Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 98/UBND-NC năm 2021 về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Số hiệu: 98/UBND-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Chu Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/01/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 98/UBND-NC
V/v: Tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố.

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Các sở và cơ quan tương đương sở;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố.

Từ năm 2017 đến nay, UBND Thành phố tập trung tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ (Tại các văn bản số 4951/VPCP-TCCV ngày 15/5/2017; số 10510/VPCP-TCCV ngày 30/10/2018; số 3595/VPCP-TCCV ngày 03/5/2019 của Văn phòng Chính phủ; các văn bản số 5645/BNV-TT ngày 25/10/2017; số 6073/BNV-TT ngày 13/12/2018; số 1908/BNV-TT ngày 04/5/2019; số 5305/BNV-TT ngay 31/10/2019 của Bộ Nội vụ).

Kết quả thanh tra, kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố về cơ bản đã quán triệt và thực hiện đúng quy định của Nhà nước và Thành phố về công tác tổ chức cán bộ; đồng thời thực hiện việc đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động hàng tháng theo Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Thành ủy Hà Nội về ban hành khung tiêu chí đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại việc sử dụng lao động hợp đồng; quản lý, sử dụng biên chế; bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý chưa đúng quy định; còn có cơ quan, đơn vị chưa khắc phục triệt đ tồn tại, thiếu sót từ các kỳ kiểm tra trước.

Đ phát huy kết quả thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc thanh tra của Bộ Nội vụ đối với thành phố Hà Nội trong quý III năm 2021, đồng thời tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấn chỉnh công tác tổ chức cán bộ đối với các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố, UBND Thành phố đề nghị:

1. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp và các văn bản chỉ đạo của UBND Thành phố về việc tiếp tục chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

2. Thủ trưởng các sở và cơ quan tương đương sở; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Thành phố:

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc; thực hiện nghiêm nội quy, quy chế làm việc; thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế của cơ quan, quy trình giải quyết công việc, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ, xử lý vi phạm theo thm quyền (nếu có); sử dụng biên chế công chức, viên chức và lao động hợp đồng đúng quy định và chỉ tiêu được giao; thực hiện việc nâng bậc lương, việc lưu trữ hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo đúng quy định. Bố trí, sắp xếp, phân công nhiệm vụ phù hợp đối với cán bộ, công chức, viên chức theo đúng Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt. Thường xuyên rà soát điều kiện tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó. Bảo đảm phát hiện kịp thời; khắc phục tn tại, thiếu sót; xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

- Báo cáo kết quả thực hiện về UBND Thành phố (thông qua Sở Nội vụ để kiểm tra, tổng hp) trước ngày 30/11/2021.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- Chủ tịch UBND Thành ph
;
- Các PCT UBND Thành phố;
- VP UBND Thành phố: CVP; các PCVP; Các phòng: NC, TKBT, TH;

- Lưu: VT, NC, SNV.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Chu Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 98/UBND-NC năm 2021 về tiếp tục thực hiện việc tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức cán bộ; việc tiếp nhận, xác minh thông tin phản ánh về công tác tổ chức cán bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


43

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.139.152