Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 947/CV-YT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Tiền Giang Người ký: Nguyễn Tấn Tranh
Ngày ban hành: 14/07/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH TIỀN GIANG
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 947/CV-YT
V/v Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc UBND cấp huyện

Mỹ Tho, ngày 14 tháng 07 năm 2005

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
- Phòng Y tế thuộc UBND huyện, thị xã, thành phố

 

- Căn cứ Nghị định 171/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Nghị định 172/2004/NĐ-CP ngày 29/09/2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

- Căn cứ Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BYT-BNV ngày 12/04/2005 của Liên Bộ Y tế - Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về y tế ở địa phương;

- Căn cứ Điều 3 Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công có quy định trách nhiệm của Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh: “Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc ngành ở các huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công phù hợp với hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương và cải cách hành chính nhà nước”;

Sở Y tế ban hành kèm theo Công văn này bản “Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Mỹ Tho, thị xã Gò Công”

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Bộ Y tế;
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Sở Nội vụ;
- Lưu TC-HC.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tấn Tranh

 

HƯỚNG DẪN

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA PHÒNG Y TẾ THUỘC ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN, THÀNH PHỐ MỸ THO, THỊ XÃ GÒ CÔNG
(Ban hành kèm theo Công văn số 947/CV-YT ngày 14 tháng 07 năm 2005 của Giám đốc Sở Y tế Tiền Giang)

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG:

1. Phòng Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn huyện về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, gồm: y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y dược học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực phẩm, trang thiết bị y tế, thực hiện một số nhiệm vụ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và ủy quyền của Sở Y tế.

2. Phòng Y tế chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

3. Phòng Y tế trực tiếp quản lý các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn.

4. Phòng Y tế là cơ quan có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại kho bạc Nhà nước.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:

Phòng Y tế thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về y tế trên địa bàn cấp huyện như sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các quyết định về công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phân cấp của Sở Y tế.

2. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm, các chương trình dự án thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng Y tế phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, quy hoạch phát triển ngành của Sở Y tế.

3. Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công, phân cấp hoặc ủy quyền quản lý công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) theo quy định của Pháp luật.

4. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức hướng dẫn, kiểm tra về việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án y tế đã được phê duyệt; công tác truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

5. Về y tế dự phòng:

- Tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo về công tác y tế dự phòng, Phòng chống HIV/AIDS, phòng chống bệnh xã hội, an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, chăm sóc sức khỏe sinh sản và truyền thông giáo dục sức khỏe.

- Tổ chức đôn đốc, kiểm tra, giám sát các hoạt động về sức khỏe môi trường, sức khỏe trường học, sức khỏe lao động, vệ sinh nguồn nước ăn uống trên địa bàn cấp huyện.

- Tham gia thành viên của ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cấp huyện.

6. Về khám chữa bệnh và Phục hồi chức năng:

- Kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật về khám, chữa bệnh, chăm sóc, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc sức khỏe sinh sản trên cơ sở Quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế theo phân cấp và theo phân tuyến kỹ thuật.

- Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân trên địa bàn cấp huyện theo sự ủy quyền của Sở Y tế

7. Về Y dược học cổ truyền:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch phát triển y dược học cổ truyền trên địa bàn huyện và chịu trách nhiệm phối hợp Phòng chẩn trị YHCT cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế đóng trên địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về y dược học cổ truyền trên địa bàn cấp huyện.

- Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân bằng y dược học cổ truyền trên địa bàn cấp huyện theo sự ủy quyền của Sở Y tế.

8. Về thuốc và mỹ phẩm:

- Tổ chức kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình chuyên môn về thuốc, vắc xin, sinh phẩm y tế và mỹ phẩm lưu hành trên địa bàn huyện.

- Tham gia thẩm định các cơ sở hành nghề dược, vắc xin, sinh phẩm y tế tư nhân trên địa bàn cấp huyện theo sự ủy quyền của Sở Y tế

9. Về an toàn vệ sinh thực phẩm:

- Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện về việc đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn cấp huyện.

- Thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn cấp huyện theo quy định của Pháp luật

10. Về trang thiết bị và công trình y tế:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch đầu tư, nâng cấp trang thiết bị và công trình y tế cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn thuộc nguồn ngân sách nhà nước theo tiêu chuẩn chuyên môn, kỹ thuật của Bộ Y tế.

- Hướng dẫn thực hiện, kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định, quy trình, quy chế chuyên môn về trang thiết bị y tế theo quy định của pháp luật.

11. Về đào tạo cán bộ y tế:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực y tế và đề xuất các chính sách, giải pháp hỗ trợ đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực y tế địa phương.

12. Phối hợp Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn.

13. Xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra và đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm trong việc thực hiện các quy định về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các trạm y tế xã, phường, thị trấn.

14. Giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý nhà nước đối với các Hội và Tổ chức phi Chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ở địa phương theo quy định của Pháp luật.

15. Thực hiện hợp tác Quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân theo quy định của Pháp luật và sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

16. Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan đến lĩnh vực y tế và sức khỏe con người theo quy định của Pháp luật.

17. Tổng hợp, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp huyện và Sở Y tế.

18. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của Phòng Y tế và Trạm y tế xã, phường thị trấn; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền theo quy định của Pháp luật.

19. Quản lý tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện và theo quy định của Pháp luật

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao và Sở Y tế ủy quyền.

III. TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ:

1. Lãnh đạo phòng:

- Phòng Y tế có 01 Trưởng Phòng và 01 Phó Trưởng Phòng tùy điều kiện về biên chế, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.

- Trưởng Phòng Y tế chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, trước Pháp luật về toàn bộ hoạt động của Phòng Y tế và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Y tế và Hội đồng nhân dân cấp huyện khi được yêu cầu.

- Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, cho từ chức, thực hiện chế độ, chính sách đối với Trưởng Phòng, Phó Trưởng Phòng do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định theo quy định của Pháp luật

2. Biên chế:

- Căn cứ đặc điểm tình hình phát triển sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân ở địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định biên chế để đáp ứng nhiệm vụ quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tổng biên chế hành chính được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho cấp huyện.

- Trưởng Phòng Y tế bố trí, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Phòng phải phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch công chức, viên chức nhà nước theo quy định của Pháp luật về cán bộ, công chức.

3. Biên chế của các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn:

Biên chế của các trạm y tế xã, phường, thị trấn là biên chế sự nghiệp; định biên của Trạm Y tế căn cứ theo quy định của các văn bản Nhà nước hiện hành. Việc quản lý, sử dụng biên chế sự nghiệp y tế thực hiện theo quy định của Pháp luật.

IV. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC:

1. Phòng Y tế có mối quan hệ phối hợp với Bệnh viện Đa khoa huyện, Bệnh viện Đa khoa Khu vực và Trung tâm Y tế dự phòng huyện thông qua các quy chế, quy định.

2. Phòng Y tế có mối quan hệ hiệp đồng với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện.

3. Phòng Y tế quản lý trực tiếp Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với Trạm Y tế xã, phường, thị trấn và các trạm y tế cơ quan, công nông trường, xí nghiệp đóng trên địa bàn huyện.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Phòng Y tế có trách nhiệm tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức thực hiện tốt công văn này.

Đề nghị Phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Phòng Y tế tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Y tế.

Trong quá trình thực hiện nếu gặp vướng mắc thì báo cáo về Sở Y tế có hướng dẫn tiếp./.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 947/CV-YT ngày 14/07/2005 hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện do Sở Y tế tỉnh Tiền Giang ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.569

DMCA.com Protection Status
IP: 44.210.99.209
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!