Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 968/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 19/02/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 968/VPCP-KSTT
V/v thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 19 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Xét báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8818/VPCP-TCCV ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Văn phòng Chính phủ (Công văn số 3264/BKHCN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2010) và mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính địa phương (ban hành kèm theo Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (có danh sách kèm theo) nghiêm túc rút kinh nghiệm về việc thực hiện chưa đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8818/VPCP-TCCV ngày 06 tháng 12 năm 2010 trong việc tổng hợp danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Rút kinh nghiệm về việc công bố mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính nhà nước tại địa phương trước khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng mô hình theo báo cáo của Bộ tại Công văn số 3264/BKHCN-TĐC ngày 28 tháng 12 năm 2010.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ tập trung chỉnh sửa, hoàn thiện mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng cho các loại hình cơ quan hành chính địa phương và công bố sửa đổi, bổ sung trước ngày 25 tháng 3 năm 2011, trong đó:

+ Quy định rõ trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong việc xác định phạm vi áp dụng và công bố, thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung danh mục thủ tục hành chính áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trong các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương căn cứ trên cơ sở các quyết định công bố thủ tục hành chính quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

+ Quy định rõ nội dung công việc cần thuê tư vấn, nội dung công việc cơ quan hành chính nhà nước tự thực hiện theo đúng quy định tại khoản 6 Điều 1 Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

- Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng nói chung, mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng nói riêng; đồng thời, tổ chức hướng dẫn, tập huấn, đào tạo triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung đã được công bố.

3. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ các quyết định công bố thủ tục hành chính quy định tại Điều 15 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính để xác định, công bố và thường xuyên cập nhật, sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; đồng thời gửi danh mục thủ tục hành chính về Bộ Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Hữu Vũ, Vụ KGVX, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc

 

DANH SÁCH

CÁC BỘ, NGÀNH THỰC HIỆN CHƯA ĐÚNG Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TẠI CÔNG VĂN SỐ 8818/VPCP-TCCV VỀ TỔNG HỢP DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ
(Kèm theo Công văn số 968/VPCP-KSTT ngày 19 tháng 02 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ)

TT

Tên Bộ, ngành

Gửi không đúng hạn

Chưa gửi

1

Bộ Ngoại giao

X

 

2

Bộ Công an

X

 

3

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

X

 

4

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

X

 

5

Bộ Quốc phòng

 

X

6

Bộ Tài chính

 

X

7

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

 

X

8

Bộ Giáo dục và Đào tạo

 

X

9

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

X

10

Bộ Y tế

 

X

11

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

 

X

12

Bộ Tư pháp

 

X

13

Bộ Công Thương

 

X

14

Bộ Thông tin và Truyền thông

 

X

15

Bộ Tài nguyên và Môi trường

 

X

16

Thanh tra Chính phủ

 

X

17

Ủy ban Dân tộc

 

X

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 968/VPCP-KSTT ngày 19/02/2011 thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Quyết định 118/2009/QĐ-TTg do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.892

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255