Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 93/CCTTHC về giải đáp một số câu hỏi trong quá trình triển khai công việc của các Tổ công tác bộ, ngành, địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 93/CCTTHC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ Người ký: Ngô Hải Phan
Ngày ban hành: 12/03/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔ CÔNG TÁC CHUYÊN TRÁCH CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 93/CCTTHC
V/v giải đáp một số câu hỏi trong quá trình triển khai công việc của các TCT bộ, ngành, địa phương

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2010

 

Kính gửi:

- Tổ công tác thực hiện đề án 30 các bộ, cơ quan ngang bộ;
- Tổ công tác thực hiện đề án 30 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Tổ công tác thực hiện đề án 30 các cơ quan: Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội.  

 

Qua kiểm tra việc kiểm tra rà soát thủ tục hành chính tại một số địa phương và giao ban với các bộ, ngành, Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi là Tổ công tác chuyên trách) nhận được một số câu hỏi từ phía Tổ công tác thực hiện đề án 30 của bộ, ngành, địa phương về nhiệm vụ cụ thể của từng giai đoạn của đề án, phạm vi quyết định đơn giản hóa của bộ, ngành, địa phương, việc rà soát các văn bản ban hành sau ngày 30 tháng 9 năm 2009 và tài khoản để các bộ, ngành, địa phương nhập dữ liệu thủ tục vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

Nhằm thống nhất cách hiểu, cách làm Tổ công tác chuyên trách có ý kiến trả lời về những vấn đề nêu trên như sau:

1. Về các công việc triển khai trong từng giai đoạn của đề án 30

a) Trong giai đoạn thống kê: Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương tổ chức thống kê các thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của các bộ, ngành, và thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành, huyện, xã, trình Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và thẩm quyền giải quyết.

b) Trong giai đoạn rà soát: Trên cơ sở kết quả rà soát thủ tục hành chính, Tổ công tác của bộ, ngành, địa phương dự thảo Quyết định thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành, địa phương trình Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ/Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua.

c) Trong giai đoạn thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

- Sau khi các bộ, ngành, địa phương ban hành quyết định thông qua phương án đơn giản hóa:

+ Tổ công tác của bộ, ngành: theo dõi, đôn đốc các vụ, cục chức năng trong việc soạn thảo các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa đối với 256 thủ tục hành chính ưu tiên thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành; kiểm tra, giám sát việc sửa đổi văn bản theo đúng tiến độ và nội dung quy định trong Nghị quyết đơn giản hóa đã được Chính phủ thông qua.

+ Tổ công tác của địa phương: theo dõi, đôn đốc các sở, ngành chức năng, trong việc soạn thảo các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh không liên quan đến các văn bản của bộ, ngành trung ương ban hành; kiểm tra, giám sát việc sửa đổi văn bản theo đúng tiến độ và nội dung quy định trong quyết định đơn giản hóa đã được thông qua.

- Sau khi Quốc hội, Chính phủ ban hành văn bản thực thi các phương án đơn giản hóa:

+ Tổ công tác các bộ, ngành: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của các bộ, ngành theo đúng tiến độ, nội dung quy định trong Nghị quyết đơn giản hóa của Chính phủ và trong các văn bản thực thi.

+ Tổ công tác các địa phương: theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa đối với những thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương trên cơ sở các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa của các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ.

- Tổ chức thống kê và cập nhật trình lãnh đạo bộ, ngành, địa phương công bố bổ sung thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, bãi bỏ, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành, địa phương và nhập vào cơ sở dữ liệu quốc gia.

2. Về phạm vi điều chỉnh của quyết định thông qua phương án đơn giản hóa

- Đối với các bộ, ngành là quyết định thông qua phương án đơn giản hóa bao gồm toàn bộ những thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của bộ, ngành;

- Đối với các địa phương là quyết định thông qua phương án đơn giản hóa bao gồm toàn bộ những thủ tục hành chính do trung ương và địa phương quy định được áp dụng tại địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền tỉnh, huyện và xã.

3. Về việc rà soát các thủ tục hành chính được quy định trong các văn bản ban hành sau ngày 30 tháng 9 năm 2009

Về nguyên tắc các bộ, ngành, địa phương chỉ rà soát các thủ tục hành chính đã được thống kê và công bố công khai trước ngày 30 tháng 9 năm 2009. Tuy nhiên, để bảo đảm tính hiệu quả của phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với những thủ tục hành chính đã được các thủ tục hành chính khác thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung trong khoảng thời gian từ 30 tháng 9 năm 2009 đến ngày 31 tháng 3 năm 2010 thì cần thiết phải có sự đối chiếu phương án đơn giản hóa của các thủ tục hành chính đã được rà soát trước khi có thủ tục mới ban hành với những thủ tục mới. Nếu đối chiếu phát hiện những điểm bất hợp lý của thủ tục hành chính mới thì phải kiến nghị sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính này ngay trong quyết định thông qua phương án đơn giản hóa của bộ, ngành, địa phương.

4. Về việc nhập cơ sở dữ liệu

Tổ công tác của các bộ, ngành, địa phương tiếp tục sử dụng các tài khoản đã được Tổ công tác chuyên trách cung cấp trước đây (trừ các tài khoản cấp cho Tổ trưởng Tổ công tác) để cập nhật hồ sơ văn bản, hồ sơ thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- BTCN (để báo cáo);
- TCTCT: các Tổ phó;
- HĐTV: Tổ trưởng Tổ thư ký;
- Lưu VT, CCTTHC (3).

KT. TỔ TRƯỞNG
TỔ PHÓ THƯỜNG TRỰC
Ngô Hải Phan

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 93/CCTTHC về giải đáp một số câu hỏi trong quá trình triển khai công việc của các Tổ công tác bộ, ngành, địa phương do Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.446
DMCA.com Protection Status

IP: 3.85.214.0