Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 8199/BTC-TTr về thanh tra tài chính các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành.

Số hiệu: 8199/BTC-TTr Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá
Ngày ban hành: 21/06/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết
BỘ TÀI CHÍNH
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 8199/BTC-TTR

V/v: Thanh tra tài chính các cơ quan báo chí

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2007 

 

Kính gửi: Các cơ quan chủ quản báo chí

 

Thực hiện Công văn số 466/VPCP-VX ngày 31/5/2007 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao cho Bộ Tài chính hướng dẫn các cơ quan chủ quản báo chí tổ chức thanh tra, kiểm tra về tài chính các cơ quan báo chí thuộc quyền (trừ các cơ quan báo chí đã được Bộ Tài chính thanh tra). Bộ Tài chính hướng dẫn thanh tra một số nội dung như sau:

- Mục đích yêu cầu:

+ Đánh giá thực trạng tình hình tài chính, hoạt động xuất bản, khả năng tự đảm bảo tài chính, việc thực hiện các quy định quản lý tài chính của Nhà nước, việc tuân thủ pháp luật về hoạt động xuất bản báo chí. Để từ đó tham mưu cho Bộ Tài chính trong việc xác định loại hình cơ chế tài chính, xây dựng chính sách thuế, chính sách hỗ trợ tài chính đối với các cơ quan báo chí.

+ Phát hiện những sai phạm thiếu sót trong việc chấp hành chế độ quản lý sử dụng tài sản, vốn đầu tư XDCB, hạch toán doanh thu, chi phí và kỷ luật thu nộp Ngân sách Nhà nước, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm đối với từng sai phạm.

+ Kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh quản lý tài chính, kế toán, đề xuất các biện pháp xử lý đối với các trường hợp sai phạm.

+ Phát hiện những sở hở, bất cập của chính sách, chế độ quản lý kinh tế tài chính để kiến nghị với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

- Nội dung thanh tra: Việc quản lý, sử dụng và thanh quyết toán các nguồn tài chính; Việc hạch toán doanh thu, chi phí, kết quả sản xuất kinh doanh; Việc thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước; Việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, chấp hành kỷ luật tài chính.

- Phương pháp thanh tra các nội dung như sau:

+ Thanh tra doanh thu: Xác định doanh thu bán báo, doanh thu quảng cáo và doanh thu của các hoạt động: Liên doanh, liên kết, in ấn, dịch vụ khác… Việc phản ánh doanh thu vào sổ kế toán và báo cáo quyết toán với Nhà nước.

+ Thanh tra việc quản lý và hạch toán chi phí: Xác định những chi phí hợp lý theo quy định của Nhà nước, những chi phí không đúng phải xuất toán.

Từ kết quả thanh tra doanh thu, chi phí xác định kết quả sản xuất kinh doanh, từ đó xác định chính xác các khoản thuế: Giá trị gia tăng; Thuế TNDN; Thuế thu nhập cá nhân của cơ quan báo chí phải nộp Ngân sách nhà nước.

+ Thanh tra việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Thanh tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về quản lý và sử dụng trụ sở làm việc và việc sử dụng các công trình phúc lợi công cộng. Việc chấp hành tiêu chuẩn định mức trong chi phục vụ công tác chuyên môn, mua sắm trang thiết bị và quản lý sử dụng phương tiện đi lại, thanh toán tiền điện thoại di động và cố định tại nhà riêng.

- Các cơ quan chủ quản báo chí thực hiện thanh tra, kiểm tra tài chính các cơ quan báo chí thuộc quyền từ 01/7/2007 và gửi báo cáo kết quả thanh tra về Bộ Tài chính trước ngày 30/12/2007 để Bộ Tài chính tổng hợp báo cáo Chính phủ.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;

- Ban Tuyên giáo Trung ương;

- Văn phòng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Các hội, Đoàn thể;

- Lưu: VT, TTr.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Văn Tá

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 8199/BTC-TTr về thanh tra tài chính các cơ quan báo chí do Bộ Tài chính ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.270
DMCA.com Protection Status