Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 1977/UBCK-QLPH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước Người ký: Bùi Hoàng Hải
Ngày ban hành: 30/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1977/UBCK-QLPH
V/v Xử lý một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các công ty đại chúng
- Các công ty chứng khoán

 

Về một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) lưu ý các công ty như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 18/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 và Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007, các công ty đại chúng chỉ phải báo cáo UBCKNN và SGDCK Tp.HCM/TTGDCK HN (đối với các công ty niêm yết) trước khi thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên, phát hành cổ phiếu riêng lẻ. Như vậy UBCKNN sẽ chỉ có công văn yêu cầu công ty sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi nhận thấy hồ sơ chưa đầy đủ.

Tuy nhiên, theo yêu cầu của các doanh nghiệp từ trước đến nay, UBCKNN đã phát hành công văn không phản đối để doanh nghiệp thuận lợi trong việc làm thủ tục đăng ký lưu ký và niêm yết. Để thực hiện cải cách thủ tục hành chính, từ ngày 01/10/2008, UBCKNN sẽ không phát hành công văn không phản đối đối với các trường hợp phát hành có hồ sơ đầy đủ. Đối với các hồ sơ chưa đầy đủ, UBCKNN sẽ có công văn trong thời hạn 10 ngày đối với việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng, phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và trong thời hạn 20 ngày đối với việc phát hành riêng lẻ (kể từ ngày UBCKNN nhận được đầy đủ hồ sơ). Ngày nhận đầy đủ hồ sơ sẽ được UBCKNN công bố tại địa chỉ website: http://www.ssc.gov.vn

Các công ty niêm yết tại SGDCK/TTGDCK trực tiếp liên hệ với SGDCK/TTGDCK và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán về việc niêm yết bổ sung chứng khoán phát hành thêm theo quy định.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để các công ty được biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Ban QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN
Bùi Hoàng Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 1977/UBCK-QLPH ngày 30/09/2008 về việc xử lý một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của các công ty đại chúng do Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.566

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.40.122