Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Official Dispatch No. 1293/TTg-TH of August 8, 2008, Re-assigning tasks ofthe prime minister and deputy prime ministers.

Số hiệu: 1293/TTg-TH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 08/08/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------

Số: 1293/TTg-TH
V/v điều chỉnh phân công công việc của Thủ tướng, các Phó Thủ tướng

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2008

 

Kính gửi:

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Chủ tịch HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

 

Căn cứ Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 179/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007; trên cơ sở Chương trình hành động toàn khóa của Chính phủ và yêu cầu chỉ đạo điều hành, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều chỉnh phân công một số công việc giữa Thủ tướng và các Phó Thủ tướng tại Quyết định số 1120/QĐ-TTg ngày 24 tháng 8 năm 2007 như sau:

1. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ:

a) Lãnh đạo, quản lý mọi mặt hoạt động của Chính phủ và trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác sau đây:

- Chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và dự toán ngân sách nhà nước hàng năm và dài hạn của cả nước (bao gồm kế hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng các nguồn vốn của Nhà nước để đầu tư phát triển);

- Chiến lược, chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ quốc gia;

- Chiến lược và quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn của các vùng, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các tập đoàn kinh tế và các Tổng công ty 91;

- Phương án sử dụng số vượt thu ngân sách nhà nước hàng năm; chi quốc phòng, an ninh, kinh phí Đảng và các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương;

- Sử dụng Quỹ dự trữ ngoại hối Nhà nước;

- Phát hành và sử dụng công trái, trái phiếu Chính phủ;

- Kế hoạch in, đúc tiền; kế hoạch bổ sung tiền vào lưu thông hàng năm;

- Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh;

- Chính sách chung và những vấn đề lớn về dân tộc, tôn giáo;

- Công tác cải cách hành chính; xây dựng thể chế, luật pháp; tổ chức bộ máy và công tác cán bộ; những vấn đề chung về công tác thi đua, khen thưởng; quy chế và lề lối làm việc của Chính phủ; địa giới hành chính Nhà nước;

- Những nhiệm vụ đột xuất, quan trọng, nhạy cảm thuộc các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, dân tộc;

- Những giải pháp quan trọng có tính đột phá trong từng thời gian mà Thủ tướng thấy cần trực tiếp chỉ đạo điều hành;

- Quan hệ phối hợp giữa Chính phủ với các cơ quan Đảng, Quốc hội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.

b) Trực tiếp làm nhiệm vụ Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam;

d) Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

2. Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ:

a) Làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng Thường trực, thay mặt Thủ tướng chủ trì và điều phối hoạt động chung của Chính phủ khi Thủ tướng Chính phủ đi vắng hoặc được Thủ tướng ủy quyền; chủ trì các cuộc họp của Ban Cán sự đảng Chính phủ theo sự ủy nhiệm của Bí thư Ban Cán sự đảng Chính phủ;

b) Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác:

- Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong khối kinh tế tổng hợp (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo), bao gồm: kế hoạch, tài chính, giá cả, hải quan, ngân hàng, chứng khoán, thống kê; trực tiếp làm nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng Chính sách tiền tệ quốc gia;

- Nông nghiệp, nông thôn, nông dân;

- Lao động, việc làm và các vấn đề xã hội, xuất khẩu lao động;

- Dự trữ quốc gia;

- Chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội;

- Công tác xóa đói, giảm nghèo;

- Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước và phát triển các loại hình doanh nghiệp.

- Xử lý thường xuyên về công tác thi đua khen thưởng.

- Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ và một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Thủ tướng;

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước;

d) Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

3. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Ngoại giao:

a) Trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

b) Đồng thời được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Ngoại giao và quan hệ đối ngoại (bao gồm cả đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân).

- Kinh tế đối ngoại, bao gồm:

+ Cơ chế, chính sách khuyến khích thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI); hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ chính phủ;

+ Hội nhập kinh tế quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế song phương, đa phương và Tổ chức Thương mại thế giới (WTO);

+ Quan hệ với các tổ chức quốc tế và khu vực, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài;

- Công tác biên giới và các vấn đề Biển Đông – Hải Đảo;

- Các vấn đề về nhân quyền;

- Một số công việc khác có liên quan đến lĩnh vực công tác theo phân công của Thủ tướng.

c) Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

4. Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ:

a) Trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng;

b) Đồng thời được phân công phụ trách các lĩnh vực công tác sau.

- Chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng;

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

- Xử lý các vấn đề cụ thể thường xuyên về dân tộc, tôn giáo;

- Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; phòng chống HIV/AIDS;

- Cải cách tư pháp gắn với tăng cường pháp chế, kỷ cương;

- Công tác đặc xá;

- Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc và các công việc có liên quan khác theo phân công của Thủ tướng;

- Phối hợp công tác giữa Ban Cán sự đảng Chính phủ với Ban Bí thư Trung ương Đảng; giữa Chính phủ với Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

c) Theo dõi và chỉ đạo Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, Bộ Tư pháp, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ theo khối công việc có liên quan;

d) Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

5. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ:

a) Làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng và trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:

- Theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong khối kinh tế ngành (ngoài các vấn đề Thủ tướng trực tiếp chỉ đạo), gồm: công nghiệp, thương mại và dịch vụ (cả thị trường nội địa và xuất nhập khẩu, chống buôn lậu và gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng), xây dựng, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, khí tượng thủy văn, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn;

- Theo dõi chỉ đạo việc thực hiện chiến lược và quy hoạch, kế hoạch bảo đảm năng lượng cho đất nước;

- Các dự án đầu tư trọng điểm quốc gia và các dự án nhóm A có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước;

- Các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất;

- Các vấn đề kinh tế biển;

- Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã;

- Các công việc có liên quan khác theo phân công của Thủ tướng;

b) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Công thương, Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

6. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Ban Cán sự đảng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo:

a) Trực tiếp làm nhiệm vụ Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

b) Được phân công theo dõi và chỉ đạo xử lý thường xuyên các công việc cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong các lĩnh vực công tác sau:

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề;

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân; chiến lược dân số;

- Khoa học và công nghệ; sở hữu công nghiệp, công nghệ cao;

- Thông tin và truyền thông (báo chí, xuất bản, bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin);

- Văn hóa, du lịch; thể dục, thể thao;

- Các công việc có liên quan khác theo phân công của Thủ tướng;

c) Theo dõi và chỉ đạo các cơ quan: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Y tế, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh;

d) Chủ tịch các Hội đồng quốc gia, Trưởng các Ban Chỉ đạo theo các lĩnh vực có liên quan.

Các Thành viên Chính phủ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành và phối hợp công tác.

 

 

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

THE PRIME MINISTER

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness

No. 1293/TTg-TH

Re-assigning tasks ofthe prime minister and deputy prime ministers

Ha noi, August 8, 2008

 

To:

- Deputy Prime Ministers;
..................................................

..................................................

..................................................
Hãy đăng nhập hoặc đăng ký Thành viên Pro tại đây để xem toàn bộ văn bản tiếng Anh.Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Official Dispatch No. 1293/TTg-TH of August 8, 2008, Re-assigning tasks ofthe prime minister and deputy prime ministers.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.006

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172