Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 851/BNN-TC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 31/03/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 851/BNN-TC
V/v thay đổi chữ ký mẫu chữ ký rút vốn dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết theo Hiệp định vay JBIC số VNXIII-7

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2011

 

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại

Căn cứ Hiệp định vay vốn số VNXIII-7 ký ngày 31 tháng 3 năm 2006 cho Dự án Tưới Phan Rí – Phan Thiết giữa nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA);

Căn cứ Thông tư 108/2007/TT-BTC ngày 07/09/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với các chương trình, dự án hỗ trợ phát triển chính thức (ODA);

Căn cứ quyết định số 1065/QĐ-BNN-TCCB ngày 14/04/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Tỉnh giữ chức trưởng ban Ban Quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO);

Căn cứ Thông báo số 1782/TB-CPO-TCHC ngày 03/11/2010 của Ban CPO về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ lãnh đạo Ban;

Danh sách chữ ký rút vốn của dự án đã được đăng ký là:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Nguyễn Văn Tỉnh

Trưởng ban CPO

2

Ông Phùng Văn Luyện

Phó Trưởng ban CPO

Do thay đổi về nhân sự, để làm cơ sở rút vốn cho dự án Tưới Phan Rí – Phan Thiết, Ban CPO xin thay thế chữ ký của ông Phùng Văn Luyện (về hưu) đã được đăng ký ở trên bằng chữ ký của cán bộ mới như sau:

STT

Họ và tên

Chức vụ

1

Ông Vũ Đình Hùng

Phó Trưởng ban CPO

(Bản chữ ký mẫu đính kèm công văn này)

Bộ Nông nghiệp và PTNT đề nghị Bộ Tài chính – Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại quan tâm, đăng ký chữ ký thay đổi với Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) để phục vụ công tác giải ngân của dự án./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban CPO;
- Lưu VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Đính kèm công văn số: 851/BNN-TC, ngày 31/3/2011)

MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CHO

HIỆP ĐỊNH VAY JICA SỐ .VNXIII-7

Tên

Mẫu chữ ký

Vũ Đình Hùng

Phó trưởng ban

BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI (CPO)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 851/BNN-TC ngày 31/03/2011 về thay đổi chữ ký mẫu chữ ký rút vốn dự án tưới Phan Rí – Phan Thiết theo Hiệp định vay JBIC số VNXIII do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.971

DMCA.com Protection Status
IP: 3.237.27.159