Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 986/BNN-VP Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Vũ Văn Tám
Ngày ban hành: 15/04/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 986/BNN-VP
V/v triển khai thống kê, công bố thủ tục hành chính

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Ban Đổi mới & quản lý DNNN;
- Trung tâm Khuyến nông Quốc gia.

Nghị định 63/2010/NĐ-CP quy định: “Tất cả các thủ tục hành chính sau khi ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ hoặc bãi bỏ phải được công bố công khai.” và “Quyết định công bố thủ tục hành chính phải được ban hành chậm nhất trước 10 (mười) ngày làm việc tính đến ngày văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.”. Tuy nhiên, kể từ thời điểm 12/08/2009 khi Bộ công bố 468 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn đến nay, việc công bố các thủ tục hành chính vẫn chưa được tiếp tục thực hiện. Để thực hiện việc công bố thủ tục hành chính đúng quy định, Bộ yêu cầu các đơn vị căn cứ nội dung 468 thủ tục hành chính đã công bố, căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành từ thời điểm 01/01/2009 thuộc lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, kết quả triển khai Giai đoạn II Đề án 30 của đơn vị, kết quả thực hiện Nghị quyết 57/NQ-CP và nội dung liên quan trong các Nghị quyết của Chính phủ chuẩn bị các nội dung phục vụ việc công bố thủ tục hành chính như sau:

1. Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện:

a) Tập hợp tất cả các văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn liên quan đến việc thay đổi nội dung các bộ phận của thủ tục hành chính đã công bố (ví dụ: quyết định điều chuyển nhiệm vụ từ đơn vị này sang đơn vị khác, quyết định phân cấp, thay đổi mức phí, lệ phí, trình tự thực hiện, vv,…), có ban hành thủ tục hành chính mới hoặc hủy bỏ thủ tục hành chính cũ.

b) Thống kê danh mục thủ tục hành chính và kê khai biểu mẫu nội dung thủ tục hành chính, bao gồm:

- Thủ tục hành chính bị hủy bỏ;

- Thủ tục hành chính bị loại bỏ khỏi danh mục 468 thủ tục hành chính đã công bố của Bộ;

- Thủ tục hành chính bị thay thế, thủ tục hành chính mới thay thế tương ứng.

- Thủ tục hành chính bị sửa đổi.

- Thủ tục hành chính mới được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật từ 01/01/2009 đến nay (không nằm trong danh mục 468 thủ tục hành chính đã công bố).

Việc thống kê thủ tục hành chính mới, thủ tục hành chính mới thay thế, thủ tục hành chính sửa đổi bao gồm việc thống kê Danh mục và Biểu mẫu thống kê chi tiết nội dung (mới, sửa đổi) của từng thủ tục hành chính.

Các đơn vị hoàn chỉnh các nội dung trên trước ngày 01/06/2011.

Đối với các thủ tục hành chính mà đơn vị chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật khác với đơn vị trực tiếp thực hiện (ví dụ: các thủ tục hành chính trong lĩnh vực khuyến nông, vv…) thì cả hai đơn vị cùng phải triển khai các công việc trên.

2. Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ: Làm việc cụ thể với từng đơn vị trong tháng 6, tháng 7/2011; tổng hợp nội dung, kết quả trình Bộ trưởng công bố thủ tục hành chính của Bộ trong tháng 8/2011.

3. Các đơn vị cần chỉ định công chức làm cán bộ đầu mối của đơn vị (mỗi đơn vị chỉ cử 1 cán bộ đầu mối, các Cục trực thuộc Tổng cục cũng cử 1 cán bộ đầu mối), trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc chủ động liên hệ Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính (hoặc Cục Kiểm soát thủ tục hành chính) để cùng tháo gỡ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, KSTTHC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 986/BNN-VP ngày 15/04/2011 về triển khai thống kê, công bố thủ tục hành chính do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.545

DMCA.com Protection Status
IP: 222.255.214.198