD đường bộ

 

 

X

 

 

 

5

CTCP Sách GK và TB trường học

 

 

X

 

 

 

6

CTCP Hồng Thái

 

 

X

 

 

 

7

CTCP Dược phm

 

 

X

 

 

 

8

CTCP XD CTGT

 

 

X

 

 

 

9

CTCP Thuc lá và thực phẩm

 

 

X

 

 

 

10

CTCP TMDV Hiệp Hòa

 

 

X

 

 

2

 

UBND tỉnh Bc Ninh

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bc Ninh

X

VĐL<10 t đồng

 

 

 

 

 

2

CTCP Đường bộ Bắc Ninh

X

VĐL<10 tỷ đng

 

 

 

 

3

 

UBND tỉnh Ninh Bình

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Môi trường và dịch vụ đô th TP NB

 

 

X

VĐL<10 tỷ đng

 

 

 

2

CTCP Môi trường đô thị Tam Điệp

 

 

X

 

 

4

 

UBND tỉnh Nam Đnh

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Điện t điện lạnh và dịch vụ tng hợp

X

đang làm thủ tục bàn giao

 

 

 

 

 

2

CT nước sch và v sinh nông thôn

 

 

X

chưa đủ điều kiện

 

 

 

3

CTCP Môi trường Nam Đnh

X

đang làm thủ tục

 

 

 

 

 

4

CTCP Công trình đô th

X

đang làm thủ tục

 

 

 

 

5

 

UBND tỉnh Thanh Hóa

 

 

 

 

 

 

 

1

CTCP Môi trường và CTĐT

 

 

X

chưa đủ 1 năm hoạt động từ ngày cấp GCNĐKDN

 

 

 

2

CTCP Cấp nước Thanh Hóa

 

 

X

chưa đủ 1 năm hoạt động từ ngày cấp GCNĐKDN

 

 

 

3

CTCP Đầu tư Hạ tầng KCN